ХРИСТИЯНСКОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – СТРАТЕГИИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСРИРАНЕ НА ЛОКАЛНИ ИДЕНТИЧНОСТИ

 

(ФНИ, КП 06 ОПР 05/6)

 

/2018 – 2021/

 

 

Запазването на духовния пулс на обществото и на неговата национална идентичност е постоянно отворено предизвикателство пред науката и пред обществото през последните години. То е особено силно по отношение на отделни области в Северозападна България. В сравнение с централните райони на страната, селата от този регион са със занижен спад на развитие във всички отрасли на социалния и културния живот. Със замирането на селския живот си отива и част от духовното, културното и националното ни наследство, и открива този проблем като изключително научно предизвикателство. Селата във Видински регион са поставени на челно място в редицата на изчезващите носители на белезите на българска идентичност и националност.

Изхождайки от този факт става ясно, че ВИЗИЯТА ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ не е самоцел и не е създадена ситуационно. Тя е далеч от авантюристичния поглед и интересите на изследователите. Тъкмо обратното, наличните предпоставки да се започне сериозен проект са тези, които привличат специалисти от различни научни области и правят избрания обект привлекателен за научни проучвания в областта на теологията, историята, етнологията и археологията. Така се сформира нашият интердисциплинарен екип.

● Водещо направление – теология (под-направления: история, етнология и археология).

● Основните обекти на изследване са четири села (Община Димово) и два манастира във Видинска област: с. Владиченци (основен обект), с. Мали Дреновец, с. Извор, с. Държаница, Изворски манастир „Успение на Пресвета Богородица" и Добридолски манастир „Света Троица".

● Проектът се реализира с подкрепата на Община Димово, Община Видин, Видинска Света Митрополия, ДА-Видин, РИМ-Видин, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев", гр. Видин.

● В него са заложени две направления: теоретично (научни изследвания по темата на проекта) и практико-приложно (построяване на храм в с. Владиченци, художествено-музикален модул, сформиране на специализирани библиотеки и др.).

● Настоящият проект е своеобразно продължение на общофакултетния проект „Трансформиращото се село" (2014 – 2017), в който един от обектите на изследване беше с. Владиченци.

Чрез интердисциплинарно дефиниране на редица научни проблеми интердисциплинарният ни проект предлага възможни решения за преодоляването на общественото предизвикателство и се формулира ОСНОВНАТА ЦЕЛ, която се фокусира върху изграждането на механизми за съхраняването на материалното и нематериалното наследство, белезите на националната идентичност, и транслирането на духовни и културни ценности от селата със затихващи функции в социалната градска среда; предлагат се актуални модели за директното им приложение в различни сектори от работата на специализираните местни държавни организации. Към специфичните цели спадат и т.нар. „програмни цели": проектът предлага конкретни практико-приложни и теоретично изразени стратегически вградени под-програми за разрешаването на социални проблеми в секторите духовност, образование, национална идентичност и култура.

Очакваните резултати от съвместната работа на интердисциплинарният екип трябва да се разбират като динамичен процес в краткосрочен и в дългосрочен план, в който е съсредоточена интеракцията на три групи участници в него: научни работници от базовата организация, специалисти от местни държавни и общински структури, и външни експерти-специалисти.

Взаимодействието между научните университетски звена и духовните, културните и образователните институции на територията на Видински регион ще засили вниманието на научната и българската общественост в тази посока с цел този регион да се превърне в привлекателен център за актуални научни изследвания и развитие на нови научни технологии, да се засили интереса на потенциалните научни работници и държавни служители във Видински регион към развитие на духовния и културния живот в българското село, да се засили интеграцията на българската наука в обществото, да се издигне авторитетът на българското село като център на културата и духовността в региона и като краен резултат да се постигне научен растеж и значително повишаване на качеството на духовния и културен живот в него.

ПОДБОРА НА МЕТОДИТЕ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ТЕХНИКИ са съобразени със стратегията за подкрепа на научните изследвания, определена в Закона за насърчаване на научните изследвания. В зависимост от това в настоящото проектно предложение те се разполагат в секторите „създаването на нови научни знания; българската история, култура и национална идентичност; насърчаване на технологичния трансфер и развитието на хуманитарните и обществените науки и иновациите; решаването на важни проблеми в областта на образованието" и отчасти в местния туризъм.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ се фиксират в две сфери: 1) „нови знания" - Изготвяне на база данни в резултат на проучването на назованите обекти (описание на документи, справки, литература и т.н., систематизирани за нуждите на по-нататъшни научни изследвания с интердисциплинарен характер), отпечатване на сборници и монографични съчинения със специализиран интердисциплинарен профил, краеведски изследвания.

● Приложение: резултатите от интердисциплинарната работа на нашия екип се надяваме да бъдат полезни 1) в специализираната работа на местните държавни институции и научните направления в базовата организация; и 2) в решения от практико-приложен характер (с взаимното участие на местни специалисти, научни работници от базовата организация и външни експерти).

По-важните резултати от проекта се публикуват периодично на специализирания сайт на проекта.