доц. д-р Стоян Попов


Телефон: 032/261-268
Мейл: mythos_sp2002@yahoo.com
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256 а
Приемно време: Вторник: 09,30-10,30 ч.

Област на научната квалификация

Средновековна археология, археология на оръжието и войната, средновековен замък

Образование

Докторат:
2006 г., НБУ, тема: Укрепената градска владетелска резиденция в днешните български земи през ХІІ – ХІV век (по археологически данни)

Професионална кариера

Академични длъжности:
От 2007 г до 2014 г. – „главен асистент" по „Археология" в катедра „История и археология";

От 2014 г. - „доцент" по „Археология" в катедра „История и археология"

Членства

Българско хералдическо и вексилоложко общество
Oakeshott Institute, САЩ

Комисия по качеството към ФИФ

Говорими езици

Английски език
Руски език
Френски език

Публикации

Монографии:
Камбанариите в средновековните български земи. С., 2010. В съавторство с проф. д-р арх. Н. Тулешков.
Замъкът в Европа и България през Средните векове. С., 2011.
Археологически проучвания край село Искра, Първомайско. Асеновград, 2012. В съавторство с доц. д-р И. Джамбов, д-р Г. Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов.
Статии:
1. Донжонът в днешните български земи ХІІІ – ХІV в. – В: Годишник на Департамент Археология към Нов Български Университет, VІ, 2005, 119-133.
2. За кулата-донжон в Тутраканската крепост. – Паметници, реставрация, музеи, 2-3, 2005, 45-46.
3. Метална пластина с изображение на герб. – Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2005, 42-45.
4. Донжонът в България през ХІІ–ХІV век. – Паметници, реставрация, музеи. 1-2, 2006, 15-18.
5. Боздуган от нос Чиракман, Каварна. – Паметници, реставрация, музеи. 3, 2006, 25-26.
6. По въпроса за замъка в средновековния град Червен. – Известия на РИМ – Русе, Х, 2006, 74-84.
7. Отново за меча с латински надпис от Перник. – Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2007, 39-41.
8. Замъкът на средновековния град Шумен. –В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. І. Археология и култура. Пловдив, 2009, 322-336.
9. Укрепената владетелска резиденция в средновековния град от днешните български земи (ХІІ – ХІV в.) – възникване и развитие – В: Приноси към българската археология, т. VІ. С., 2009, 93-106.
10. Кратък поглед върху проучванията на църковните храмове в средновековните български градски замъци. – In: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, кн. 2. С., 2009, 299-304. В съавторство с д-р Здравка Коркутова.
11. Църкви и манастири в Софийския регион. Извори и проучвания. – In: Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 519-528. В съавторство с д-р Здравка Коркутова.
12. Едно дългоочаквано научно изследване. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2009, 27-30.
13. Английски архитектурни термини на замъка. Кратък речник. – Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2009, 51-74.
14. Замъкът от днешните български земи в ХІІ – ХІV в. Проблеми на терминологията. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2010, 11-14.
15. Джамбов, И., С. Попов, Г. Митрев. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – АОР 2007. София. 774-775. 2008 г.
16. Спасителни археологически разкопки на обект: руини на късноантична и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община Първомай, Пловдивска област. – АОР 2008, 638-641. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов.
17. Сондажни археологически проучвания на обект „Църквище" в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2008, 736-738. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов.
18. Сондажни археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в местността „Хисаря" при с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2009, 557-559. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов.
19. Сондажни археологически проучвания на обект късноантична и средновековна крепост в местността „Хисаря" при с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2010, 490-493. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов.
20. Археологически разкопки на обект късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря, землище на с. Драгойново, община Първомай. – АОР 2011, 446-448. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов.
21. Археологически разкопки на обект късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря, землище на с. Драгойново, община Първомай. – АОР 2012, 466-468. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов.
22. Меч Памятной битвы народов – Варна, 10 ноября 1444 г. – В: Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. Брянск, 2010, 474-478.
23. Новооткрити рисунки-графити край с. Искра, Първомайско. – В: „България, българите и Европа – мит, история, съвремие", т. ІV. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов. ВТ, 2011, 393-402.
24. Шпори от стенописите на църквите Св. Георги в Кремиковския и Св. Богородица в Драгалевския манастири. – В: Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. І. Асеновград. 2011 г. 41-49.
25. Еще один „немой свидетель" битвы при Варне? – В: In honorem professoris Димитър Овчаров. (ИНАИ, ХL) София, 2012, 315-326. В съавторство с проф. дин Евгений Шинаков.
26. Меч с ножница от фонда на Националния Археологически институт с музей при БАН. – В: Василка Герасимова-Томова In Memoriam. С., 2012, 505-519.
27. Late Medieval War Hammers. – Archaeologia Bulgarica, 2, 2012, 97-116.
28. Позлатена бронзова висулка с герб – Българска историческа библиотека, 1, 2013, 2-9.
29. Мечове от стенописни изображения в църкви от софийския регион (ХV – ХVІ в.) – В: Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. ІІ. Асеновград, 2013, 157-184.
30. Бойни чукове от фонда на Националния Археологически институт с музей в София. – В: Сборник в чест на доц. д-р Илка Петкова (под печат).
31. Сабя от колекцията на Националния Археологически музей в София. – В: Сборник в памет на Карел Шкорпил (под печат).
32. Новооткрити средновековни църкви в землището на с. Драгойново, община Първомай. – В: Християнство, църква и култура през вековете. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов (под печат).
33. Меч от Лондонското евангелие на цар Иоан Александър. – В: Приноси към българската археология, т. VІІ (под печат).
34. Мечове от Националния Археологически музей в София. – В: Actaе Musei Varnaensis (под печат).
35. Кистени от България – В: Сборник в чест на проф. дин Виолета Нешева (под печат).

Дейности

Научни проекти
„Християнското културно-историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност"
„Историко-археологически проучвания в Родопите и долината на река Струма"

Дипломанти и Докторанти

4 дипломанта, бакалавърска степен, защитили успешно

Други

От 2007 г. досега организиране на ежегодна изложба Археологическо