Сийка Ковачева


Телефон: 032 / 261 491
Мейл: siykakovacheva@gmail.com
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра „Приложна и институционална социология"
Приемно време: 1 сряда, 15:00 - 17:00 часа

Област на научната квалификация

Социология и социална политика

Образование

      Хабилитация

2011 г. , ПУ „П. Хилендарски", социология и социална политика Специализация (едногодишна следдипломна):

1992 г., Централно-Европейски университет, Прага, Чехия, програма „Общество и политика"

     Докторат:

                1989 г. , СУ „Св. Климент Охридски", социология

     Магистратура:

                1981 г., „Св. Климент Охридски", социология

Професионална кариера

       Академични длъжности:

 От 2011 до момента –  доцент по социология в Катедра Приложна и институционална социология, ФИФ.

 От 1983 до 2011 – асистент/главен асистент по социология в Катедра Приложна и институционална социология, ФИФ.

 

 Административни длъжности:

От 2013 до 2017 - заместник-декан на Философско-исторически факултет

От 2013 до момента – председател на Комисията по качеството на ФИФ

От 2011 до момента - Член на Атестационната комисия на ФИФ

Членства

Научен съвет на изследователски комитет 34 на Международната социологическа асоциация, Британска социологическа асоциация, Европейска социологическа асициация, Българска социологическа асоциация

Говорими езици

Говорими езици:

български /майчин/, английски, руски, сръбски, чешки

Публикации

Монографии:

Siyka Kovacheva (ed.) 2017 Young People and Social Change in South and East Mediterranean Countries. Plovdiv: Plovdiv University Press, 143 p., ISBN 978-619-202-277-8.

Siyka Kovacheva (ed.) 2017 Young People and Social Change in South and East Mediterranean Countries. Plovdiv: Plovdiv University Press, 143 p., ISBN 978-619-202-277-8.

Петър-Емил Митев и Сийка Ковачева 2014 Младите хора в европейска България. Социологически портрет 2014. София: Фондация Фридрих Еберт (ISNB 978-954-2979-21-0).

Petar-Emil Mitev and Siyka Kovacheva 2014 Young People in European Bulgaria. A Sociological Portrait 2014. Sofia: Freidrich Ebert Foundation, 199 p., ISBN978-954-2979-23-4

Ondrej Barta, Josef Bocek, Jan Husak and Siyka Kovacheva 2014 Mladí lidé a veřejné politiky v České republice, Prague: Open Society Foundation, 199 p., ISBN 978-80-87725-23-8.

Carmen Leccardi, Carles Feixa, Siyka Kovacheva, Herwig Reiter, Tatjana Sekulić (eds) 2012  1989 - Young people and social change after the fall of the Berlin Wall. Strasbourg: Council of Europe, 207 p., ISBN 978-92-871-7183-2.

Сийка Ковачева Баланс между работа и семейство. Младите работещи родители мeжду възможностите и ограниченията. София: Изток-Запад, 2010, , 411 p., ISBN 978-954-321-775-5.

Martina Klicperova-Baker, Siyka Kovacheva, Larisa Titarenko, Ivo Feierabend and Christian Hofstetter Democratic Citizenship in Comparative Perspective. (with), San Diego: San Diego State University, 2003, 178 p.

Сийка Ковачева  Младежката безработица в България в сравнителна перспектива – проблемът и неговите решения. Пловдив: Георги Ванчев, 1999, 104 с., ISBN 954-9844-01-3.

Claire Wallace and Siyka Kovacheva  Youth in Society. The Construction and Deconstruction of Youth in East and West Europe (with), London: Macmillan and New York: St. Martin's Press, 1998, p., ISBN 0-312-21551-7.

 

Статии в научни списания

Hristova, S. and S. Kovacheva (2018) (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association (29.08-1.09.2017, Athens), Sociological Problems, Vol. 3-4, pp.239-245.

Ken Roberts, Siyka Kovacheva y Stanimir Kabaivanov (2018) Juventud árabe mediterránea: participación política y religiose, Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.118, pp. 103-126, ISSN:1133-6595 E-ISSN:2013-035X DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.118.1.

Siyka Kovacheva, Stanimir Kabaivanov y Boris Popivanov (2018) Participación política y desigualdades entre la juventud árabe mediterránea, Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.118, pp.127-151, ISSN:1133-6595 E-ISSN:2013-035X DOI: doi.org/10.24241/ rcai.2018.118.1.

Siyka Kovacheva, Stanimir Kabaivanov & Ken Roberts (2018) ‘Education to employment transitions in South and East Mediterranean countries', International Journal of Social Sciences and Economic Research 2018, 3(2), pp. 532-559.

Siyka Kovacheva, Stanimir Kabaivanov & Ken Roberts (2018): Interrogating waithood: family and housing life stage transitions among young adults in North-West Africa countries, International Journal of Adolescence and Youth, DOI: 10.1080/02673843.2018.1430595

‘Leisure and the life-cycle squeeze among young adults in North Africa countries', (Ken Roberts, Siyka Kovacheva and Stanimir Kabaivanov), International Journal of the Sociology of Leisure, (2017), pp 1–14, https://doi.org/10.1007/s41978-017-0002-6.

Still troubled: Tunisia's youth during and since the revolution of 2011', (Ken Roberts, Siyka Kovacheva and Stanimir Kabaivanov), Societies 2017, 7, 29; pp.1-14, doi:10.3390/soc7040029.

Modernisation theory meets Tunisia's youth during and since the revolution of 2011' (co-authors K. Roberts and S. Kabaivanov), SAHWA Scientific Report          ISSN 2564-9183, numero: doi.org/10.24241/swsp.2017; articulo: doi.org/10.24241/swsp.2017.3.1          

‘Youth policy in Arab Mediterranean countries in a comparative perspective' (co-author B. Popivanov and S. Kabaivanov) SAHWA Policy Report ISSN 2564-9159, numero: doi.org/10.24241/swpr.2017.6, articulo: doi.org/10.24241/swpr.2017.6.1

‘Use of free time by young people and social inclusion and exclusion in Lebanon, (co-author Ken Roberts), International Journal of Social Science and Economic Research, 1(8): 1190-1214, 2016.

