Светлана Събева


Телефон: 032 / 261 491 ; 032/ 261 396
Мейл: svetlana_sabeva@yahoo.de
Кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Социология; Философия на социалните науки

Образование

Образование:

      Хабилитация

2010 г.  Хабилитация по история на социологията на тема : „Пречупената социалност. Преосмисляне на разбиращата социология", Пловдивски университет „П. Хилендарски"

     Докторат:

2001 г.  Дисертация на тема: „Публичност и признание (Хана Арент като възможност пред социологията)", Софийски университет „Св. Кл. Охридски"

     Магистър:

1988 г. Магистър по Социология с  дипломна работа на тема: „Към социология на социалните проблеми: СПИН като социален проблем", Софийски университет „Св. Кл. Охридски"

Професионална кариера

Професионален опит:

       Академични длъжности:

От 1992 г. до момента – съ трудник на Институт за критически социални изследвания към ПУ „П. Хилендарски"

от 1996 г. до момента – хоноруван преподавател в катедра „Социология", Софийски университет „Св. Кл. Охридски"

от 1997 г. до 2010 г. - редовен асистент по История на социологията в катедри

„Етнология и социология", „Социология", „Критическа и приложна социология", ПУ „П. Хилендарски" 

от 2010 г до момента – доцент по История на социологията в катедра

„Социология и науки за човека", ПУ „П. Хилендарски" 

      Административни длъжности:

2004 – 2007 – заместник-директор на Институт за критически социални изследвания към ПУ „П. Хилендарски"

 от 2010 г до момента – ръководител на катедра  „Социология и науки за човека" (до 2012 г. под името „Критическа и приложна социология"), ПУ „П. Хилендарски"

Членства

Членства:

                Хумболтов съюз – България

Българска социологическа асоциация

Фондация „Хетеродоксия"

Говорими езици

Говорими езици:

            Немски (отлично), руски (добро), английски (задоволително)

Публикации

Книги:

                Пречупената социалност. Преосмисляне на разбиращата социология. София: Издателство „Изток-Запад", 2010. ISBN 978-954-321-771-7

Издадени учебници:

                Увод в социологията на публичността. Да мислим с Хана Арент. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2002. Одобрено от МОН.  ISBN 954-423-255-9

Монографии:

Yakimova, M., Nikolova, N., Sabeva, S. The Bulgarian School and the Notion of Europe. (Analysis of the Bulgarian high-school in history). Sofia: Balkan Colleges Foundation, 1999.

 

Статии:

                Deyanov, D., Sabeva, S., Petkov, T. (2013): „The psychopatology of everyday life as a problem before socioanalysis". Еd. D. St. Stoyanov, Psychopathology: theory, perspektives and future approaches. New York: Nova Science Publishers.

Събева, С. (2013): Изложеност. „Психотични апрезентации във всекидневния живот". В: Деянов, Д., Карамелска, Т., Събева, Тодоров, Хр. (съст.) Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София: Нов Български Университет, Институт за критически социални изследвания. 

Събева, С. (2011): Насилие и език. Бележки по социоанализа на документите на бившата Държавна сигурност. Социологически проблеми, специален брой: 20-37.

Събева, С. (2010): „Екзистенциална аналитика и феноменология на привативността (бележки върху феноменологическия метод на Хайдегер в периода около Битие и време)". В: Градев, В., Фадел, М. (съст.) На път към Хайдегер. Сборник от конференция по повод българския превод на Битие и време и 80-годишнината от публикуването на книгата. София: Нов български университет.

Sabeva, S., Weiß, J. (2009): „Phänomenologie". In: Fröhlich, G./Rehbein B. (Hrsg). Bourdieu – Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler. S. 16-20.   

Стоянов, Д., Петков, Т., Деянов, Д., Събева, С., Хараланов С., Христов, И. (2009): Практическа логика и психиатрия: предварително съобщение. Психиатрия, година осма, 2 (26): 3-8.

Събева, С. (2008): Афективност и лишеност. Екзистенциална аналитика и социология на афективността. Социологически проблеми, 3-4: 242-260.

