гл. ас. д-р Стоян Антонов


Телефон: 032 / 261 435
Мейл: stoyan42@yahoo.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология
Приемно време: 2 вторник 12.00-13.30 ч.

Област на научната квалификация

Етнология, история

Образование

Докторат:
1999 г. , Учебно заведение: СУ „Св. Климент Охридски", тема: Татарите в България (етноложко изследване)
Магистратура:
1995 г. Учебно заведение: СУ „Св. Климент Охридски", тема на дипломна работа: Духовна култура на татарите в България (по материали от Ветово и Голямо Враново, Русенско, и Йовково, Добричко)

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 2005 до момента – „главен асистент" по „етнология" в катедра „Етнология"

Членства

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • Българско хералдическо и вексилоложко общество;
 • Обмен, култура, наследство, местно развитие – Пловдив

Говорими езици

Английски, руски

Публикации

Монографии:

 • Татарите в България. Добрич: Наврез, 2004.

Статии:

 • Татарите в българската научна литература. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 3. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 117-125.
 • Етническите взаимоотношения между българите и татарите в Добруджа през 30-те години на XX в. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 4. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1995, 303-308.
 • Някои особености на манталитета на власите от Видинско. – Българска етнология, ХХI, 1995, извънреден брой, 128-135.
 • "Татари" и "Татарска земя" в народните песни на българите от Северна Добруджа и Бесарабия. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 5. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, 341-351.
 • Татари. – В: Кръстева, А. (Съст.). Общности и идентичности в България. София: Петекстон, 1998, 356-370 (с Иван Миглев).
 • Tatars. – In: Krasteva, A. (Ed.). Communities and Identities in Bulgaria. Ravenna: Longo Editore, 1999, 275-286 (with Ivan Miglev).
 • Празникът Наврез при татарите в България. – В: Сборник на докладите от Юбилейнната научна сесия 50 години СУБ – Пловдив. Т. III. Пловдив: Академично издателство на ВСИ, 1999, 395-398.
 • Гербът на Южна България (1886 – 1908). – Исторически преглед, LVI, 2000, 1-2, 236-243.
 • Солун и Пловдив в символното пространство между кръста и лъва. – В: Θεσσαλονικη και Φιλιππουπολη σε παραλληλους δρομους ιςτορια, τεχνη, κοινωνια (18 ος – 20 ος αιωνας) / Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие (XVII – XX век). Θεσσαλονικη: Πολιτιστικη Εταιρεια Επιχειρματιων Βορειου Ελλαδος, 2000, 233-247.
 • Хералдическото отражение на Отвъддунавска България. – Исторически преглед, LVII, 2001, 1-2, 237-249.
 • Когато Балканът се премества: За модернизацията в Черешово – едно балканджийско село в Разградско. – В: Народна култура на балканджиите. Т. II. Габрово, 2001, 32-38.
 • Татарите в Северозападна България. – В: Сантова, М. и Станоева, И. (Съст.) Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 4: Северозападна България: общности, традиции, идентичност. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2002, 89-92.
 • Явур гьозю в календарната празнично-обредна система на татарите в България. – В: Кацарова, М. (Съст.). Традиционна материална и духовна култура на европейските народи. Научна конференция. Разград, 5.07.2002, 57-63.
 • Градските гербове в България и конструирането на наследство. – Социологически проблеми, 2003, 3-4, 192-205.
 • Идентичност и диалогичност (По примера на три житейски разказа от Пловдив). – Български фолклор, ХХХ, 2004, 1-2, 79-95.
 • Град и етничност. Татарският пример. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе. Книга VІІІ: Градът, 2004, 472-486.
 • Кадър Неби, имането и Къдърлез: нюанси на съкровището в татарската култура. – В: МИФ 10: Съкровището. Научна конференция – Сливен, 2003 г. София: Издателство на НБУ, 2005, 72-83.
 • Татарската общност в България: от културна традиция към културна политика. – В: Иванова, Р. (Съст.) Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия период. Трета българо-сръбска научна конференция. София: ЕИМ-БАН, 2005, 285-293.
 • Българската хералдика: предразсъдъци и перспективи. – В: Баева И. и П. Митев (Съст.). Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, София 10-11 ноември 2004. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 478-487.
 • Tatars – In: Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea (proofread.) Lees Christopher, 2007. URL: <http://kassiani.fhw.gr/l.aspx?id=11143>
 • Блазоните на съпругите на българските владетели от Сакскобургготската династия / The Blazons of the Consorts of the Bulgarian Rulers from the House of Saxe-Coburg-Gotha. – Херолд / Herold, 2009, 2.
 • Гираите в България (някои размисли). – В: Татарите в България – общество, култура, история. Сборник доклади от кръгла маса, проведена на 29.05.2009 г. в гр. Добрич. Добрич: Наврез, 2009.
 • Символно-реално – дихотомия на нематериалното културно наследство. – В: Кръстанова, К. (Съст.) Локалното наследство – ресурс за местно развитие. Пловдив, 2012, 60-69.
 • Руснаците в Пловдив: интеркултурният диалог и градът. – В: Кръстанова, К. (Съст.) Разрушаването на порядъка. Научна конференция в памет на проф. Тодор Ив. Живков, Пловдив 2002. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2012, 291-304.

