доц. д-р Румяна Комсалова


Телефон: 032/261-267
Мейл: elit_rs@abv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б
Приемно време: Петък: 12,00-13,00 ч.

Област на научната квалификация

Eтонополитически и религиозни структури през Средновековието на Балканите.

Образование

Доцент по история (2014 г.)

Доктор по история ( 2000 г.).

Магистър: Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност История ( 1978 г.).

Професионална кариера

Членства

Член е на Съюза на учените в България
Член на Националния комитет по Балканистика.

Говорими езици

Руски език, Полски език, Френски език

Публикации

1. Селото като социално-класова база на партизанското движение във Втора ВОЗ (1941 – 1944 г.), –В: Известия на музеите от Южна България. 1982, т. VІІІ, 183-189. (в съавт с. П. Стойчев, Д. Дочев).
2. Относно социално-класовата и политическа характеристика на движещите сили на Септемврийското въстание /1923 г/ в Новозагорско. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 22, кн. 1, 1984, 179-201.
3. Социално-икономическото положение на българското село в края на Първата световна война. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 24, кн. 1, 1986, 63-80..
4. Социално-икономическите проблеми ва селското стопанство в Пловдивски окръг в периода на временната стабилизация на капитализма /1925-1929 г./ -В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 26, кн. 7, 1988, 165-178.
5. Българските социалдемократи и аграрно-селският въпрос в България /20-те години на ХХ век/. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 27, кн. 7, 1989, 63-78.
6. Аграрната политика на правителството на Ал. Цанков /09.06.1923 – 04.01.1926/. В: Сб. "Научна конференция на секция "История, философия и филология" при СНР в България – клон Пловдив. С., 1990, 27-29.
7. Българският средновековен град в съвременната историография. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 33, кн. 1, 1995 – История, 377-384.
8. Приемственост и особености на славянските селища в българските земи. (Сравнителна и историографска характеристика). –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 34, кн. 1, 1996 – Филология, 485-492. (съавт. И. Джамбов).
9. Българския средновековен град като част от европейския средновековен град (Състояние на проучванията). –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 34, кн. 1, 1996 – Филология, 499-509.
10. Етапи в развитието на българската медиевистика след Втората световна война. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, 761-768.
11. Пловдив и Солун в западноевропейските пътеписи през ХV-ХVІ век. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 38, кн. 1, 2000 – Филология, 649-657.
12. Социално-икономическите проблеми на средновековна България в       българската медиевистика след Втората световна война".  Пловдив, 2000.
13. Пловдив и Солун в западноевропеските пътепис от ХVІІ и ХVІІІ век. –В:Пловдив и Солун и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие /ХVІІІ-ХХ век/ Солун, 2000, 1-18.
14. Le theme grec dans la presse periodique de Plovdiv pandant la periode de la Roumelie de l'Est. –В: Balkan Studies 2001, №1, volum 42,Thessaloniki, 2001,29-49.
15. Влиянието на Византия върху българския средновековен елит през периода на Втората българска държава (Типология и характеристика). –В: сб. Доклади от международната конференция "Византийското културно наследство и Балканите". Пловдив, 2001, 73-85.
16. Проблемите на пловдивските гърци в пловдивския периодичен печат в източнорумелийския период. –В: Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В.Търново, Унив.. изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2002,93-113.
17. Черноморието в политиката на българския средновековен елит през периода на Втората българска държава. –В: Черно море между Изтока и Запада. ВСУ "Черноризец Храбър", Унив.. изд., 2003,154-166.
18. Београд и Срби очима Енглискиньа /ХVІІІ- ХІХ век/. – В:"Београд у делима европских путописаца", Београд, 2003, 125-142.
19. Bizantynski „ekumenzm" prawoslawie i idea balkanskiej federacji. – In: Polskа Bulgariа w Europie Srodkowej i Poludniowo-Wschodniej w wiekach XVІІ-ХХ. Warszawa, Lowicz, 2003, 16-33.
20. Градът в средновековна България и Киевска Русия (типология и характеристика). – В: сб. Доклади от Юбилейна конференция с международно участие "!00 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост "Аневско кале". Карлово, 6-7 юни 2003 г. Пловдив, 2004, 102-111.
21. Политическая елита средневекового болгарского общества ХІІІ- ХІV веков. – In: ІХ-th International Congress of South-East European Studies. Resumes. Tirana, 2004, 70-71.
22. Idünya Savaşı Sonrası Bulgar-Türk Ilışkılerınde Trakya Sorunu (1919-1925). – In: Osmanlı ve cumhurıyet dömenı Turk Bulgar ilişkileri biloirer. Uluslararası Sempozyum. Eskişehir, 2005, 129-132.
