доц. д-р Тодор Радев


Телефон: 032/261-268
Мейл: toshrad@abv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256 б
Приемно време: Понеделник (първа седмица): 09,30-10,30 ч., Понеделник (втора седмица): 12,30-13,30 ч.

Област на научната квалификация

История на българското възраждане, български национализъм, български иредентизъм

Образование

Доктор 2000
Магистър: СУ "Св. Климент Охридски", История, 1987

Професионална кариера

Професионален опит в ПУ „П.Хилендарски": 1993-1995 – История на България (общ курс) 1995-2015 – История на България (Възраждане) 1995-2015 – История на България (1878-1944) 2005-2011 – Българският консерватизъм (ХVІІІ-ХІХ в.) 2005-2011 – Българската нация през Възраждането 2010-2015 – Българският иредентизъм (1878-1918) Разработени лекционни курсове: 1. Автор на осем / 8/ учебни програми: История на България – общ курс 1993-1996 г. История на Българското възраждане 2010-2015 г. История на България /1878-1944/ - в съавторство с проф. дин Л. Спасов Българската нация през Възраждането – спец. курс 2008-2012 г. Българският консерватизъм /ХVІІІ - ХІХ в./ – спец. курс 2008 – 2012 г. История на българската култура /към ФФ/ - спец. Курс 2008-2011 г. Българският национален въпрос /1878-1944/ - спец. Курс 2010-2012 г. Българският иредентизъм /1878-1918/ - магистърски курс 2011 – 2015 г. 2. Титуляр на две /2/дисциплини:¬¬¬¬ ¬¬ История на Българското възраждане – бакалавърски курс Българският иредентизъм /1878-1918/ – магистърски курс 1. Изнесъл съм две лекции във УХТ /Университет по хранителни технологии/ - Пловдив на тема „Делото на славянските първоучители като български културен архетип" и „Исторически измерения на славянската писменост" 2. Участвал съм в създаването на две нови бакалавърски програми: - История на Българското възраждане - Българският иредентизъм