Дейности

Научни проекти

 • Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България (Софийски университет, Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия и Програма на ЕО), 1993, студент-изследовател.
 • Проект за етнически взаимодействия (Етнографски институт с музей – БАН, Софийски университет, Университет Принстън – САЩ), 1993-94, студент-изследовател.
 • Общности и идентичности в България (Темпус проект Булгамин), 1998, автор на изследване.
 • В Етнографския музей – Образователен проект за ученици от начален курс (Програма ТрансАрт на Център за изкуства "Сорос" – София), 1998-99, автор.
 • Двете християнства (Етнографски музей – Пловдив и Унгарски културен институт – София), 2000-01, съовтор.
 • Да живеем заедно като споделяме паметта (Пловдивски университет, Фондация "Третата Европа" – Тимишоара и Европейска културна фондация – Амстердам), 2001-02, изследовател и лектор.
 • Наследство и диалог между културите (EPACTE – Лион, Университет Люмиер Лион-2, Пловдивски университет, Център за етноложки и фолклористични изследвания – София, Нов български университет), 2002-03, изследовател.
 • Технологичен парк Култура – 2 (Технологичен парк Култура, Европейска културна фондация – Амстердам и Швейцарска културна програма Про Хелвеция), 2003, координатор на екипа в Пловдив.
 • Градът: Наследство и диалог между култури (Институт за фолклор – БАН и Фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката), 2003-05, изследовател.
 • Наследства, туризъм, социални динамики: сравнително изучаване на новите употреби в Европа (Център за антроположки и етно-социологически изследвания – Пловдивски университет, Център за антроположки проучвания и изследвания – Университет Люмиер Лион-2, Западен университет – Тимишоара и Университетска агенция на Франкофонията), 2005-06, изследовател.
 • Успешно следване на чуждестранни студенти в Германия – българският пример (Център за оценка и методика, Рейнски университет Фридрих Вилхелм – Бон; Софийски университет;  Център за антроположки и етно-социологически изследвания – Пловдивски университет), 2005-07, координатор на екипа в Пловдив.
 • CLT2006/A1/RO-80- Каменна къща (Музей на румънския селянин, Букурещ; Университет Люмиер, Лион-2; Пловдивски университет; Изпълнителна агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия; в рамките на програма Cultura 2000, 2006-07, изследовател.
 • Знакови фигури в града - визуализация на промените (Създаване на фотоархив и серийни данни) (ФНИ, Пловдивски университет), 2007-08, изследовател.
 • Мултимедийният архив. Теоретичен модел и приложения в социалните и хуманитарните науки. (ФНИ, Пловдивски университет), 2008-10, член на екип.
 • Конструиране на ромската идентичност – Интердисциплинарен модул в учебните планове на специалностите Етнология и Социология  (Институт Отворено общество, Будапеща; Ресурсен център за учебни планове, Централноевропейски университет, Будапеща), 2009-10, член на екип.
 • Локалното наследство – ресурс за устойчиво местно развитие (Център за антроположки и етно-социологически изследвания – Пловдивски университет, ФНИ, МОМН – ДДВУ 02/93), 2010-12, член на екип.
 • Формулиране на финансови кризи и протест: Северозападна и Североизточна Европа (Open University,Лондон; Университет на Лимерик; Университет на Никозия; Университет за социални и политически науки "Пандиу", Атина; Пловдивски университет; Leverhulme Trust International Network Grant), 2014-16, член на екип.