Събева, С. (2008): „'Да се разбира': един ранен Хайдегериански мотив у късния Бурдийо". В: Рефлексията – саморефернциалност в епистемологията и сред социалния свят, състав. Бл. Златанов, Център за академични изследвания, РИВА, София.

Събева, С. (2006): „Нещо напълно идиосинкразно, недефинируемо и въпреки това безпогрешно идентифицируемо": Хана Арент за аналитиката на „себе си". Социологически проблеми, 3-4: 272-279.

 Събева, С. (2006): „Beruf" и „illusio": проблемът за херменевтикосоциологическото априори при Вебер и Бурдийо. Социологически проблеми, 3-4: 98105.

Събева, С. (2006): „'Предпредикатният опит': философски идиом или методологически инструмент за хуманитарните науки". В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", София.

Събева, С. (2006): „Хайдегеровото ‘нахвърляне' (‘Entwurf') и темпоралността на практиката: скици на една мисловна фигура". В: Светове в социологията.  Сборник в чест на проф. Георги Фотев. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", София.

Николова, Н., Събева, С. (2005): Упълномощеното тяло. Политестетика на монтажа в седмичните кинопрегледи. Социологически проблеми, 1- 2: 7-33.

Събева, С. (2005): "Да се разбира": един ранен Хайдегериански мотив у късния Бурдийо. Социологически проблеми,  3-4: 139-147.

Николова Н., Събева, С. (2005): "Да бъдеш засегнат": социологически поглед към рефлексивната история. Предговор към: Сн. Димитрова. Жените, историята и нищо повече. ЛИК, София. 

Събева, С. (2003): Хайдегер и социологията: едно ново диалогично поле. (Рецензия). Социологически проблеми, 1-2: 309-312. 

Sabeva, S. (2002): Are Sociological Concepts of the Unprecedented Possible? The 20th Century and the Methodological Challenges Before Sociology. Sociological Problems, Special Issue: XV Congress of ISA. 41-53. 

Събева, С. (2002): Възможни ли са социологически понятия за безпрецедентното? Опит върху границите на разбиращата социология. Социологически проблеми, 1-2: 27-39.

Nikolova, N., Sabeva, S., Yakimova, M. (2002): Europe and its Shadow. www.eurozine.com/articles/2002-01-30-nikolova-en.html

 Николова, Н., Събева, С., Якимова M. (2000): Европа и нейната сянка (Представите на българските учители по история.). Критика и хуманизъм, 1: 199 - 213. 

Koлева, A., Mаринова, С., Събева, С. (1999): Властта – три некласически аналитики (Aрент, Фуко, Бурдийо). Социологически проблеми, 3-4:14 - 42.

Събева, С. (1998): Европа като духовна форма и филосфоският свръхрационализъм. Kритика и хуманизъм, 5: 53 - 58.

Събева, С. (1998): Неизпълненият опит (археология на интенционалните препятствия). Kритика и хуманизъм, 5: 95 - 106.

Sabeva, S. (1998): Contexts in the Narrative (towards the Narrative Construction of Social Objects). In: The Bulgarian Transition: Challenges and Cognition. Ed. Mitev P.-E. Sofia. Bulgarian Sociological Association. 95-105.

Канушев, М., Якимова, М., Николова, Н., Събева, С. (1998): Българската история в контекста на междубалканските взаимодействия (решаване на исторически казуси). В: Образът на „Другия" в учебниците по история на балканските страни. Фондация „Балкански колежи", София. 

Събева, С. (1997): Eдна феноменологическа археология на политическото.

Предговор към: Арент, Х.. Човешката ситуация. София:. ИК "Критика и хуманизъм. с. 7

- 24.

Събева, С. (1997): Kaтастрофичните дискурси: историческа употреба. Архив, 3-4. с. 75 - 77. 

Николова, Н., Събева, С., Якимова, M., Kaнушев, M. (1997): Символна топология на Балканите (Балканският съсед в представите на днешните български тийнейджъри) Социологически проблемиi, 3: 105 - 123.  

Събева, С. (1995): Несъизмеримите исторически повествования. В: Бунджулов, А.