‘Differences and Inequalities in Civic Participation among Bulgarian Youth', (co-author Stanimir Kabaivanov) Sociology and Anthropology 4(4): 228-240, 2016, http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/sa.2016.040405

Bulgarie. La conciliation à l'épreuve de la transition politique, économique et sociale et de la crise de 2008' (co-author  Slavina Spasova), Chronique internationale de l'IRES - n° 152 - décembre 2015, pp. 86-102.

Kovacheva, S., ‘Bulgarie. La conciliation à l'épreuve de la transition politique, économique et sociale et de la crise de 2008' (co-author  Slavina Spasova), Chronique internationale de l'IRES - n° 152 - décembre 2015, pp. 86-102.

Ковачева, Сийка 2014 „Ценностите на младите хора в условията на социална несигурност", ФИСН. Сборник доклади от юбилейна научно-проктическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Пловдив, 7-8 ноември 2014, том ІІ, с. 310-319.

Ковачева, Сийка 2014 „Модели за съчетаване на работата и семейния живот", в Шопов, А. (ред.) Семейните отношения в променящия се свят. София: СИБИ, с. 134-155.

Kovacheva, S. and S. Kabaivanov 2014‘Young people in search of a work-family balance', in Deliyanni, V. (Ed.) Changing landscapes for childhood and youth in Europe, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 61-85.

‘Overview of the Implementation of the EU Youth Strategy in the Field of Employment', Slovak Journal of Political Sciences, 2014, Vol. 14, No. 1, pp. 5-23.

"Фактори за конфликта между работата и семейството. Резултати от международно сравнително изследване в осем европейски страни", (съавтор С. Кабаиванов) в Русенова-Христова, А. и Й. Зографова. Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот. Сборник научни доклаади от международна конференция, 19-20 септември 2013, София: БАН, с. 98-107.

„Иновационната група – метод за изследване и промяна в организационната култура", Генов, Д. (ред.) Изследователски техники и технологии в икономическите и социалните науки. Пловдив: Унив. Издателство „П. Хилендарски", 2012, с.181-190.

‘An overview of work-life balance issues in Bulgaria' (co-author S. Kabaivanov), Work-Life Balance Working Group Newsletter, Vol. 3, Winter 2012, pp. 9-12.

‘Changes in youth transitions to parenthood in Bulgaria: Challenges to youth and family policies', in M. Hahn-Bleibtreu and M. Molgat (eds) 2012 Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice. Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 115-134.

‘Changing times, changing lives: the social construction of youth and its public images in Bulgaria before and after 1989', in Carmen Leccardi, Carles Feixa, Siyka Kovacheva, Herwig Reiter, Tatjana Sekulić (eds) 2012 1989 - Young people and social change after the fall of the Berlin Wall. Strasbourg: Council of Europe, pp. 45-58.

‘Managing Uncertainty in Young People's Transitions to Adulthood in Bulgaria', Sociologija (Belgrade, ISSN 0038-0318) Vol. LIV, No 2, 2012, pp. 245-262.

‘The rising job insecurity and its impact on the quality of life and work', in M. Sotirova (ed.) 2012 Economic Aspects and Social Consequences of the Global Crisis. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 168-179.

‘Comparing transitions to motherhood across contexts' (co-authors Ann Nilsen, Maria das Dores Guirreiro and Janet Smithson), in Ann Nilsen, Julia Brannen and Suzan Lewis (eds) 2012 Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Bristol: Policy Press, pp. 41-66.

‘Comparing transitions to fatherhood across contexts' (co-authors Lars Plantin, Margareta Back-Wiklund and Maria das Dores Guirreiro), in Ann Nilsen, Julia Brannen and Suzan Lewis (eds) 2012 Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Bristol: Policy Press, pp. 67-88.

‘Supports and constraints for parents: a gendered cross-national perspective' (co-authors Janet Smithson, Suzan Lewis, Laura den Dulk, Bram Peper and Anneke van Doorne-Huiskes), in Ann Nilsen, Julia Brannen and Suzan Lewis (eds) 2012 Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Bristol: Policy Press, pp. 89-106.

‘The Institutional Context of the Quality of Life in Europe' (co-authors A. van Doorne-Huiskes and A. Anttila), in M. Back-Wiklund; T. Van der Lippe, L. Den Dulk and A. van Doorne-Huiskes (Ed.) Quality of Life and Work in Europe: Theory, Policy, Practice. Basingstokes: Palgrave Macmillan, 2011, pp. 32-54.

‘The social construction of youth and the triangle between youth research, youth policy and youth work', (co-authors Lynne Chisholm, Maurizio Merico, Maurice Devlin, David Jenkins, Andreas Karsten) in Lynne Chisholm, Siyka Kovacheva, Maurizio Merico (Eds.) 2011 European Youth Studies: Integrating research, policy and practice. E-Reader, Innsbruck: MA EYS consortium, pp. 11-44.

Work and Family in Bulgaria', Network News, Sloan Work and Family Research Network, Boston, Issue July-August 2011, http://wfnetwork.bc.edu/The_Network_News/81/corner.htm

‘Work-Life Dilemmas in the Enlarged Europe', in T. Boje and M. Potucek (eds) Social Rights, Active Citizenship, and Governance in the European Union. Baden-Baden: NOMOS, 2011, pp. 75-90.

‘Policy Dilemmas for a Work-Life Balance', in: Hojer, I. And S. Hojer (Eds.) Familj, vardagsliv och modernitet. Gothenburg: Intellecta Infolog, 2011, pp. 51-66.

