Стратегия

Стратегическите посоки за развитието на Философско-исторически факултет изцяло съответстват на мисията, която факултетът си поставя.

  • Развиване на методологическо-изследователската и образователната инфраструктура на Факултета.
  • По-пълно използване на ресурсите на Пловдив и региона като "терен" за теоретически и емпирични изследвания и проектни инициативи с междууниверситетски и международен характер;
  • Продължаване на сътрудничеството и интеграцията със сходни факултети и изследователски центрове в страната и чужбина.
  • Продължаване на акредитационните процедури, подготовка и разкриване на нови специалности.