и др., Пренаписванията на новата българска история в учебниците за гимназията. София. MOНТ.

Събева, С., Якимова, М. (1995): Методическите указания. В: Бунджулов, А. и др., Пренаписванията на новата българска история в учебниците за гимназията. София. MOНТ.

Събева, С. (1992): Модерна публичност и комуникативна рационалност. (Опит за критически прочит на "Структурната промяна на публичността" на Ю. Хабермас). В: Публично пространство и обществено мнение. София. Годишник на Института за социална критика. 49 - 81.

Събева, С. (1992): Рецензия на Георг Зимел. Философия на изкуството; История на философията (непубликувани писма и два ръкописа). Критика и хуманизъм, 1992, специален брой. Социологически проблеми, 4:151

Събева, С. (1991): Kъм критическата история на модерната публичност. Критика и хуманизъм, 3: 111 - 122.

Николова, Н., Събева, С. (1989): Училищното всекидневие: разрушаване на фоновите очаквания. Mладеж и общество, 5 – 6: 17 - 29. 

 

Съставителства (селекция)

Деянов, Д., Карамелска, Т., Събева, С., Тодоров, Хр. (съст.) 2013. Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София: Нов Български Университет, Институт за критически социални изследвания. 

Димитрова, Сн., Събева, С., Николова, Н. (съст.) 2011. Свидетелство и архив:

между микроистория и социология. Социологически проблеми, специален брой. www.ceeol.com./

 

 

Димитрова, Сн., Николова, Н., Събева, С. (съст.) 2010. Свидетелство и архив:

контекстите на микроисторията. Социологически проблеми, 3-4. www.ceeol.com./

Дейности

Научни проекти (селекция)

Противоречия на наследството (Стратегии за виртуален музей на социализма) (2010 -2013)

Кризи на национална идентичност: ресурси на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма (2009-2011)

Теорията на практическата логика като органон на историческата социология на социализмите и на преходите – Българо-словенски проект (2007-2010)

Micro-history as a challenge to conventional history and sociology making (2006-

2007)

Power – Three Non-Classical Anayses (Hannah Arendt, Michel Foucault, Pierre

Bourdieu) (1998-2000)

Участие в научни форуми (селекция)

Събева, С. „Думите, книгите и опасните лица: за обсесиите на досносничеството" – доклад на Международна конференция „Субективация и идеологическа интерпелация" на Института за критически социални изследвания към ПУ „П. Хилендарски" и Катедра по социология на културата, Люблянски университет – Словения, 11 юни 2011, София.

Събева, С. „Извънредното положение и извънредният език" – доклад на Международна конференция „Събитие и безсмъртие". Факултет Славянски филологии на СУ „Св. Кл. Охридски", 13-14 май 2011, София. 

Събева, С. „Отровният дар" – доклад на Международна конференция „Логики на дара (от Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд)". Френски институт, София, и Институт за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски", 2 май 2011, София.

Събева, С. „Изследване на серии, изследване на случай – в примките на „биографичната машина"" – доклад на Международна работна среща

„Противоречията на наследството" на Института за критически социални изследвания към ПУ „П. Хилендарски", 1 – 3 април 2010, Белмекен.

Събева, С. „Опит, месианско време и история. Разноречието около наследството на Бенямин" – доклад на Международна конференция „Критическата теория и краткият ХХ век" на Катедрата по философия, Катедрата по критическа и приложна социология, Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски" и Фондация за социални и хуманитарни изследвания. Пловдив, 4-6 март 2010.

Събева, С. „‘Аушвиц' като мисловен идиом" – научно съобщение на Втори работен семинар на тема „Микроисторията като изследователска, гражданска и етическа парадигма"  – 19 декември 2009, София.

Събева, С. „Събитие, изумление и свидетелство в етнометодологията" – доклад на Българо-словенска работна среща на тема Етнометодология и практическа логика, 18 декември 2009, Пловдив. 

