Тихомир Митев


Телефон: 032 / 261 491
Мейл: tihomir.n.mitev@gmail.com
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра „Приложна и институционална социология"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Социология

Образование

   

 

    Хабилитация:

2017 г. Тема на хабилитационния труд: Възли в мрежата. Модернизацията на България като инфраструктурно изграждане. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (Протокол на Фаукултетен съвет на Философско-исторически факултет №115/11 декември 2017 г и заповед на Ректора № Р 34-657/20 декември 2017 г.)

 

     Докторат:

2007 г. Тема на дисертационния труд: Условия за устойчивост на хетерогенните общности. Институт по социология - БАН. (ВАК, Научна комисия 12, Протокол № 14 от 19.11.2007 г.)

 

      Бакалавър:

2002 г. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", специалност Социология.

Професионална кариера

       Академични длъжности:

               

От 2017 г. до момента – доцент по Социология (Социални изследвания на науката и технологиите) в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата в катедра Приложна и институционална социология.

 

От 2009 г. до 2017 г. – гл. асистент в катедра Приложна и институционална социология.

От 2008 г. до 2009 г. -  асистент и ст. асистент в Приложна и институционална социология.

Членства

Говорими езици

Говорими езици:

                Английски език

Публикации

Книги:

 

Възли в мрежата. Модернизацията на България като инфраструктурно изграждане. Издателство "Студио 18", Пловдив, 2017.

Tchalakov, Mitev, Popravko (eds.) 2016. Anthropology of Science: Astronomy as a form of Life. Studio 18 Publishing House, Plovdiv, 2016. ISBN 978-619-7249-11-8

Митев, Тихомир и Чалъков Иван (съставители) 2014. Антология по социални изследвания на науката и технологиите. Том първи: Теорията за дейците мрежи. ИК Студиопласт, Пловдив

Черните дупки на българската енергетика. Издателство Изток-Запад, София  2011. ISBN: 9543218013. (в съавторство с Иван Чалъков и Иво Христов);

За водите и хората. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2014. ISBN 978-954-423-939-8

Редактор и съставител на сборник:

Anthropology of Science: Astronomy as a form of Life. Studio 18 Publishing House, Plovdiv, 2016. Tchalakov, Mitev, Popravko (eds.). ISBN 978-619-7249-11-8 (http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/508268/Astronomy+as+a+form+of+life_Print.pdf/b00716ef-b388-446c-9800-35844b0f9002).

 

Учебно помагало:

Антология по социални изследвания на науката и технологиите. Том първи: Теорията за дейците мрежи. ИК Студиопласт, Пловдив. Митев, Т., Чалъков, И. (съставители) 2014.

 

Статии:

            

STS in South-East Europe: the Plovdiv University School. EASST Review: Volume 35(1), March 2016. (co-author with Ivan Tchalakov) (https://easst.net/issue/easst-review-volume-351-march-2016/)

Когато звездите изчезнат. За конституирането на астрономическите обекти и тяхната автономност. В: Социологически проблеми. Тримесечно списание на Института по социология при БАН. 2016, Кн. 1-2, 66-84 стр., ISSN 0324-1572 (в съавторство с Иван Иванов)

 

Living with a Dam: A Case of Care Practices in Large Technical Systems. In: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI), Volume 7, Issue 2, April-June 2015, Published by IGI Global Publishing, Hershey, USA. (19-29 pages), ISSN: 1942-535X

 

Where is the Missing Matter?: A Comment on "The Essence" of Additive Manufacturing. In: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI), Volume 7, Issue 1, January - March 2015,  Published by IGI Global Publishing, Hershey, USA. (145-152 pages)Published: Quarterly in Print and Electronically ISSN: 1942-535X; EISSN: 1942-5368;

 

За страстта в науката и следването на собствената линия (Иван Чалъков. За предприемачеството и устояването в науката. Социология на лабораторния живот. София: „Изток-Запад", 2015). В: Социологически проблеми. Тримесечно списание на Института по социология при БАН. 2015, Кн. 3-4, 97-151 стр. ISSN 0324-1572