Участие в научни форуми

 • 10-11.12. 1993, В. Търново: ІІІ научна конференция "Българите в Северното Причерноморие"; Исторически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Национален фонд "Научни изследвания" на Министерството на науката и образованието, Съюз на учените в България – клон В. Търново. Доклад: "Кои са татарите в българската научна литература?".
 • 28-29.09. 1994, Лесидрен: Работна среща "Лесидрен ‘94" на Проекта за етнически взаимодействия; Принстън, САЩ – София. Доклад: "Някои особености на манталитета на власите".
 • 25-26.11. 1994, В. Търново: ІV научна конференция "Българите в Северното Причерноморие"; Исторически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Национален фонд "Научни изследвания" на Министерството на науката и образованието, Съюз на учените в България – клон В. Търново. Доклад: "Етническите взаимоотношения между българите и татарите в Добруджа през 30-те години на XX в."
 • 17-18.11. 1995, В. Търново: V национална конференция "Българите в Северното Причерноморие"; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Национален фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието, науката и технологиите, Съюз на учените в България – клон В. Търново, Национален дарителски фонд "13 века България" – В. Търново. Доклад: "Някои образи във фолклора на българите в Северна Добруджа и Бесарабия ("татари" и "татарска земя")".
 • 8-9.11. 1996, В. Търново: VІ национална конференция "Българите в Северното Причерноморие"; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Национален фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието, науката и технологиите, Съюз на учените в България, Учебно-квалификационен център за българи от чужбина – Габрово, Национален дарителски фонд "13 века България" – В. Търново. Доклад: "Фолклорни етнически стереотипи за населението на Добруджа".
 • 20.11.1998, Пловдив: Юбилейна научна сесия "50 години Съюз на учените – Пловдив"; Съюз на учените в България – клон Пловдив. Доклад: "Празникът Наврез при татарите в България".
 • 4-6.09.1999, Чипровци: Научна конференция с международно участие "Културна идентичност и традиции в Северозападните български земи"; Институт за фолклор при БАН, Община Чипровци. Доклад: "Татарите в Северозападна България".
 • 10.09.1999, Габрово: VІІІ научна конференция "Народна култура на балканджиите"; Етнографски музей на открито "Етър". Доклад: "Когато Балканът се премества: За модернизацията в Черешово – едно балканджийско село в Разградско".
 • 7-10.2000, Солун, Гърция: Научен конгрес "Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие (XVII – XX век)", в рамките на европейската инициатива INTERREG II, подпрограма 4, мярка 1, код 2046; Институция за гръцко-българско общуване "Кирил и Методий", Културно дружество на бизнесмените от Северна Гърция. Доклад: "Солун и Пловдив в символното пространство между кръста и лъва".
 • 17-18.05.2001, Свищов: Национална конференция "Градът – конструиране на културното наследство в съвременността"; Департамент Антропология на НБУ, Център за етноложки и фолклористични изследвания – София, Община Свищов, Исторически музей – Свищов, Стопанска академия "Д. А. Ценов". Доклад: "Градските гербове в България и конструирането на наследството".
 • 2.11.2001, Пловдив: Паисиеви дни; Филологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Доклад: "Етноложко изследване на емигрантски групи в диаспора"
 • 18-19.01.2002, Перник: Конференция "Светът: поглед иззад маската" в рамките на ХІV Международен фестивал на маскарадните игри; Община Перник, Исторически музей – Перник. Доклад: "Маскарадът шувал при татарите в България".
 • 31.05-1.06.2002, Пловдив: Първи четения в памет на проф. Т. И. Живков "Разрушаването на порядъка"; Катедра Етнология и социология на ПУ "Паисий Хилендарски". Доклад: Руската общност в Пловдив и интеркултурен диалог: различният поглед към градското".
 • 5.07.2002, Разград: Научна конференция "Традиционна материална и духовна култура на европейските народи" в рамките на Фестивала на народните традиции и художествени занаяти – Разград; Община Разград, Исторически музей – Разград, Библиотека "Проф. Б. Пенев". Доклад: "Явур гьозю в календарната празнично-обредна система на татарите в България".
 • 1-7.11.2002, Пловдив-Асеновград: Юбилейни Паисиеви четения 1722-2002; Филологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Доклад: "Образи на общностна идентификация – руснаците в Пловдив".
 • 17-18.05.2003, Оксфорд, Великобритания: Научна конференция "Пресичане на граници на Балканите"; Балканско общество на Оксфордския университет, Център за европейски изследвания при Колеж Сейнт Антъни, Програма за изследване на Югоизточна Европа. Доклад: "The Tatars: Trans-border Community in the Balkans".