Събева, С. – съобщение в рамките на публична дискусия съвместно с Илия Троянов и Зигрид Берка на тема Die Auswechslung am 10. November („Подмяната 10-ти ноември"), по покана на Български изследователски институт в Австрия, Дипломатическа академия, 12 ноември 2009 г., Виена. 

S. Sabeva -  „Negativität als Privation. Über einen Grundzug der existenzialen Analytik und dessen Relevanz für eine Soziologie der Affektivität". Rundgespräch „Die Philosophie Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen Bezügen",Universität Kassel, 18. – 20.

September 2008

S. Sabeva - "Die Affektivität der Praxis: Pierre Bourdieus Theorie der Praxis und die Phänomenologie". Woche der internationalen Lehre, 2. bis 7. Juni 2008, Universität Kassel.

S. Sabeva - "Bruchstellen des phänomenologischen Sehens (Am Leitfaden der Heideggers Privations-Phänomenen und Husserls intentionalen Modifikationen der konstitutiven ‚Urnorm')". Internationaler Workshop im Rahmen der Jahrestagung der Martin-Heidegger-Gesellschaft zum Thema Heidegger und Husserl, 11.10.2007. Universität Freiburg, Deutschland. 

S. Sabeva - „‚Die stille Kraft des Möglichen': Entwurf-Struktur des Daseins und Temporalität der Praxis". Internationale Arbeitstagung zum Thema Ein existenzialer Begriff der Soziologie? Heidegger als Herausforderung für die Humanwissenschaften. 21.07.2006, Universität Kassel, Deutschland.

S. Sabeva - "Hermeneutik der Faktizität (Heidegger) und Sozioanalyse (Bourdieu): ein skandalöses Zusammentreffen". Colloquium SOCIO-PHILOSOPHICUM, 10.01.2006,

Universität Kassel, Deutschland.

 

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

от 2009 г. до момента – Член на Експертен борд на Център за философия и

душевно здраве,  ПУ „П. Хилендарски";

 2012 – 2013 – участник в научни журита на конкурси в професионални направления: 2.1. Филология (история на античната и западноевропейска литература, история на идеите), СУ „Св. Кл. Охридски"; 2.3. Философия (История на философията – Философия на Новото време – XIX век), СУ „Св. Кл. Охридски"; 2.3. Философия (Социална философия и биоетика), ПУ „П. Хилендарски"; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – социология на неравенствата), ПУ „П. Хилендарски".

 

 

Стипендии и специализации (селекция)

Ноември 2011 г.: изследователски престой в  Университета Вупертал, Германия със стипендия на Фондация „Александър фон Хумболт" по проект на тема „Gewalt und Sprache. Überlegungen zur paradoxen Diskursivierung der Gewalt am Leitfaden der Archive der kommunistischen Geheimdienste".

Август 2009 : изследователски престой в Университет Касел, Германия със стипендия на Фондация „Александър фон Хумболт" по проект на тема „Soziologie der Affektivität: Umriss eines Forschungsfeldes". 

Март 2007 –  февруари 2008: Реинтеграционна изследователска стипендия на

Фондация „Александър фон Хумболт" по проект на темаDer ekstatische Charakter des Daseins und die Temporalität der Praxis (Martin Heidegger in soziologischen Kontexten)", Пловдивски университет „П. Хилендарски"/ Университет Касел.  

Юни 2005 –  август 2006: Изследователска стипендия на Фондация „Александър фон Хумболт" по проект на тема „Öffentlichkeit und Verstehen (Das hermeneutische Problem in der Soziologie im Ausgang von Martin Heidegger und Hannah Arendt)", Университет Касел.

Октомври – Ноември 2003: Изследователски престой в Хусерлов Архив, АлбертЛудвиг-Университет, Фрайбург със стипендия на Германска служба за академичен обмен. 

Октомври 1995 – юли 1996: докторантски курс по феноменологическа социология във Факултета по социология, Университет Билефелд, Германия със стипендия на Германска служба за академичен обмен.

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

Симона Юнчева (2013), Харутюн Марутян (2013), Антоанета Ставрева (2012), Стела

Димитрова (2012), Красимир Попиванова (2012), Росица Любенова (2011) и други.

Други