Допълнителна квалификация  по медиация

 

Програмата има за цел да развие умения за комуникация и медиация, които се основават на културата на диалог при решаването на спорове, конфликти и посредничество при конкретни случаи.

Мисията на обучението отговаря на предизвикателствата на глобалната съвременност  в рамките на европейския, регионален и национален контекст. То има за задача да даде по-широки теоретични познания и практически умения за използването на алтернативни методи за разрешаване на проблеми и конфликти, свързани с:

  • общностните взаимодействия;
  • отношенията между индивиди, групи и държава/държави и международни институции;
  • начини на комуникация на различията;
  • миграционни потоци и нови форми на социално изключване и включване.

Организация на обучението: Обучението включва теоретична и практическа подготовка, насочена към разнообразните компетенции, които медиаторът трябва да усвои и прилага. За целта хорариумът е съставен от 30 часа теоретични лекции и 30 часа практически семинарни занятия, като с това отговаря на изискванията, описани в Наредба № 2 на МП от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори. Обучението се извършва от университетски преподаватели с докторска и степен, както и специалисти в областта на социалните дейности.

 

 

 

Хорариум

Хорариум

 

 

Лекции

Семинари

 

 Първи модул: Медиация и право

15

15

 

Втори модул: Социална и културна медиация

15

15

 

Изпит

 

 

 

Общо:

30

30

 

Форма на завършване на обучението: Модулите завършват с изпит (тест и практическа задача). Крайното обучение завършва с изпит под формата на тест и устен разговор, в който се проверява теоретичните знания и практическите компетенции, придобити от курсистите.

Реализация: Успешно завършилите курса ще могат да подадат заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите на Република България.