 

Bulgarian Power Relations: The Making of a Balkan Power hub. In: The Making of Europe's Critical Infrastructure (eds. A. Kajser, E. Van Der Vlueten, P. Hogselius, A. Homels). Palgrave Mcmillan, 2013,  123-148 p. (co-author with Ivan Tchalakov and Ivaylo Hristov)

Проблеми на социологическите професии в България:  условия за възможност и зависимост от изминатия път. В: Социологически проблеми.  Тримесечно списание на Института по социология при БАН. 2012, Кн. 3-4, 7-40 стр.;

Висшето образование като предприемачески експеримент: три портрета на специалност социология в България (1990-2006). В: Социологически проблеми. Тримесечно списание на Института по социология при БАН. 2012, Кн. 3-4, 97-151 стр. (в съавторство с Петя Славова);

Кратка история за един „предприемачески" университет. В: Социологически проблеми.  Списание: Социологически проблеми.  Тримесечно списание на Института по социология при БАН. 2011, Кн. 1-2.;138-153 стр.

The Academic Spin-Offs as an Engine of Economic Transition in Eastern Europe. A Path Dependent Approach. In: Minerva, 2010, Volume 48, Number 2, 189-217 pages (co-author with Ivan Tchalakov and Venelin Petrov);

The 2005 Floods in Bulgaria From the STS Point of View. In: "Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe. Contributions from a science and Technology Studies Perspective". "East-West" Publishers, 2007;

Semiotics and Phenomenology in The Social Study of science. About Some Limitations of Actor-Network Theory. In: "Sociological Problems". Special Issue No. XXXVIII/2006, 64-75 Pages

Tchalakov I.H., Mitev, T. (2018) Energy dependence behind the Iron Curtain: The Bulgarian experience, "Energy Policy 126 (2019) 47–56".

Дейности

Научни проекти

Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas (BIHSENA), Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, Grant Agreement Number 2015 - 3005 / 001- 001

Българските наука и инфраструктура във времена на социални кризи и политически преходи. Финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ Паисий Хилендарски. (договор МУ13 ФИФ006/20.03.2013)

„Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин", финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски" по конкурс „Инкубатор за наука и предприемачество", 2011-2012;

 

Regional public services – international experiences в рамките на проект „Action program for regional public services", funded by the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMVBS) and the Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR) as a Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) (En: model project for spatial planning). 02-10/2012. http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/

Изследовател към екипа по изследователския проект "Професионалната реализация на дипломираните социолози в България през периода 1990-2006 г.: между пазара на труда, публичните политики и висшето образование" (договор 02-230/2008, Фонд Научни изследвания, конкурс Млади учени);

Изследовател към българския екип по изследователския проект "Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe" (PROKNOW). Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N 028577; 1 март 2006 г. - 1 март 2009 г.). (Работи по анализа и националния доклад 2007-2008 г.)

Изследовател към българския екип по асоцииран проект "Becoming a power hub of the Balkans: Bulgarian electric system between national strategy and COMECON rules" към проекта "Europe goes Critical: The Emergence and Governance of Critical Transnational European Infrastructures (EUROCRIT)" по програмата EUROCORES на Европейската научна фондация, 2007-2009 г.

"Формиране на хетерогенни микро-общности в науката и технологиите", подкрепен от ПУ "П. Хилендарски" и Министерството на науката и образованието (2005-2006); Изследовател към българския екип по изследователския проект "South-East European Network for Science and Technology Studies" (SEE-Net), подкрепен от Austrian Science and Research Liason Office;

Изследовател към екипа по изследователския проект "От мрежи към мрежи: българското общество в "края на прехода", подкрепен от Фондация "Отворено общество" (2004);

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

Марио Найденов ("Казусът Пловдив срещу мобилните комуникации. Към социология на технологиите и социология на риска", 2011 г.)

Атанас Сталев (Електрически автомобили в България – възможности и предизвикателства. 2011 г.)

Здравка Николов (Битката между лекари и народни лечители, 2010 г.)

Други