„Балансът между работа и семеен живот‟, в Н. Тилкиджиев и Л. Димова (ред.) Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS)2006-2009. София: Изток-Запад, 2010, с. 155-176.

 

„Проблеми и перспективи пред качеството на труда на заетите в сектора на услугите в България‟ (съавтор С. Кабаиванов), Социологически проблеми, 2009, бр. 1-2, с. 330-356.

‘Old and New Actors in Bulgarian Family Policy' (co-author Stanimir kabaivanov), in Katya Hristova-Valcheva (Ed.) New Actors in a New Environment: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Sofia: BECSA, 2009, pp. 104-130.

‘Changing youth images in public debates in post-communist Bulgaria and their interplay with youth theories and youth policies', Forum 21, European Journal on Child and Youth Research, vol. 3(6), 2009, pp. 94-101.

‘Organisational social capital and its role in support of working parents - The case of a public social assistance agency in Bulgaria', in S. Lewis, J. Brannen and A. Nilsen (eds.) Work, Families and Organisations in Transition:  A European Perspective. Bristol: Policy Press, 2009, pp. 63-78.

‘Youth Transitions and Family Support in Post-communist Societies', in R. Rauty (ed.) Youth, Control, Citizenship, Social Reproduction. Lessons and Debates in the University of Salerno. 2008, Salerno: Rubbettino, pp. 65-98.

‘Combining Work and Family Life in Young People's Transitions to Adulthood in Bulgaria', In S. Kovacheva (Ed.) 2008 Work-Life Dilemmas: Changes in Work and Family Life in the Enlarged Europe. Sociological Problems. Special Issue. Vol. IL, pp. 174-192.

‘Work-Life Balance of Employees in Bulgarian Service Sector Companies' (with Stanimir Kabaivanov), CALITATEA VIEŢII, XIX, nr. 1–2, 2008, p. 3–31, Bucharest.

„Удовлетвореност от съчетаването на работата и семейния живот‟ (съавтори С. Кабаиванов и П. Манолова), в Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 2008, Том X, с. 289-296.

 

„Социални предпоставки за формиране на европейска идентичност‟ (съавтор С. Кабаиванов), в Ю. Захариева и К. Николов (ред.) От римските договори към бъдещето на Европейския съюз: котституция, гражданско участие, идентичности. София: БЕКСА, 2007, с. 111-134.

‘Social Prerequisites for the Formation of European identity' (with Stanimir Kabaivanov), in J. Zaharieva and K. Nikolov 2007 From the Rome Treaties to the Future of the European Union: Constitution, Civic Participation, Identities. Sofia: BECSA, pp. 111-134.

‘Disadvantage in youth transitions: constellations and policy dilemmas' (with Axel Pohl), In H. Colley, P. Boetzelen, B. Hoskins and T. Parveva (eds.) Social inclusion and young people: breaking down the barriers. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007, pp. 31-42.

‘Youth transitions and family support in a transforming social context –Reflections from the New Member States', In: W. Lutz, R. Richter and C. Wilson (Eds) The New Generations of Europeans. Demography and Families in the Enlarged European Union. London and Sterling, VA:Earthscan, 2006, pp.145-176.

‘Quality of Life in a Changing Europe. Bulgarian national report on Socio-Economic Trends and Welfare Policies', In: Kovacheva, S. et al (2006) National reports on Socio-Economic Trends and Welfare Policies. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, pp. 195-238.

Constelaciones de desventaja y dilemmas politicos en las transiciones de jovenes  Bulgaria, Revista de estudios de juventud, Vol. 77, June 2007, pp. 49-66.

‘Constructing a European Socio-Structural Identity' (co-author N. Tilkidziev) CINEFOGO Working Paper No. 4.10, 2006, http://www.cinefogo.org/publications/working-papers (ISSN 1903-4059)

‘Social report: Constellations of Disadvantage and Policy Dilemmas in Youth transitions from School to Work in Bulgaria', In: Social Work and Society 2006, Vol. 4, Issue 2, http://www.socwork.net/2006/2/socialreports/kovacheva

‘Social Change, Family Support, and Young Adults in Europe' (with Andy Biggart), in M. du Bois-Reymond and L. Chisholm (Eds.) The Modernisation of Youth Transitions in Europe. Wiley Periodicals, Number 113, Fall 2006, pp. 49-62.

‘Social capital and civic participation – observation upon civil society in Bulgaria' (with G. Koleva) in M. Stoyanova (ed.) European Integration – Challenges in front of the Balkan Sociologists. Sofia: UNSS, 2006, pp. 204-208.

‘Development of Young People's Civic Participation in East Central Europe', CSA Sociological Abstracts, 2006, http://elabs7.com/

‘Youth and Citizenship in Eastern Europe', In: L. Sherrod (Ed.) International Encyclopaedia of Youth Activism. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006, Vol. 1 (A-J), pp. 222-225.

'Changing Cultures in Changing Workplaces: UK and Bulgaria Compared', Sociological Problems, Special Issue. The Socioeconomic Cultures on the Balkans - Sustainability and Change. 2005 (with S. Lewis and N. Demireva) pp. 62-81.

‘Reflections on the Situation of Youth Research in Central and Eastern Europe', In: L. Machacek (ed.) The Central European Dimension of Youth Research. Trnava: UCM, 2005, pp. 73-80.

‘Youth research in Europe' (with H. Helve and C. Leccardi), In: Helve, H. and G. Holm (Eds.) Contemporary Youth Research. Local Expressions and Global Connections. Aldershot: Ashgate, 2005, pp.15-32.

„Европейската младежка политика и предизвикателствата пред България‟, в П.-E. Митев (ред.) Новите млади. Българската младеж и европейската перспектива. София: Изток-Запад, 2005, с. 325-356.

 

„Някои измерения на гъвкавостта на работното време в България‟ (съавтор Т. Панчева), в Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 2005, Том V, с. 205-212.

 

„Потенциал за гъвкавост на местоработата в България‟ (съавтор Т. Панчева), в Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 2005, Том V, с. 212-218.

