доц. д-р Симеон Кацаров


Телефон: 032 /261-268, 032/261-289
Мейл: simo_st@uni-plovdiv.bg, simo_st@abv.bg
Кабинет: ул. Цар Асен 24, катедра История и археология
Приемно време: Вторник: 13,00-15,00 ч., каб.254-а

Област на научната квалификация

Нова и най-нова обща история професионално направление „История и археология"

Образование

Хабилитация:
2013 г. , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", „Новото време"
Докторат:
2005 г., Институт по история – БАН, „Дуалистичният модел и държавнополитическото развитие на Австро-Унгария в периода 1867-1899 г."
Магистратура:
2001 г., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Български език и история, „Дуализмът – идеята за обновление на старата хабсбугска монархия: Австро-Унгария (1867-1900 г."

Професионална кариера

Академични длъжности:
от 2006 г. до 2013 г. – „главен асистент" по „Нова обща история" в катедра „История и археология"
от 2013 г. до момента – „доцент" по „Нова и най-нова обща история" в катедра „История и археология"

Административни длъжности:
от 2012 г. до момента – научен секретар на катедра „История и археология"
от 2008 г. до 2012 г. – научен секретар на катедра „Обща история и археология"

Членства

Няма

Говорими езици

Немски език, руски език

Публикации

Монографии:
„Австро-унгарският дуалистичен модел"
„Новото време (ХV-ХХ век)"
Статии:
„Европейската общност: пътят към обединението" с. 135-147 – В: „От римските договори към бъдещето на Европейския съюз: конституция, гражданско участие, идентичности", София, 2007;
„Австрийската и унгарската конституционна рамка след 1867 г." с. 226-245 – В: „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", т. ІІ, Пловдив, 2009;
„Държавата под въпрос – конституционните експерименти в Австрийската империя (1860-1866 г.)" с. 118-132 – В: „Историкът със съдба на творец и преподавател", В.Търново, 2009;
„Дунавската алтернатива в държавническия модел на Австрийската империя (Унгария и дуализмът от 1867 г.)" с. 129-154 – В: „Реката и времето",Силистра, 2010;
„Империи и императорска власт в Европа през втората половина на ХІХ век" с. 355-377 – В: „Традиции и приемственост", Велико Търново, 2011
„Пловдивската митрополия и „Покръстителната акция" от 1912-1913 г." с. 118-143 – В: „Приноси към християнското културно-историческо наследство", т. І, Пловдив, 2011;
„Съдбата на Покръстителната акция от 1912-1913 г." с. 253-269 – В: „Приноси към християнското културно-историческо наследство", т. ІІ, Пловдив, 2013;
Издадени учебници:
„Христоматия по история на Новото време. том І. ХVІІ-ХVІІІ век.",  изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-45-9
Книги:
„Австро-унгарският дуалистичен модел", изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-46-6.
„Новото време (ХV-ХХ век)", изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-47-3.
„Покръстителната акция през 1912-1913 г." (в съавторство), изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-43-5.

Дейности

Научни проекти
ИС-ФИФ-3 „Мултимедиен архив. Теоретичен модел и приложения в социалните и хуманитарните науки" (2008-2010 г.);
ДТК02/9 „Християнското културно-исторически наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност" (2009-2013 г.);
НИ13-ФИФ-009/20.03.2013 г. „Многофункционален дигитален университетски архив: моделиране, създаване и споделяне" (2013-);
Участие в научни форуми
Национална конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", Пловдив, 2008;
Национална конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята", Пловдив, 2009;
Национална конференция „Християнство, църква и култура през вековете", Пловдив, 2010;

Дипломанти и Докторанти

Антон Николов /специалност "История"/, „Еволюцията на пруският държавно-политически модел" (2008);
Елица Велева /специалност "Български език и история"/  „Външнополитическите отношения между САЩ и СССР 50-те – 80-те години (между борбата за надмощие и сдържаното дипломатическо разбирателство)" (2009);
Мануела Марашлиева /специалност "Балканистика"/ „Германската съюзническа и окупационна система в Източна Европа по време на Втората световна война" (2009);
Фани Въргова /специалност "Балканистика"/ „Вътрешнополитическата идеология на Махатма Ганди и нейното приложение при управлението на Джавахарлал Неру и Индира Ганди" (2009);
Димитър Добрев /специалност "История"/ „Германската военна стратегия по време на световните войни  (1914-1918, 1939-1945)" (2011);
Десислава Кайрямова /специалност "История"/ „Сблъсъкът между Англия и Испания от втората половина на ХVІ век " (2012);
Катерина Иванова /специалност "История и цивилизации на Стария и Новия свят"/ „Виена–огледалният образ на Хабсбургите" (2013);
Красимир Табаков /специалност " Балканистика"/ „Тачъризмът (1979-1990)" (2013);

Други

Няма