 • 8-10.11.2003, Сливен: Научна конференция "Съкровището", в памет на проф. Т. И. Живков; Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкуства – София, НБУ, Община Сливен, Исторически музей – Сливен. Доклад: "Кадър Неби, имането и Къдърлез: нюанси на съкровището в татарската култура".
 • 5-7.05.2004, Кърджали-Златоград: Балкански форум "Гергьовден-Хъдърлез – празниците на Балканите"; Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Община Кърджали, Регионален исторически музей – Кърджали, Общество за фолклор, Етнографски ареален комплекс и "Бултекс" ООД – Златоград. Доклад: "Къдърлез и Тепреш в календара на татарите в България".
 • 18.05.2004, Екс-ан-Прованс, Франция: Лекция "Дионис, Орфей и траките" по покана на Френско-българското дружество в департамента Буш дю Рон и Колеж "Мине" – Екс-ан-Прованс.
 • 25-26.06.2004, Русе: Юбилейна научна конференция по етнология "Градът", по повод 100 години Русенски музей; Регионален исторически музей – Русе. Доклад: "Градската култура и конструирането на татарството".
 • 6-9.10.2004, София: ІІІ българо-сръбска научна конференция "Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия период", Етнографски институт с музей при БАН и Етнографски институт при Сръбската академия за наука и изкуство. Доклад: "Татарската общност в България: от традиционна култура към политики за култура"
 • 2-3.11.2004, Пловдив: Международен научен симпозиум "10 години историческо образование в ПУ "Паисий Хилендарски" и 10 години Катедра по история", ПУ "Паисий Хилендарски". Доклад: "Гербовете на българските монарси от Сакскобургготската династия".
 • 10.11.2004, София: Национална научна конференция "Предизвикателствата на промяната: Българската историческа наука след 1989 г."; Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Доклад: "Българската хералдика: предразсъдъци и перспективи".
 • 21-23.05.2005, Пловдив: ХІ национална етнографска конференция "Трапезата"; Етнографски институт с музей при БАН, Етнографски музей – Пловдив, Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкуства – София. Доклад: "Рожден ден в "Макдоналдс".
 • 24-26.06.2005, Казан, Татарстан: Втори международен симпозиум "Ислямската цивилизация във Волжко-уралския регион"; Международен изследователски център за ислямска история, изкуство и култура при Организацията на ислямската конференция (IRCICA), Истанбул, Институт за история на Академията на науките на Татарстан, Казански съвет на народните депутати. Доклад: "The Tatars in Bulgaria: from Crimea to Kazan".
 • 25.10.2005, Разград: Научна конференция "Изследвания в памет на акад. Анание Явашов"; Община Разград, Исторически музей – Разград. Доклад: "Етнодемографска динамика на Разградския край от Освобождението до Втората световна война".
 • 29.05.2009, Добрич: Кръгла маса "Татарите в България – общество, история и култура". Доклад: „Гираите в България (някои размисли)".
 • 1.11.2007, Скопие, Р. Македония: Лекция "Хералдиката като символна система" в рамките на проект на Музея на Македония, Скопие и Македонското хералдическо сдружение.
 • 20.03.2009, Истанбул, Турция: Лекция "Татарите в България" по покана на Кримскотатарското дружество в Истанбул.
 • 4.02.2010, Скопие, Р. Македония: Лекция: Хералдиката и съвременността. По покана на Македонското хералдическо сдружение и Музей на Македония.
 • 5.02.2010, Скопие, Р. Македония: Лекция: Предизвикателствата на местната хералдика. По покана на Философски факултет, Институт за история, Скопие.
 • 18.05.2012, Пловдив: Кръгла маса "Локалното наследство – ресурс за устойчиво местно развитие". Доклад: „Символно-реално – дихотомия на нематериалното културно наследство".
 • 24-28.09.2012, Маастрихт, Нидерландия: ХХХ международен конгрес по генеалогия и хералдика. Лекция: „On the Boundaries of Heraldic Realm: The Bulgaria Case".
 • 26-27.10.2012, Пловдив: Юбилейна научна конференция "След следващата запетая" – 20 години етнология в Пловдивски университет. Доклад: „Селска общност и генеалогия (по материали от с. Черешово, Русенско)".
 • 18-20.03.2015, Никозия, Кипър: Семинар „Участие, медийно представяне и финансова и политическа криза", Университет на НикозияПрезентация относно медийното отразяване на протестите в България.
 • 30.07.-1.08. 2015, Лондон, Великобритания: Семинар „Формулиране на финансови кризи и протест: натиск върху културна идентичност и гражданска активност", Отворен университет, Лондон: Доклад: "The Bulgarian Protests: an Extreme Case"
 • 8-10.09.2016, Пловдив: Семинар Living the Crisis: Everyday Life and Translation; Доклад: The Crisis – Experience and Framing.
 • 10-12.08.2016, Глазгоу, Великобритания: ХХХII международен конгрес по генеалогия и хералдика; Лекция: The System of Personal Arms of the Bulgarian Royal House, the Saxe-Coburg and Gotha Dynasty.