‘The Role of Family Social Capital in Young People's Transition from School to Work in Bulgaria', Sociologija, Beograd, 2004, Vol. XLVI, No. 3, pp. 211-226.

‘Flexibilidad y seguridad: el supuesto dilema de las policitas de transition' (with Barbara Stauber and Harm van Lieshout), Riviesta de estudios de juventod 65, Junio 2004, pp.99-114.

‘La participation civique des jeunes en Europe centrale et orientale', In: M. Vultur (dir.) Les jeunes en Europe centrale et orientale. Saint-Nicolas: Les Editions de l'IQRC, 2004, pp.19-34.

‘Main Aspects of Bulgarian Students' Attitudes to Bulgaria's Accession in the European Union', In: Christov, I. (ed.) The Debate about Europe's Future: Cultural and Socio-Psychological Aspects. Sofia: Academic Network for Europe's Future, 2003, pp. 73-89.

‘Democratic Culture and Political Involvement of Central/Eastern European Youth' (with M. Klicperova-Baker, L. Titarenko, I. Feierabend and C. Hofstetter), In: Mitev, P.-E. and J. Riordan (Eds.) Towards Non-violence and Dialogue Culture in South East Europe. Sofia: East-West, 2004, pp.59-88.

‘Flexibility and security: the supposed dilemma of transition policies (with Barbara Stauber, Harm van Lieshout)  In: López Blasco, A., McNeish, W. & Walther, A. (eds.) (2003)  Young People and Contradictions of inclusion. Towards Integrated Transition Policies in Europe. Bristol: Policy Press, pp. 243-260.

 

„Тенденции към гъвкавост на заетостта в условията на икономическа трансформация в България‟, в М. Сотирова (Ред.) Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски‟, 2003, с.152-164.

 

„Нетипичните форми на заетост – потенциал за гъвкавост на пазара на труда – резултати от емпирично изследване‟ (съавтор Т. Панчева), в: Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 2003, Том ІІІ, с. 272-277.

 

„Гъвкавата заетост като стратегия за оцеляване на домакинствата в България‟ (съавтор Т. Панчева), в: Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 2003, Том ІІІ, с. 278-285.

 

 „Социалният свят в 21ви век: Неясни традиции и надигащи се предизвикателства‟, Информация за XV-тия Световен конгрес по социология, Социологически проблеми, бр. 3-4, 2002, с. 265-271.

Work Flexibilisation and Its Impact on Family Relationships in Bulgaria', In: Georgi Dimitrov, Georgy Fotev, Ivan Tchalakov, Kolyo Koev, Lilyana Deyanova, Petar-Emil Mitev (eds.) 2002 The Social World in the 21st Century: Ambivalent Legacies and Rising Challenges. Sociological Problems. Special Issue, 2002, pp. 196-212.

Social Protection of Young People in the Labour Market under Post-Communism, In: Blanka Tivadar and Polona Mrvar (eds.) Flying over or Falling through the Cracks? Young People in the Risk Society. Ljubljana: MESSRS, 2002, pp. 37-47.

The social construction of youth in late post-communism, In: Jean Charles Lagrée (ed.) Rolling Youth, Rocking society. UNESCO, 2002, pp. 71-81.

The Development of Young People's Civic Participation in East Central Europe, Slovak Sociological Review, 2002, Vol. 34 (3), pp. 209-222.

Социально-политическая активность молодежи в пост-комунистических странах, в: Н. В. Коровицина (ред.) Социокультурные трансформации второй половины XX в. в странах Центральной и Восточной Европы. Москва: РАН, 2002, с. 280-288.

Youth Participation in Post-Communist Politics, In: Associations and Emerging Europe, Paris: La documentation Francaise, 2001, pp. 35-54.

Rozvoj aktivnieho a participativneho obcianstva mladeze v Evrope (Development of Active Participatory Citizenship of Youth in Europe), In: L. Machacek (ed.) Mladez, praca, buducnost Europy (Youth, Work and the Future of Europe). Bratislava: SAV (in Slovak) , 2001, pp. 88-99.

Flexibilisation of youth transitions in Central and Eastern Europe, YOUNG, Vol. 9, No. 1, 2001, pp. 41-60.

Европа и Европейският съюз в представите на българските студенти, Научни трудове на Икономическия факултет при ПУ „П. Хилендарски, 2001, Vol. 2.

Die Rolle der Jugendverbaende fur sozialen Schutz der Kindern und Jugendlichen. Untergehen oder Scwimmen, Jugendpolitik, 2000, Vol. 1, pp. 10-13.

The 'Old Red Woman' Against the 'Young Blue Hooligan': Gender Stereotyping of Economic and Political Processes in Post-Communist Bulgaria, in: V. Goddard (ed.) 2000 Gender, Agency and Change, London: Routledge, pp. 159-221.

Emigration Attitudes of Bulgarian Students - Specific Peculiarities and Determining Factors, in: P.-E. Mitev (ed.) 2000 Balkan Youth and Perception of the Other. Sofia: IMIR, pp. 123-140.

The New East's New Businesses: Heart of the Labour Market Problem and/or Part of the Solution?, Journal for East European Management Studies, Vol. 5, No. 1, 2000, pp. 64-76 (in co-authorship).

„Социално-политически ориентации на младежта в посткомунистическите общества на Централна и Източна Европа", (съавтор Л. Махачек) В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", специален брой посветен на 5-год. От създаването на Факултет „Икономически и социални науки", 2000, с. 173-194.

New Businesses in East-Central Europe's New Labour Markets (co-author Ken Roberts), In: Srecko Goic (ed.) Enterprise in Transition, Split-Sibenik: University of Split, 1999, p. 267-269.

Tackling Youth Unemployment in East Central Europe, Journal for East European Management Studies, Vol. 4, No. 3, 1999, pp. 238-251 (in co-authorship).