Членства

Съюз на учените в българия

Говорими езици

Руски език

Публикации

Монографии: Радев, Т. Екзархията и българският революционен национализъм в Македония и Одринска Тракия 1893-1903. Пловдив, 2010, 321 с. Радев, Т. Въстанията в тактиката на българския иредентизъм 1894-1904. София, 2015, 356 с. Студии Радев, Т. Дипломатическата мисия на Григор Начович в Цариград (15 май – 4 юни 1903 г.). – История, 2014, № 4, с. 351-368. Радев, Т. Проблемите на българския революционен национализъм през 1901 г. – История, 2015, № 4, с. 343-361. Статии и научни съобщения Радев, Т. Българската екзархия и Солунската афера (1901 г.). – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 34. Кн. 1. Пловдив, 1996, с.479-483. Радев, Т. Българският консерватизъм през Възраждането. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 37. Кн. 1. Пловдив, 1999, с. 775-781. Радев, Т. Към историософията на Българското възраждане. – В: Сборник на докладите от юбилейната научна сесия „50 години Съюз на учените в Пловдив" на тема „Науката пред прага на новото хилядолетие". Т. 3. Секция „Естествени науки". Секция „Хуманитарни науки" (Пловдив, 1998). Пловдив, 1999, с. 403-406. Радев, Т. Пловдив и Солун в Българското възраждане (архетип и повторение). – В: Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие (ХVІІІ – ХХ век). Солун, 2000, с. 47-57. Радев, Т. Източна Румелия като иредентистки център. – В: Годишник на Исторически музей Пловдив. Кн. 2, 2003. Пловдив, 2004, с. 49-58. Радев, Т. Българският иредентизъм в скопските рапорти на Димитър Ризов. – В: Пловдивски университет «Паисий Хилендарски». Научни трудове. Т. 1. Кн. 1 (История). Пловдив, 2004, с. 49-58. Радев, Т. Българската екзархия и създаването на ВМОРО. – В: Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. 2. Пловдив, 2009, с. 193-213. Радев, Т. Зората на българския конституционализъм. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 33. Кн.1. Пловдив, 1995, с. 385.390. Радев, Т. Принос към пловдивската и националната хуманитаристика. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 40. Кн. 1. Пловдив, 2002, с. 579-581. Радев, Т. Мелнишкото въстание като тактически ход на българския иредентизъм. – В: Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята". София, 2014, с. 327-340. Научно-публицистични статии Радев, Т. Към историософията на средновековна България. – Артклуб, 1995, №31, 1-2. Радев, Т. Към историософията на българския апокалипсис. – Артклуб, 1996, №8, 1-5. Радев, Т. Българското Възраждане – път към вечността. – Артклуб, 1996, №17,1-6. Радев, Т. Балканът в метафизиката на българската история. – Артклуб, 1996, №20, 1-8. Радев, Т. Ньойското разпятие. – Артклуб, 1996, №22, 1. Радев, Т. Българският национализъм през Възраждането. – Артклуб, 1996, №24, 1-7. Радев, Т. Санстефанското възкресение. – Артклуб, 1997, №5-6, 1-4; Радев, Т. Апология на българската култура. – Артклуб, 1997, №16, 1-2. Радев, Т. Български голготи. –Артклуб, 1998, № 8, 1. Радев, Т. Раждането на новобългарския национализъм. – Артклуб, 6, 1998, 1-3. Радев, Т. Гвардията на българската независимост. – Артклуб, 1999, №11, 2. Радев, Т. Българската цивилизация. – Артклуб, 1999, №5, 1. Радев, Т. Санстефанското възкресение. - Пловдивски университет, 5.ІІІ. 1999, № 3-4, 2. Радев, Т. Ньойското разпятие. - Пловдиски университет, 1999, №15-16, 6. Радев, Т. Българският консерватизъм. – Артклуб, 2000, №5, 4-5. Радев, Т. Пловдивската революция. – Артклуб, 2000, №8, 1-3. Радев, Т Българската Реконкиста. – Артклуб, 2000, №10, 1-3. Радев, Т. Милост за българите. – Артклуб, 2001, №3, 1-3. Радев , Т. Битка за България. – Артклуб, 2001, №5, 1. Радев, Т. Смисълът на будителството. – Артклуб, 2001, №10-111, 1-3. Радев, Т. Оптимистична теория на българското търпение. – Пловдивски университет, 4 май 2004, №4, 1-2. Радев, Т. България в славянското осево време. (Академично слово по случай 24 май). – Пловдивски университет, 4.07. 2013 г., №5-6, 3. Скопските рапорти на Димитър Ризов - Векове, 1990, №6 Зората на българския конституционализъм - В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове, Т. 33. 1995 Българската екзархия и Солунската афера /1901/ - В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 35, 1997 Към историософията на Българското възраждане - В: Съюз на учените в България - Пловдив. Юбилейна научна сесия. Сборник на докладите и резюметата. Т. 3, 1998 Българският консерватизъм през Възраждането - В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 37, 1999 Пловдив и Солун в Българското възраждане /архетип и повторение/ - В: Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие /ХVІІІ - ХХ в./, Солун, 2000 Източна Румелия kато иредентистки център - В: Пловдив и Илинденско-Преображенското въстание, Пловдив, 2004 Българският иредентизъм в Скопските рапорти на Димитър Ризов - В: Сб."10 години историческо образование в ПУ "Паисий Хилендарски"/международен симпозиум/. Пловдив, 2005

Дейности

Издадени учебници: Радев, Т. Политически аспекти на Българското възраждане. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015, 127 с. / моля попълнете тук / Книги: Радев, Т. Екзархията и българският революционен национализъм в Македония и Одринска Тракия 1893-1903. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2010, 321 с. Радев, Т. Въстанията в тактиката на българския иредентизъм. София, „Парадигма", 2015, 356 с. Радев, Т. Политически аспекти на Българското възраждане. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015, 127 с. Международен научен симпозиум „10 години историческо образование в ПУ „Паисий Хилендарско" – 10 години катедра „История". Пловдив 2-3 ноември 2004 г. Доклад: Радев, Т. Екзархията в структурата на българския иредентизъм. Ръководи Секция 2. Проблеми на възрожденската епоха. Юбилейни Паисиеви четения – международен славянистичен симпозиум 31 октомври - 4 ноември 2003 г. Доклад: Радев, Т. Екзарх Йосиф и Илинденско-Преображенското въстание. Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Пловдив 2009 г. Виж: Тодор Радев. Българската екзархия и създаването на ВМОРО. – В: Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. 2. Пловдив, 2009,193-213 с. Конференция на Дружеството за приятелство с Русия по повод 130-годишнината от Освобождението и отбелязването на годината на Русия в България. – Пловдив, март 2008. Доклад: Санстефанското възкресение. Ръководство на конференцията.

Дипломанти и Докторанти

15 дипломанта в ОКС бакалавър и магистър за последните 5 години

Други

Публицистични статиии в «Арт клуб», «Български писател», «Приятелство», «Пловдивски университет» и др. периодични издания
Пловдив и Солун в Българското възраждане /архетип и повторение/ - В : Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие /ХVІІІ - ХХ в./, Солун, 2000