Гл. ас. д-р Станислав Боянов


Телефон: 032/261-289
Мейл: stanislav_boyanov@yahoo.com
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 254 а
Приемно време: Понеделник: 10,00-12,00 ч.

Област на научната квалификация

История, Архивистика, История на институциите.

Образование

Образование: Висше, СУ "св. Климент Охридски", История, 2004 г. Хабилитация (ако е приложимо) **** Докторат: 2015, "Институции и архиви в Източна Румелия (1878-1885)", СУ "Св. Климент Охридски". Магистратура: СУ "Св. Климент Охридски", История, „Римската република през I в. п.н.е., борбите между популарии и оптимати" ика през I в. п.н.е., борбите между популарии и оптимати"

Професионална кариера

От 10.2011 г. до момента – асистент по Архивистика в катедра История и Археология.

Членства

Няма

Говорими езици

Английски език

Публикации

Монографии: Институции и архиви в Източна Румелия (1879-1885), С., 2016, издателство Иврай (под печат) Статии: 1. Библиография на трудовете на чл. кор. Веселин Бешевлиев в Jubilaeus IV. Сборник в памет на чл. кор. Веселин Бешевлиев, София, Вулкан-4, 2000 (в съавторство с Димитър Митов) 2. Книга с наставления за селските кметове в Източна Румелия, Архивен преглед, к-н 3-4, 2007. 3. Контролни функции върху администрацията на Източна Румелия, сборник с материали от научната конференция "Власт и Общество", Пловдив, 2009. 4. Законодателна инициатива в Източна Румелия, Архивен преглед, кн. 1-2, 2010 г. 5. Законови рамки на религиозният живот в Източна Румелия, сборник с научни трудове от конференция с международно участие „Църква, власт и общество", Пловдив, 2010. (под печат) 6. Ролята на протойерей Ной Ангелов в покръстването на българите-мюсюлмани в Родопите и Източна Тракия през 1912-1913 г., в сб. Приноси към християнското културно-историческо наследство. Пловдив, 2011. 7. Епохата на Танзимата и промените в османската администрация, сп. Българска историческа наука, бр. 1, 2013 8. Ролята на свещениците мисионери при покръстването на българите-мюсюлмани в Родопите през 1912-1913 г., в сб. Приноси към християнското културно-историческо наследство. Т. 2, Пловдив, 2013 9. Свещениците мисионери при покръстването на българите-мюсюлмани през 1912-1913 г в района на Чепинското корито. сборник с научни трудове от Втора национална научна конференция „Балканската война и Западните Родопи, споделени размисли 100 г. по-късно" 5-6 октомври 2012 г. Велинград. 10. Ролята на Съединението в съдбата на архива на Източна Румелия, в сб. Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно, Пловдив 2015. 11. Предизвикателства и решения при създаването на виртуален архив на Източна Румелия, в сб. Университетското професионално архивно образование и архивно информационния сектор – реалности и предизвикателства, С., 2015. 12. Писмовниците като израз на българското национално самосъзнание през епохата на Възраждането, сп. Българска историческа наука, бр. 3, 2016. (под печат) 13. Възстановка на източнорумелийско учрежденско деловодство и архив, сп. Българска историческа наука, бр. 3, 2016. (под печат) Книги: Документални сборници: Покръстителната акция от 1912 – 1913 г., С., 2013. Документален сборник в съавторство със Симеон Кацаров.

Дейности

Научни проекти 1. Християнското културно-историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност – към фонд Научни изследвания на МОМН, с ръководител доц. д-р Иван Джамбов, номер ДТК09/2 2. Мултимедийният архив и неговото приложение в хуманитарните науки – към фонд Научни изследвания на ПУ „Паисий Хилендарски" с ръководител доц. д-р Мария Шнитер. номер ИСФИ – 3. 3. Архиви и институции в Източна Румелия - фонд Научни изследвания на ПУ „Паисий Хилендарски", сесия Млади учени. номер МУ – 13. 4. Многофункционален дигитален университетски архив: моделиране, създаване и споделчне, Фонд Научни изследвания на ПУ, Конкурс „Научни изследвания" 2013-2014. с ръководител доц. д-р Мария Шнитер Участие В научни форуми 1. Университетското професионално архивно образование и архивно информационния сектор – реалности и предизвикателства, София, 2015. 2. Научен форум „Пловдивски приноси", Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно, Пловдив 2015. 3. Втора национална научна конференция „Балканската война и Западните Родопи, споделени размисли 100 г. по-късно" 5-6 октомври 2012 г. Велинград. 4. Научна конференция с международно участие „Църква, власт и общество", Пловдив, 2010. 5. Научна конференция "Власт и Общество", Пловдив, 2009

Дипломанти и Докторанти

Няма

Други

1. Организатор на постоянна изложба посветена на 50-годишния юбилей на ПУ "Паисий Хилендарски", 2011 2. Участник като арбитър в националната ученическа инициатива „Народните будители и аз" от 2011 и продължава. 3. Научен ръководител на Студенски историко-археологически клуб „проф. Велизар Велков" от 2011 и продължава.