The East European Transition in the Life Experiences of the First Post-Communist Generation, The Finnish Review of East European Studies, Vol. 1, 1999, pp. 25-34.

The European Identity of the New Generation of Bulgarian Students in a Comparative Perspective, In: P.-E. Mitev 1999 Bulgarian Youth Facing Europe. Sofia: IMIR, pp. 45-62

„Проблеми на висшето образование в условията на социална промяна", В: K. Байчинска (ред.) Социалните науки и социалната промяна в България. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов", 1998, с. 249-259.

Construction et deconstruction de la jeunesse. Etudes sur la jeunesse en Bulgaria, Agora debats jeunesses, 1998, # 14, pp. 123-135.

The East European transition in the Life Experiences of the First Post-Communist Generation, In: Mitev, P.-E. (ed.) The Bulgarian Transition. Challenges and Cognition. Sofia: Bulgarian Sociological Association, 1998, pp. 267-278.

Young People and the Transition in Eastern Europe, in: Union of Bulgarian Scientists. Proceedings of the Jubilee Session 1998, Plovdiv: Academic Publishing House of VSI, pp. 399-403.

Becoming a 'businessman' in post-communist Europe - life careers of the young self-employed in Bulgaria, Poland, Slovakia and Hungary, In: N. Tilkidziev The Middle Class as a pre-condition of a Sustainable Society, Sofia: AMCD, 1998, pp. 264-272.

Third Sector in Post-Communist Bulgaria and Its Support for Young People in the Labour Market, Slovak Sociological  Review, Vol. 30, No. 3, 1998, pp. 297-310.

The Young Self-Employed in East-Central Europe, (together with K. Roberts, C. Fagan, K. Foti, B. Jung, A. Kurzynowski, T. Szumlicz, J. Tholen and L. Machacek), in V Edwards, ed, Convergence or Divergence: Aspirations and Reality in Central and Eastern Europe and Russia, Buckinghanshire Chilterns University College, 1998, pp. 364-394.

Youth Unemployment in East-Central Europe, (together with K. Roberts, K. Foti, B. Jung, and L. Machacek), Slovak Sociological  Review, Vol. 29, No. 6, Fall 1997, pp. 671-684.

The Young Unemployed and Self-Employed and the Sources of Their Support in East Central Europe. In: L. Machacek and K. Roberts (eds.) Youth Unemployment and Self-employment in East-Central Europe, Bratislava: Institute of Sociology, SAS, 1997, pp. 20-26.

Youth Labour Markets in Bulgaria (co-author K. Roberts), In: Z. Sevic and G. Wright (eds.) Transition in Central and Eastern Europe, Vol. I, Belgrade: YASF, 1997, pp. 237-247.

„Чуждестранната подкрепа за българското висше образование – проблеми и перспективи", В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", т. 35, кн. 1, 1997, с. 583-590.

Youth Cultures and Consumption in Eastern and Western Europe: an Overview, (co-author C. Wallace) Youth and Society, vol. 28, No. 2, December 1996, pp. 189-214.

Changes in Youth and Youth Studies in Post-Communist Bulgaria, International Bulletin of Youth Research, No. 12, 1996, Bratislava, pp. 8-12.

„Днес младите социализират възрастните", В: П.-E. Митев, (ред.) Българската младеж в условията на преход, 1996, София: Комитет за децата и младежта, с. 151-164.

 

„Университетът в условията на преход", Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", том. 34, кн.1, 1996, с. 531-539.

The Social Construction of Youth under the Conditions of Restructuring of Society, Sociological Problems, No. 1, 1996, Sofia, pp. 145-148.

Non-Violence for Democratic Change in Bulgaria, Working Paper Series, 5:WP:2, Univ. of Notre Dame, USA, 1993, pp. 1-11. 

Student Political Culture in Transition: the Case of Bulgaria. In CYRCE (ed.) The Puzzle of Integration. European Yearbook on Youth Policy and Research. Vol.1, 1995, Berlin, New York: Walter de Gruyter, pp. 105-124.

Mladeznicke subkultury a spotreba v Evrope (Youth Subcultures and Consumerism in Europe) (co-author C. Wallace), In L. Machacek (ed.) Individualizacia Mladeze a Modernizacia Spolocnosti. Bratislava: Sociologicky Ustav SAV, 1995, 75-91.

Why Do Youth Revolt? Some Reflections from Young People and politics in Eastern and Western Europe (co-author C. Wallace) Youth and Policy, Spring 1994, pp. 7-20.

„Социология на политиката след съвременните изследвания на политиката", Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", том. 28, кн.7, 1990, с. 75-94.

 

„Трудовият процес като процес на развитие на самите производители", В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", т. 26, кн. 7, 1988, с. 71-99.

 

„Проблеми на личностното развитие в труда в условията на перестройката" В: Научни трудове на СУ „Климент Охридски", т. XXIII, кн. ІІІ, 1988, с.33-36.

 

„Някои моменти на взаимовръзката между труда и обществения прогрес", В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", т. 24, кн. 1, 1986, с. 103-116.

„Към въпроса за определяне на същността и съдържанието на понятието „труд", В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", т. 23, кн. 1, 1985, с. 173-186.

 

„Функции на заводския социолог", Социологически проблеми, 1983, кн. 3, с. 15-18.

Студии:

Civil Society, Citizenship and Civic Participation in Bulgaria. (with S. Videv, P.-E. Mitev, G. Koleva and N. Tilkidjiev), Plovdiv: Makros, 2006.

 Exploring the European Youth Mosaic. The social situation of young people in Europe (with Lynne Chisholm), Council of Europe, Strasbourg, 2002 (публикувана и на френски език).

Keys to Youth Participation in Eastern Europe, Council of Europe, Strasbourg, 2000 (публикувана и на френски език).

 

Sinking or Swimming in the Waves of Transformation? Young People and Social Protection in Central and Eastern Europe, Brussels: Youth Forum, 2000.