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

 • Училище по туризъм: Обучение на служители в сферата на културата и развитие на  музеите, Червиа, Италия [Институт за Централна и Източна Европа и Балканите на Болонския университет, Нов български университет, Пловдивски университет, Министерство на външните работи на Италия], 2005.
 • Преподавателска мобилност по програма Еразъм: Университет Люмиер, Лион-2; Ескишехирски университет Османгази.
   

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:
Бакалаври:

 • Диана Александрова, "Родовото" селище като социален експеримент срещу съвременната екологична криза. 2007, септември.
 • Наталия Андреева, Социо-културни измерения на паметниците в град Карлово. 2009, февруари.
 • Надка Гулева, Метауниверситетът „Еразъм" (общност и идентичност на студентите). 2009, юли.
 • Ралица Иванова, Чистотата при ромите (по примера на Хаджи Хасан махала). 2010, юли.
 • Биляна Янева, Пространствата на ромите (по примери от гр. Царево и гр. Пловдив). 2010, октомври.
 • Яница Вушева, Политизиране на етническите малцинства (етническа и политическа идентичност на ромите в гр. Сливен). 2011, септември.
 • Анелия Манова, Ню ейдж културата – практики за духовно израстване. 2012, октомври.
 • Катя Павлова, Футболните фенове – социална организация и мрежи. 2013, октомври.
 • Васил Дачев, Хипстеризъм в България: между ъндърграунд и мейнстрийм културата (по материали от Пловдив). 2015, октомври.
 • Петя Петрова, Социални взаимодействия в дом за стари хора. 2014, октомври.
  Нели Благова, Градска младежка култура. Младежи-музиканти в Пловдив. 2015, октомври.

Магистри:

 • Боряна Петракиева, Организация и развитие на културно-историческия туризъм в община Хисар. 2008, февруари.
 • Арина Христова, В земята на Орфей – практическо  упражнение по туризъм. 2008, септември.
 • Красимира Мусева, Наследство и културна стратегия на община Сливен (ресурси, нагласи, употреби). 2009, февруари.
 • Красимир Трифонов, Културното наследство на област Пловдив – инструмент за устойчиво развитие на региона. 2010, октомври.
 • Анелия Манова, Общността Фалун Дафа: Практики за самоусъвършенстване. 2014, октомври.

Други

 • Член на организационния комитет на симпозиума с международно участие Европейско камбанно изкуство, организиран от Етнографски музей – Пловдив, Нов български университет и секция "История" на Съюза на учените в България – клон Пловдив, 27-28.05.1999.
 • Куратор на изложба: Камбаната: бит, обред, мит (Етнографски музей – Пловдив), май-юли, 1999.
 • Организатор от страна на Етнографски музей Пловдив на изложба Унгарски исторически символи (Унгарски културен институт – София), декември, 1999.
 • Куратор на изложба: Вино и Любов (Етнографски музей – Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив), февруари, 2000.
 • Организатор от страна на Етнографски музей Пловдив на изложба Семеен кръг (Унгарски културен институт – София), март, 2000.
 • Член на редакционната колегия на Годишник на Етнографския музей, т. 4: Камбаната: бит, обред, мит. Пловдив, 2000.
 • Консултант на цикъл от изложби Наследство: Творческият свят на пловдивчанката (Етнографски музей – Пловдив), 2000-2003.
 • Член на редакционната колегия на Родопски песни за бално и драго на Георги Чилингиров. Пловдив, 2001.
 • Член на журито на Второто международно биенале "Майстори на карикатурата", Пловдив, 2003.
 • Консултант на Татари, филм на БНТ, 2004.
 • Редактор на хералдическата част на изложба Символите на българската държавност. Национална изложба, посветена на 100-годишнината от обявяването на Независимостта (БХВО, Министерство на културата, Национален исторически музей), септември, 2008.
 • Рецензент на Биляна Попова, 2009. Българските майстори на народни музикални инструменти (традиция и модерност). Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски".
 • Научен редактор на изследване и монография Gülser Ganay, 2009. Qırımnıñ sönmengen ateşi. Aqmescit: Tezis.