Стоян Чиликов


Телефон: 032 / 261-317
Мейл: stoyanil@yahoo.com
Кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет.2, каб. 203
Приемно време:

Област на научната квалификация

Теология

Образование

     Докторат:
2000г. Московска духовна академия, богословие, Архиепископ Серафим Соболев и его сотириологические воззрения; ВАК 2001г.
     Магистратура:
1996г. СУ "Св. Климент Охридски" богословие

Професионална кариера

      

       Академични длъжности:
От  2009г до момента – доцент по Патрология в катедра „Теология" Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив

От 2003 до 2009 – главен асистент
От  2002г до 2003г -  асистент в катедра "Естествени науки" на ПУ Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали

Членства

 От 2009г до момента -Член на Факултетния съвет на Философско историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

Говорими езици

Руски език, новогръцки език, италиански език

Публикации

Монографии:
Спасението на човека според св. Йоан Златоуст, изд. Дъга – ЙК, София, 2006 (резюме на английски език), ISBN-10:954-9634-30-2; ISBN-13:978-954-9634-30-3
                Православната вяра и живот, Изд. Омофор, 2012, ISBN 978-954-2972-11-2
Статии:
1.  Архиепископ Серафим Соболев като архипастир и душепопечител, Духовна култура 2001, 4, с. 17 – 19;
2.Духовните беседи на св. Макарий Египетски, Духовна култура 2003, 5, с. 27 – 31;
Катехизите на св. Кирил Йерусалимски, Духовна култура  2006, 3,  с. 1 – 9;
3.Още за Блажени Августин и неговите "Изповеди", Богословска мисъл, 2006, 1 –4, с. 102 – 111;
4. Характер и метод на православното богословие, в: Балканска научна конференция (сборник доклади), Кърджали, 2002, с. 538 – 541;
5. Някои аспекти от религиозно нравствения живот на християните през втората половина на 4 век според творенията на св. Йоан Златоуст, Международна научна конференция (сборник доклади), Кърджали, 2003, с. 79 – 83;
6.Св. Никола Кавасила и животът в Христа, в: Международна научна конференция – Стара Загора 2007(сборник доклади) т. 5 с. 227 – 231; 
7.Учението на Свети Никола Кавасила за тайнствата Миропомазание и Евхаристия, в: Международна научна конференция – Стара Загора 2007(сборник доклади) т. 5 с.  231 – 235;
8.Църковната катехиза през четвърти век, в: Международна научна конференция (сборник доклади), Благоевград, 2007, с.114 – 116;
9.Учението за св. дева Мария в богословието на св. Йоан Златоуст, в: Научен симпозиум, Велико Търново 2007;
10.Тракийската църква в България, в: Международна научна конференция – София, 2007;
11. Християнската катехеза на Изток и Запад според св. Йоан Златоуст и св. Августин Ипонски. Шести святониколаевски православни четения. Сборник доклади. Изд. Диман, Бургас 2008, с. 70-76
12. Катехезата на ранната църква според светоотеческите свидетелства на IV в. Църковната катехеза в България. съвременно състояние, перспективи и предизвикателства. Седми святониколаевски православни четения. Сборник доклади. Изд. Диман, Бургас 2009, с. 185-190
13.Пастирят – катехизатор според съчинението на Св. Августин Ипонски. За оглашаваните във вярата, Осми светониколаевски четения, Бургас, 2009, с. 166 - 169;
14. Богословието на отците – дилеми, перспективи и реалии, Християнство и култура 2013(83) с.93-105.

15. St. John Cassian and the Orthodox teaching of the divine grace, Саборност нова сериjа, Годишњак 2007, I - , Пожаревац, 2007 с. 165 - 177.
16. The orthodox view of world, Саборност нова сериjа, Пожаревац, №2, 2008. с. 123 – 131.
17. Orthodox world view. The Eucharistic and the therapeutic tradition of the Church,  Саборност нова сериjа, Пожаревац, №3, 2009. с. 81 – 93
18. Икона и Евхаристия, Саборност нова сериjа, Пожаревац, №6, 2012. с. 45 – 50.
19. Учението за св.дева Мария в христологията на св. Йоан Златоуст, Саборност нова сериjа, Пожаревац, №7, 2013, (под печат).
20. Някои щрихи от образа на св. преп. Паисий Хилендарски на базата на литургическите и житийните извори, Сборник доклади (под печат).

21.Чиликов, Ст., Учението за св. Дева Мария в христологията на св. Йоан Златоуст. Саборност нова сериjа, Пожаревац, №7,  2013. с. 69– 84.

22. Учение о Божией Мамы святого Иоанна Дамаскина. B: Сборник доклади - IX Международый форум „Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения", Липецк, 2014, стр. 38-42. ISBN: 978-5-906269-09-6Издадени учебници:
Въведение в богословието на отците, изд. ИМН – Пловдив, 2007, ISBN: 978-954-317-130-9
Книги:
Учението за Божията Майка в богословието на св. Григорий Палама, изд. Дъга – ВК, 2003 (резюме на английски език), ISBN 954—9634-21-3
Красотата на света, изд. ИМН – Пловдив, 2007, ISBN: 978-954-317-139-2

 

 

Учебни помагала и статии в електронен вид:

1.Чиликов, Ст. Молитвата „Отче наш" електронен ресурс към юни 2014 http://logos.uni-plovdiv.net/en/teologia

2.Чиликов, Ст., Протоиерей Евстатий Янков – душепастир и просветител. Електронен ресурс към юни 2014г. http://dveri.bg/afffp

 

Научни публикации в чужбина(студии и статии):

Студии:

1. Христологичната теотокология в химнографията на св. Йоан Дамаскин. В:Црквене студије 11, Ниш, 2014, с. 101- 123.

2.  Св. Августин Ипонски и неговите богословски възгледи във връзка с развитието на римокатолическата мариология.  Саборност нова сериjа, Пожаревац, №8, 2014. с. 69-90.


 

Дейности

Участие в научни форуми
Балканска научна конференция Кърджали, 2002, (изнесен доклад)
Международна научна конференция , Кърджали, 2003, (изнесен доклад)
Научен симпозиум, Влатадон – Солун, 2005
Международна научна конференция – Стара Загора 2007 (изнесен доклад);
Международна научна конференция, Благоевград, 2007, (изнесен доклад)
Научен симпозиум, Велико Търново 2007; (изнесен доклад)
Международна научна конференция – София, 2007; (изнесен доклад)
Международна научна конференция, Смолян 2007 (изнесен доклад)
Шести святониколаевски православни четения. Бургас 2008 (изнесен доклад)
Седми святониколаевски православни четения. Бургас 2009, (изнесен доклад).
Осми светониколаевски четения, Бургас, 2009, (изнесен доклад)
Международна научна конференция, Хаджидимово, 2010
Международна научна конференция, Пловдив, 2011 (изнесен доклад)
Международна научна конференция, Пловдив 2013 (изнесен доклад). 

Дипломанти и Докторанти

Адриана Любенова "Слово и образ" 2010
Красимир Иванов

Други

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

Латерански университет в Рим 2001 – 2002 (специализация )

Солунски университет "Аристотел" 2004 – 2005(специализация под ръководството на прот. проф. д-р Теодорос Зисис)

Ка Фоскари – Венеция – гост професор септември 2013