Структурната промяна в университетите в България – влиянието на чуждестранните интервенции. София: Свободна инициатива, 1998.

 

Редактиран брой на списание

Work-Life Dilemmas: Changes in Work and Family Life in the Enlarged Europe. (ed.) Sociological Problems. Special Issue. 2008, Vol. IL, 216 p.

 

Научни съобщения на конференции – участия в научни форуми

‘The lived experiences of Bulgarian migrants – transforming contexts, changing subjectivities' (co-author Boris Popivanov), paper presented at the 13th ESA Conference, Athens, Greece, 29.08.-1.09.2017.

‘Still Troubled: Tunisia's youth during and since the revolution of 2011' (co-author Ken Roberts), paper presented at the 13th ESA Conference, Athens, Greece, 29.08.-1.09.2017.

‘Lifestyles under constraint – forms of youth leisure in Lebanon' (co-author Roberts, Ken), paper presented at ESA RN 30 ‘Youth and Generation' Midterm Conference in association with ISA RC 34 ‘Sociology of Youth', ‘Global Youth Futures: Perspectives and Prospects' in Ericeira. Portugal, 15-18 January 2017.

‘Use of free time by young people and social inclusion and exclusion in Lebanon, (co-author Ken Roberts), International Journal of Social Science and Economic Research, 1(8), 1190-1214, 2016.

‘Change and continuity in school-to-work transitions of young people in the MENA countries', paper presented at the Third ISA Forum, Vienna, 10-14 July 2016.

‘A Life Course Perspective to Youth Transitions in Comparative Research', paper presented at the YOUNG_ADULLLT Symposium, 31 March 2016, University of Munster, Germany.

After the fall of communism: Inter-generational relationships then and now in Bulgarian society', paper presented at the Workshop on Inter-generational Transmission and the Transition to Adulthood: the Relationship between Empirical Analysis and Theoretical Conceptualisations, Bergen, Norway, 21-23 October 2015.

‘Social inequalities in the educational transitions of Bulgarian youth' (co-author Gergana Dimitrova), paper presented at the international conference ‘Education and work: (Un-)equal transition, organized by ISSK, Sofia and University of Bazel, Sofia, 24-25 September 2015.

 

‘Challenges and opportunities in researching Arab youth in the Mediterranean countries', paper presented at the Project fair of the Symposium on youth participation in a digitalized world, organized by the Youth Partnership of EU and CoE, Budapest, September 14-16, 2015.

 

‘Differences and Inequalities in Civic Mindedness and Participation among Bulgarian Youth', 12 ESA Conference ‘Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Prague, 25-29 August 2015.

 

‘Young People in European Bulgaria, results from a sociological study', Salzburg Global Seminar, Session 549 Justice. Youth, Economics and Violence: Implications for Future Conflict, 26 Apr. – 01 May 2015.

 

 

Издадени учебници:

Siyka Kovacheva, Plamen Nanov and Gergana Dimitrova (2018) Evidence-Based Social Policy. Topical Issues from Sociological Perspective. Plovdiv: Plovdiv University Press, 200 p., ISBN 978-619-202-324-9.

 

Lynne Chisholm, Siyka Kovacheva, Maurizio Merico (Eds.) 2011 European Youth Studies: Integrating research, policy and practice. E-Reader, Innsbruck: MA EYS consortium, 371 p., ISBN: 978-3-9503144-9-6.

Дейности

Научни проекти

Изследователски проекти:

 

2014 -2016

Еmpowering the young generation: towards a new social contract in South and East Mediterranean countries, 7th Framework Programme, European Commission

2011 – 2013

United States of Europe, A travelling exhibition, a platform for communication, identity and intercultural dialogue, CU7-COOP7 Culture Programme, Strand 1.2.1: Cooperation Measures; member of the sociological studies team European Identity: Europeans' biographical experiences and images of the present day Europe

2010 – 2012

E-гражданство, Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието, младежта и науката, член на екипа на град Пловдив

2006 – 2009

Quality of Life in a Changing Europe, STREP, 6th Framework Programme, European Commission

2006 – 2009

Up2Youth, Youth – Actor of Social Change, Coordinated Action, 6th Framework Programme, European Commission

2005 – 2009

CINEFOGO: Civil Society and New Forms of Governance in Europe, Network of Excellence, 6th Framework Programme, European Commission

2005 – 2006

Youth Unemployment – Living Experiences and Expectations of Young People in Two Local Labour Markets in Bulgaria, International Labour Organisation, Budapest Office

2004 – 2005

Thematic Study on Policy Measures Concerning Disadvantaged Youth, Directorate of Employment and Social Affairs, European Commission

2003 – 2005

Transitions: Gender, Parenthood and the Changing European Workplace: young adults negotiating the work-family boundary, Fifth Framework Programme, European Commission

2001 – 2004

Youth Policy and Participation, Fifth Framework Programme, European Commission

2001 – 2004

Families and Transitions in Europe, Fifth Framework Programme, European Commission

2000 - 2003

Households, Work and Flexibility,Fifth Framework Programme, European Commission

2000 - 2002

Democratic Attitudes in Central and Eastern Europe, Research Support Scheme, Open Society Foundation, Prague, the Czech Republic

1999-2000

Youth Participation in Central and Eastern Europe, Youth Directorate, The Council of Europe

1999 – 2000

Social Protection for Young People in Central and Eastern Europe, The European Youth Forum

1999

Обществени нагласи към доброволния труд, клуб Oтворено общество, Пловдив

1998 - 1999    

Social Change in Households, Jubilee Fund of the Assertion National Bank, Vienna, Austria

1997- 1998

Youth and Europe, Youth Studies Foundation, Sofia, Bulgaria

1996 – 1998

An Evaluation of Programmes to Assist the Young Unemployed in East-Central Europe, ACE Program, European Commission  