23. Переселение болгар и сербов в Россию во время Петра Великого и его наследников. – В: Зборник радова са мечународног научног скупа у новом Саду, 7 – 9 май 2003. "Сеоба срба у Руско царство половином 18 века". Нови Сад, 2005, 146-163.
24. Българският и арменският въпрос в "Записките" на граф Н. П. Игнатиев. – Ново време, бр. 4, април 2005, 140-147.
25. Переселение болгар в Россию во время Петра Великого и его наследников. –В: Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни. С., 2005, 11-25.
26. Ролята на българската аристократка в междубалканските отношения през Средновековието. В: Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история. С., 2005, 54-64.
27. Bulgarians and Greeks during the Eastern Crisis (1875-1878) in Count Ignatiev's Notes. – In: Etudes Balkaniques, Institut d'Etudes Balkaniques, Sofia, 2005, 4, 29-40.
28. Моделът на трипартизма и структурата на средновековното българско общество. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", сер. "История", т.1, кн.1, 2006, 199-210.
29. Идеята на Ригас Велестинлис за Балканска федерация и "Гръцкият проект" на Екатерина Велика. – В: Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев. С., 2006, 148-161.
30.  Политическият елит на средновековното българско общество през ХІІІ – ХІVвек. – В: Studia Balcanica № 25, С., 2006, 239-248.
31. Η ιδεα τον Ρήγα Βελεστινλή για τη Βαλκανική Ομοσπονδία και το «Ελληνικό Σχέδιο» της Μεγάλης Αικατερίνησ.\ Идеята на Ригас Велестинлис за Балканска федерация и "Гръцкият проект" на Екатерина Велика\. ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ», - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΙΣ  ΦΕΡΩΝ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑ», ΑΘΗΝΑ  2006, 525-536, в съавторство с А. Гарабедян
32. Прабългарите в арабските извори /ІХ-ХVв./. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. № 4-2, С., 2007, 367-381.
33. Съдбата на културно-духовния елит на Второто българско царство. – В: Търновска книжовна школа № 8 "Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа". В. Търново, 2007, 483-497.
34. Християнската идея и прабългарската общност. – В: сб. "Слово и вяра" Международна научна конференция 90 години от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов. 18-19. Х. 2004. Стара Загоро. Изд. "ПИК", Велико Търново, 2007, 513-534.
35. Обединительные процесы в Юго-Восточной Европы в эпохе Средновековья и балканский политический элит. – In: Integracja i tożsamość narodowa w Europie Srodkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów. Instytut Historii PAN, Warszawa, 2007, 19-34.
36. Присуствие армян в болгарской элите средневековья. – В: VІ-е Дзагуровские чтения "От Античности к Возрождению". Материалы международной научно-методической конференции. Махачкала, 2007, 62 – 64.
37. Millet Sistemi ve Balkan Halklari. / Милетската система в политиката на Балканите/. – In: The 1st international congress on turkologi research " BALKANS AND TURKS". Abstrakts. Prishina - Kosovo, 2007, 21.
38. Социални структури при древните славяни. – В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар. Смолян, 11-13 май 2006 г. Университетско изд. „Св. Климент Охридски", София, 2008, 88-99.
39. Варварски нашествия и конфликтни зони на Балканите през Средновековието. – В: Научна конференция с международно участие "Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", организирана от ПУ "П. Хилендарски", 24-25 октомври 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски", т. ІІ, Пловдив, 2009, 56-71. 
40. Les positions des partis politiques bulgares sur la question nationale dans les Balkans ( Du Traité de Berlin jusqu'aux Guerres balkaniques ) – In: ASSOCIATION INTERNATIONALE D‘ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN. Revue 35-39/ 2005-2009; EDITURA ENCICLOPEDIĂ / Bucureşti, 2009, 457-468.

 

Дейности

Международни проекти:
1 "Београд у делима Европейских путописаца", с участието на Института по Балканистика при БАН и Балканолошки институт САНУ, 2001-2003 г.
2  "Politikal, intellectual and iultural relations between greeks and bugarians, 18th-20th centuries", с участието на Института по Балканистика при БАН и Institute for Balkan Studies, Thesaloniki, 2001- безсрочен.
3 "Югоизточна и Централна Европа между Изтока и Запада през вековете", с участието на БАН и Полската академия на науките – 2003 -2005 г.
4 „Формиране на националната идентичност в Централна и Югоизточна Европа през ХІХ и ХХ в. и изграждането на национални държави", с участието на БАН и Чешката АН – 2008-2010 г. 
5  „Народи и държави в Централна и Югоизточна Европа. Аналогии и контрасти в историческите процеси през вековете", с участието на БАН и Полската АН – 2009-2011 г.

 

Дипломанти и Докторанти

Повече от 30 дипломанта в бакалавърска и магистърска ОКС

Други

Ръководител е на магистърски програми към катедра История. В магистърската степен на обучение чете лекции по: Средновековният български елит, Етнополитически структури на Балканите през Средновековието, Етнорелигиозни общности на българската народност и нация.