Важно за кандидатите за допълнителна квалификация:

Разписание на учебните занятия

 

От 2018 г. катедра "История и археология" при ФИФ на ПУ предлага следните възможности за придобиване на допълнителна квалификация "учител по история":

 

1. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ" (едновременно с придобиване на ОКС, специалисти, редовно обучение)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучението дава възможност за придобиване на професионална квалификация „учител по история" съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Завършилите ще могат да се реализират като учители по учебните предмети „История и цивилизации" и „Свят и личност" („Гражданско образование") в основните и средните училища, съобразно НАРЕДБА № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 1 септември 2016 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: За получаване на допълнителна професионална квалификация „Учител по история" могат да кандидатстват студенти от специалностите на направление 2.2. История и археология в образователно-квалификационна степен „бакалавър". Изисква се академична справка или уверение за изучавана специалност. Приемът се извършва въз основа на представените документи.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 семестъра. Извършва се едновременно с подготовката за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър". ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: Интегриран практико-приложен държавен изпит (урок по история).

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРИДОБИВАТ: Професионална квалификация „учител по история".

2. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ" (за неспециалисти, задочно обучение)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучението дава възможност за придобиване на професионална квалификация „учител по история" съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Завършилите ще могат да се реализират като учители по учебния предмет „История и цивилизации" в основните и средните училища, съобразно НАРЕДБА № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 1 септември 2016 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: За получаване на професионална квалификация „Учител по история" могат да кандидатстват лица с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър" по специалности от направления 1.2. Педагогика, 2.1. Филология (специалност с чужд език), 2.3. Философия, 2.4. Религия и теология, 3.1. Социология, антропология и науки за културата или 4.4. Науки за земята. Приемът се извършва въз основа на представените документи.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 семестъра.

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: Държавен практико-приложен изпит за квалификация „учител по история".

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРИДОБИВАТ: Професионална квалификация „учител по история".

3. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ" (за неспециалисти, редовно обучение)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Обучението дава възможност за придобиване на професионална квалификация „учител по история" съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Завършилите ще могат да се реализират като учители по учебния предмет „История и цивилизации" в основните и средните училища, съобразно НАРЕДБА № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 1 септември 2016 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: За получаване на професионална квалификация „Учител по история" могат да кандидатстват лица с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър" по специалности от направления 1.2. Педагогика, 2.1. Филология (специалност с чужд език), 2.3. Философия, 2.4. Религия и теология, 3.1. Социология, антропология и науки за културата или 4.4. Науки за земята. Приемът се извършва въз основа на представените документи.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 семестъра.

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: Държавен практико-приложен изпит за квалификация „учител по история".

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРИДОБИВАТ: Професионална квалификация „учител по история".

4. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ" (за специалисти, редовно обучение)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Обучението дава възможност за придобиване на професионална квалификация „учител по история" съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Завършилите ще могат да се реализират като учители по учебните предмети „История и цивилизации" и „Свят и личност" („Гражданско образование") в основните и средните училища, съобразно НАРЕДБА № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 1 септември 2016 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: За получаване на допълнителна професионална квалификация „Учител по история" могат да кандидатстват лица, които са завършили специалности от направление 2.2. История и археология в ОКС „бакалавър". Приемът се извършва въз основа на предоставена диплома.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 семестъра.

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: Интегриран практико-приложен държавен изпит (урок по история).

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРИДОБИВАТ: Професионална квалификация „учител по история".