1996 – 1998

The Young Self Employed and Their Support Schemes in Post Communist Countries, Overseas Development Administration, UK

1996 – 1997

Student Movement in Post-communist Bulgaria, Research and Writing Grant of MacArthur Foundation, Chicago, Illinois, USA

1994 - 1995

Foreign Intervention in Universities in Bulgaria and Russia, Jubilee Fund of the Austrian National Bank, Vienna, Austria

1993 - 1994

Student Political Culture in Transition, The Research Support Scheme, The Central European University, Prague, Czech Republic

Образователни проекти

 

2012 – 2015

Associated Partner, European Master in Social Work with Families and Children, Erasmus Mundus Pragramme, EC

2012 – 2014

Член на екипа на проект Студенски практики, Министерство на образованието, младежта и науката

2011 – 2013

Член на екипа на проект Компас: Система за осигуряване и управление на качеството, Министерство на образованието, младежта и науката

2009 – 2011

Member of the coordination group in the Erasmus Curriculum Development Project ‘Master's Degree in European Youth Studies', Lifelong Learning Programme of European Commission

Участие в научни съвети и научни експертни комисии:

Expert for the Youth Partnership of the Council of Europe and the European Commission for the report ‘Mapping of barriers to social inclusion for young people in culnerable situations', February 2014 – January 2015.

 

Член на научно жури в процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент" в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология" („социология на социалните неравенства", октомври 2013 г..

Рецензент в процедурата за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „организация и управление извън сферата на материалното производство" на докторант Веселина Жекова към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър", септември 2013 г.

Член на научно жури в процедурата за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „организация и управление извън сферата на материалното производство" на докторант Константин Писков към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър", юни 2013 г.

Член на научно жури в процедурата за присъждане на образователна и научна степен „доктор" на докторант Мариан Аднанес, Норвежки Университет по Науки и Технологии, Факултет по социални науки и мениджмент на технологиите, катедра по психология, 2004.

Участие В научни форуми

  1. Организиране на научни форуми

International conference „The Middle Class as a Pre-condition of a Sustainable Society – Fifteen Years Later", Sofia, Bulgaria, 3-5 December 2013

 

International conference "Work-Life Balance in Europe: Possibilities and Constraints", Plovdiv, Bulgaria, 4-5 February 2008.

 

International workshop ‘Differences in Social Participation and Civic Cultures across Europe', Plovdiv, Bulgaria, 16-16 December 2006

 

 

 

  1. Участие в научни форуми         

‘Lifestyles under constraint – forms of youth leisure in Lebanon' (co-author Roberts, Ken), paper presented at ESA RN 30 ‘Youth and Generation' Midterm Conference in association with ISA RC 34 ‘Sociology of Youth', ‘Global Youth Futures: Perspectives and Prospects' in Ericeira. Portugal, 15-18 January 2017.     

‘The lived experiences of Bulgarian migrants – transforming contexts, changing subjectivities' (co-author Boris Popivanov), paper presented at the 13th ESA Conference, Athens, Greece, 29.08.-1.09.2017.

‘Still Troubled: Tunisia's youth during and since the revolution of 2011' (co-author Ken Roberts), paper presented at the 13th ESA Conference, Athens, Greece, 29.08.-1.09.2017.

 ‘Change and continuity in school-to-work transitions of young people in the MENA countries', paper presented at the Third ISA Forum, Vienna, 10-14 July 2016.
‘The Issue of Work-Life Balance in Bulgaria', paper presented at the ETUI International Conference ‘Women's Health and Work, Brussels, 4-6 March 2015.
‘The social boundaries of trust and civic engagement of Bulgarian youth', paper presented at the Friedrich Ebert Foundation International Conference ‘Youth in East Europe. Challenges and Perspectives in Times of Transition', 27 February 2015.

Working group ‘Beyond barriers – the challenges for youth work supporting young people in vulnerable situations', International conference on the role of youth work supporting young people in vulnerable situations, Malta, November 25-28 2014.

‘Young People's Values in Times of Social Insecurity', paper presented at the International Conference ‘Times of Uncertainty and Risks: Possibilities and Perspectives for Development, Plovdiv, November 7-8, 2014.

International conference „The Middle Class as a Pre-condition of a Sustainable Society – Fifteen Years Later", Sofia, Bulgaria, 3-5 December 2013

"Youth in 2020 – The Future of Youth Policies in Europe" Conference, Budapest, Hungary, 1-3 October 2013

12th Nordic Youth Research Symposium (NYRIS) 'Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age' in Tallinn, Estonia, 12–14 June 2013

Международна научна конференция „Изследователски методи и технологии в икономическите и социални науки,  Пловдивскиуниверситет "ПаисийХилендарски", 6 – 7.10.2012

Symposium on Well-being of Young People in Eastern Europe and Caucasus, Tbilisi, Georgia, 11-12 June 2012

European-North American Conference on Youth Participation, Vienna, 22-24 September 2011

10th European Sociological Association Conference ‘Social Relations in Turbulent Times', Geneva, 7-10 September 2011

XVII World Congress of Sociology, ISA, Gothenburg, Sweden, 11-17 July 2010

International Conference ‘Children and Youth in Changing Societies', Thessaloniki, Greece, 2-4 December 2010

Young People and Social Change after the Fall of the Berlin Wall, Anniversary seminar of youth research, policy and practice, Central European University, Budapest, Hungary, November 20, 2009

CINEFOGO conference ‘Social Capital, Participation and Citizenship in Europe', held in Brussels, Belgium, 16-17 June 2009

Third International Community, Work and Family Conference, held in Utrecht, the Netherlands, May 16-18, 2009

Final CINEFOGO Conference ‘Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union', held in Brussels, Belgium, 17-18 March 2009

4th Congress of the European Society on Family Relations, Lillehammer, Finland, 24-27 September 2008

1st Forum of the International Sociological Association, Barcelona, Spain, 4-7 September 2008

Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), Lillehammer, June 13-15 2008

