Обучение във Философско-историческия факултет

 

С решение на Деканският съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №62/14.09.2015 г.) се въвеждат заверки за студентите редовно обучение от учебната 2015/2016 г.:
• 100% (или 90% при уважителни причини) присъствие на упражнения и 70% присъствие на лекции;
• Присъствието ще се удостоверява с отделни за всяка дисциплина списъци с имена на студентите и дати на занятията;
• Титулярът на дисциплината дава заверка на лекциите (и на упражненията, ако преподавателят е същият);
• Асистенатът дава заверка на упражненията;
• Ако студент не получи заверка в края на семестъра, има право да работи върху поставена допълнителна задача по тема. Това е основание за заверка.