гл. ас. д-р Валентин Аспарухов


Телефон: 032 / 261 436
Мейл: v_asparuhov@abv.bg
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия
Приемно време: -

Област на научната квалификация

философия, логика, философска логика

Образование

Докторат:

 • 2006 г., ВТУ 'СВ. Св. Кирил и Методий', 'Философската логика в светлината на аналитичната традиция. Моделът на Ръсел'

Магистратура:

 • 1998 г., ВТУ 'СВ. Св. Кирил и Методий', 'Философската херменевтика на Гадамер. Опит за аксиологическа интерпретация'

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 2006 г. до момента – гл. асистент в катедра „Философия"
 • От 2003 г. до 2006 г. - хон. асистент в катедра „Етнология и философия"
 • От 2002 г. до 2003 г. - хон. асистент в катедра „Философски науки" при ВТУ

Членства

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • 2004 – Член на ‘Институт за критически социални изследвания' към ПУ "Паисий Хилендарски";
 • 2008 – Изпълнителен директор на фондация ‘Критика и хуманизъм 2008';

Говорими езици

английски и руски

Публикации

Статии:

 • "След цифрите ..." – В: Алманах за студентско творчество Пир. УИ "Св, св. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, стр. 91-95;
 • "Лудост и без-умие – опит върху трагизма на разума" – В: Алманах за студентско творчество Пир. УИ "Св, св. Кирил и Методий", В. Търново, 1998, стр. 131-135;
 • "Философска логика – Реалистичната интерпретация на Хилари Патнъм" – В: "Философия" бр. 1, 2002 г.;
 • "Предметът на философската логика и приносът на Ръсел за неговото уточняване" – В: Философски четения. Арбанаси 2002 Лик, 2003 г.;
 • "Ръселовата философска логика в критиката на предходната логическа традиция" – (предстоящо);
 • ‘За философската логика в „Що е логика? (1912)"' – В: "Философия" бр. 3, 2007 г.;
 • ‘Майнонг в перспективата на Ръселовата философска логика' – (под печат);
 • ‘Логика без оглед на логическата мода' – В: ‘Култура', бр. 23, 2010 г.;
 • ‘Проблематичността на анализа във философска логика на Ръсел' (под печат);
 • Субекти, пропозиции, комплекси: Неявните трансцендентализми в Принципи на математиката', В: Сборник „Логическата традиция",  в чест на проф. Витан Стефанов, Съст. Бешкова, А., Полименов, Т., и колектив, С. 2014 г., Изд. на СУ.

Дейности

Участие В научни форуми

 • 2007 - научна сесия "Хуманитарните науки под методологически микроскоп" (дни, посветени на 15-годишнината на ИКСИ), Пловдив, 12-13 януари (член на организационния екип);
 • 2008 – научна конференция "Праксеологическият обрат в логиката", Пловдив, 2-6 юни (член на организационния екип);
 • 2008 – научна сесия „Философската логика от началото на ХХ век и границите на логическото", 11-12 декември, София (член на организационния екип);

Дипломанти и Докторанти

 • 2013 г. Драгомир Драганов, ‘Проблематичността на Кантовата практическа философия'

Други

 • 2007 г., Водещ броя (съвместно с Д. Деянов и Т. Петков); редактор сп. 'Философия', 3/2007 г.