Анотация


 

 

Докторска програма „Социология"

Мисия на програмата

Знанията за социалния свят биват създавани посредством сложен апарат от обекти, понятия, практики, от научни, изследователски, публични институции, от технологии на регистриране, пресмятане, преценяване, доказване, визуализиране, архивиране. Елементите на този апарат днес се изменят и заменят все по-ускорено. В резултат на това знанието за социалния свят остарява все по-бързо. Университетските програми днес често предлагат остарели знания. Студентите, които овладеят тези знания, могат да анализират социалното минало. Но те не могат да анализират своята съвременност. За разлика от това, мисията на докторската програма по социология на ПУ „Паисий Хилендарски" е да изгради у докторантите знания и умения да изследват и проблематизират социалния свят в неговото съвременно състояние.

Програмата се състои от два модула. Модул „Социология и науки за човека" е фокусиран върху съвременните форми на социално страдание и върху актуалните режими на управление на социалния живот. Модул „Приложна и институционална социология" е фокусиран върху социологията на иновациите и свързаните с тях актуални трансформации на социалната и институционалната среда.

 

Анотация на профил „Социология и науки за човека"

„Социология и науки за човека" е интердисциплинарна докторска програма. Тя е обвързана с мисията на едноименната Катедра, насочена към обновяване както на социологията – чрез акцент върху полето „биополитика, екополитика и несигурност", така и на науките за човека – чрез развиване на областта „социоанализа, психоанализа и междучовешки отношение". Ако бъдат затворени в границите на конвенционалните научни дисциплини, ако бъдат лишени от интердисциплинарно измерение, изследванията на съвременния свят не биха могли да бъдат нито разбиращи, нито критични. Те биха се оказали сведени до измерване, което трудно би могло да регистрира или обясни дълбоките преобразования, пред които сме изправени, а също така и да проблематизира условията за самата статистизация на модерните общества.

Интердисциплинарният профил на докторската програма има за цел да подготви докторантите да изследват критично и разбиращо социалните отношения и социалното формиране на личността. Тя ще им позволи от една страна да познават начините, по които понятията на съвременните социални науки са вкоренени в науките за човека, както и разкритите от хуманитарните науки възможности за тяхното проблематизиране, преработване или употреба. От друга страна програмата ще изгради у докторантите знания за социалните измерения на хуманитарните понятия, умения за критически анализ на ефектите им в конкретни социални контексти. Наред с това докторантите ще могат да овладеят някои от най-актуалните методи в областта на социалните изследвания, включително дискурсивен анализ, етнометодология, анализ на разговора, социоанализа.  Изследователският компонент на програмата ще създаде у докторантите умения да разработват и провеждат собствени изследвания, да анализират критично надеждността и обосноваността на чужди социологически, социално-психологически и демоскопски изследвания. Докторантите ще могат да се включат в работата на лабораторията за експериментална хуманитаристика към ризома „Критика и хуманизъм", която ще им осигури достъп до широк спектър от изследователски проекти в областта на социалните и хуманитарните науки, както и възможности да продължат изследователската си работа като постдокторанти, след успешното приключване на своята докторантура.

Целта на докторската програма е да подготви специалисти в областта на социологията и граничните полета с науките за човека, способни да анализират критически актуалните социални процеси. Тя ще осигури гъвкава квалификация на докторантите, гарантираща им успешна реализация както в науката и образованието, така и във всички професии, предполагащи експертно оценяване на социални рискове или на социалните ефекти на публични политики, консултиране на граждански организации или движения, аналитична, социо-терапевтична или социална работа по отношение на съвременните форми на социално страдания. Успешното завършване на програмата ще гарантира компетентността на докторантите в социологията, социологията на здравеопазването, клиничната социология, социологията на екополитиката, производствената социология и социалната антропология.

 

Анотация на профил „Приложна и институционална социология"

Програмата е разработена в съответствие с най-новите тенденции в социалните науки за скъсяване на дистанцията между отделните социални науки и за разчупване на границите между „нормативните" и „разбиращи" социални науки. Нещо повече, тя е „отворена" към активен диалог с естествените и инженерни науки, както в рамките на Пловдивски университет и страната, така и с международни научни центрове от чужбина.

Едно от големите предизвикателства пред съвременното късномодерно, световно рисково общество (Улрих Бек), е необходимостта от „реасемблиране" на неговата социална тъкан – предефиниране на социалните структури и институции, реконструиране на публичната му сфера и рекомпозиране на онтологичния статус на индивидите и социалните групи в  координатната му система. Именно върху разбирането, анализа и управлението на тези дълбоки и трансформационни процеси е съсредоточена докторската програма по Социология (профил Приложна и институционална социология).

Цел на програмата е да подготви високоспециализирани кадри, които, със своята интердисциплинарна подготовка и компетенции, да изучават, анализират и управляват динамично променящите се социални структури и институционална среда. Тя се стреми да отговори както на драматичните промени, които настъпват в модерната европейска цивилизация и нейната тъкан, така също и  предлага адекватен поглед към проблемите на българската социална структура. Със своя широкопрофилен облик програмата предлага набор от възможности, в които докторантите да специализират: в областта на изследванията на икономиката на знанието (наука, технологии, иновации и предприемачество), „енвайрменталните" изследвания (екология, икономика и социална политика), изследванията на институционалната и публична среда, гражданското общество, политиката и правото.

  Докторската програма е разработена в съответствие с най-новите тенденции в социалните науки за скъсяване на дистанциите между „нормативните" и „разбиращи" социални науки. Тя изгражда високи компетенции за разбиране на структурата и институционалната тъкан на съвременното общество, следвайки световните тенденции в опитите за „хуманизиране" на институциите от една страна, но и за „въоръжаване" на гражданите и социалните групи с необходимите за компетентно поведение и управление на публична среда инструменти, излизайки отвъд фалшивите опозиции на обективизма и субективизма, на нормативизма и волунтаризма. Програмата се стреми да изгради чувствителност, мощен капацитет за изучаване и управление на съвременните комплексни общества, без да пренебрегва нито „прагматичния" институционален подход към късномодерните общества, нито „рефлексивния" поглед към техните условия за възможност и тяхната социална произведеност.