International conference ‘Social Policies and Social Citizenship Rights: Change and Continuity in Europe', Paris, 14-16 February 2008

Годишна конференция на Съюза на учените в България, Пловдив, 16 ноември 2007

International workshop ‘Civic Participation across Europe', Vienna, 20-21 September 2007

8th Conference of the European Sociological Association ‘Conflict, Citizenship and Civil Society', Glasgow, 3-6 September 2007

CINEFOGO Midterm Conference ‘European Citizenship – Challenges and Consequences', Roskilde, 1-3 June 2007

Community, Work and Family Conference, Lisbon, April 2007

ESF MOCEE expert meeting ‘Promoting the Internationalisation of Social Sciences in the CEE Countries', Budapest, Hungary, 11-12 December 2006

International workshop ‘Values for the Creative Economy: The Role of Education', Zadar, Croatia, 9-12 November 2006

International conference ‘European Identities', Prague, the Czech Republic, 21-23 September 2006

Медународна конференция ‘Национални култури и европейска идентичност', Благоевград, 8-9 май 2006

Мethodological seminar of Thomas Coram Research Unit, University of London, 25-26 November 2005

Japan-EU Seminar on Youth, London, UK, 22-24 November 2005

International seminar ‘Tackling Youth Disadvantage in Europe', Brussels, 15-16 September 2005

‘Youth political participation – a challenge to theory and research', paper presented at the Bulgarian-German seminar on socio-political participation of young people in the democratic process, Sofia, 18-19 November 2005, Youth Studies Foundation

GWO conference, Keele, UK, June 2005

Society of Industrial and Organizational Psychology Annual Conference, Los Angeles, USA. April 2005

‘Community, Work and Family: Change and Transformation', Manchester, UK 16-18 March 2005

International seminar ‘Youth: An Uncertain Future? To Be Young in the New Century', Salerno, Italy, 18-19 February, 2005

International conference ‘Social Capital, Its Relevance and Implications for Local Communities', Belgrade, Serbia and Montenegro, October 23 2004

Seminar "Europe's Coming Generations", organised by the EU Observatory on the Social Situation, Demography and the Family in Brussels on 27-28 September 2004

Second Regional Workshop of Balkan Sociologists on Economic Culture of the Balkan Societies in the Contemporary World', Sofia, Bulgaria, 18-20 June 2004

European Seminar ‘Youth Transitions and Citizenship in Europe', Cork, Ireland, 10-13 June 2004

ESF/CCGS Exploratory Workshop 'New Forms of Citizenship and Young Generations: The Civic Dimensions of Leisure and Consumption for Young Generations in Global Cities', Strasbourg, 2-4 October 2003

Българската младеж и европейската перспектива, национална конференция, София, 25.02.2003

XV World Congress of Sociology, Brisbane, 7-13 July 2002

Conference ‘Young People and Transition Policies in Europe', Madrid, Spain, 6-8 June 2002

Parent/Child International Conference on Adolescence, London, UK, 18-19 April 2002

Symposium ‘Youth – Actor of Social Change?, European Youth Centre, Strasbourg 12-16 December 2001

Young People in a Risk Society International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 30-December 2, 2000

Conference 'Adolescents into Citizens: Integrating Young People into Political Life', Marbach, 26-28 October 2000

NYRIS 7, Helsinki, 7-11 June 2000

 

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

2012 Петко Делчев „Е-поколението. Младежкото интернет предприемачество"

2012 Станимира Танева „Семейното насилие като фактор на агресията в училище"

2007 Мария Вълчинова „Преходът към родителство в съвременното българско семейство"

2001 Мария Самарова „Социална интеграция на младите турци в българското общество"

2001 Севда Ахмедова „Ролята на образованието за социална адаптация и трудова реализация  

           при основните етнически групи в българското общество"

2001 Янислава Николова „Семейните преходи на българската младеж"

2000 Йорданка Семерджиева „Бедността като социален проблем на българското общество"

2000 Елисавета Атанасова „Социални фактори за разводите в България"

2000 Соня Георгиева „Проблеми на семейната социализация в условията на социална

          трансформация"

Други

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

 

Специализации:

Септември 2010

 

Юни-юли 2010

 

Септември 2005-юни 2006

 

Септември 2002

 

Септември 2000

 

Април 2000

 

Септември 1999

 

Юни-август 1998

 

Януари-юни 1995

 

Март-юни 1993

 

 

 

 

Лектор в Университета на Салерно, Италия, по програма Еразъм (Erasmus Teaching Mobility, Lifelong Learning Programme)

Лектор в лятното училище „Младежта – актьор на социалната промяна" в Университета на Любляна, Словения,  по програма Еразъм (Erasmus Intensive Learning Programme)

Гостуващ преподавател в изследователския център "Томас Корам" на Института по образованието, Университета на Лондон, Великобритания

Лектор в обучителния семинар за млади младежки изследователи, организиран в Москва, Русия, от Съвета на Европа, Директорат за младежта и спорта, Страсбург, Франция

Лектор в обучителния семинар за млади младежки изследователи, организиран в Будапеща, Унгария, от Съвета на Европа, Директорат за младежта и спорта, Страсбург, Франция

Лектор в магистърската програма по туризъм и свободно време (WICE Programme), Университетът на Вагенинген, Холандия

Лектор в обучителния семинар за млади младежки изследователи, организиран в Будапеща, Унгария, от Съвета на Европа, Директорат за младежта и спорта, Страсбург, Франция

Гостуващ преподавател в катедрата по социология, социална политика и социално дело, Университета на Ливърпул, Великобритания

Гостуващ преподавател в Крок институт, Университета на Нотр Дам, Индиана, САЩ, финансирана от фондация Макартър

Гостуващ преподавател в Крок институт, Университета на Нотр Дам, Индиана, САЩ по програмата на Изследователския комитет по социални науки, Ню Йорк, САЩ