Визия за развитие на катедра "Етнология"

 

От 25 години в Пловдивския университет се развива специалността Етнология и специалистите в нея създадоха своя школа от национално и международно значение, а от седем години нашият университет е единственият, в който се обучават специалисти по социална антропология. В настоящия момент катедра Етнология обучава специалисти в три образователни степенив направление 3.1. Социология, антропология, науки за културата, както и участва в обучението на специалност от направление 2.2. История и археология.

1. Бакалавърски програми са: Етнология, Социална антропология, Културен туризъм (3.1.), и История и културно наследство (2.2).

2. Магистърски програми са: Културен туризъм и културно проектиране, Културен мениджмънт и Социална медиация и комуникация;

3. Докторски програми са: Етнология, Социална антропология и Науки за културата.

Визията за развитие на катедра Етнология е насочена към постигане на устойчивост не само на образователната, но и на научно-изследователската дейност, както и експертно-приложната.

За целта Катедрата по етнология ще продължи да подготвя специалисти, които са обучени да идентифицират, изследват и анализират ситуации, тенденции и политики, свързани с етнически, религиозни, езикови идентичности, културно многообразие, интеграция и социално включване. Специалисти етнолози и социални антрополози успешно работят в такива нови области като: културни и творчески индустрии, работа с етнически, религиозни, уязвими групи, социална медиация, експерти в преодоляването на кризи и конфликти, социални антрополози и анализатори в държавни, местни и неправителствени организации, специалисти по бежански въпроси и интеркултурна комуникация в маргинални и имигрантски/емигрантски групи и общности, специалисти в разработване на социално-политически стратегии.

Към Философско-исторически факултет от 15 години функционира Център за антропологични и етносоциологически изследвания, който е реализирал множество проекти, събития и научни публикации. Визията ни за развиване на тази дейност е тя да бъде насочена към утвърждаване на ПУ и в частност на специалностите от катедра Етнология и направление 3.1. като сериозен изследователски център, който да разработва научни и научно-приложни проекти, да предоставя експертиза и специализирано обучение в различни форми на неформалното образование, да публикува научни и научно-приложни разработки, изложби и документални филми. Предприемаме вече стъпки към създаване на "Център за изследване и аудиовизуално документиране на нематериалното културно наследство", който ще съхранява вече съществуващи и нови дигитални ресурси, свързани с културното наследство.

Потенциалът на преподавателския и научно-изследователски екип от катедрата ни и колеги от университета и партниращи институции ще бъде реализиран и в разработване на нова магистръска програма с работно заглавие Културно наследство и дигитална култура. В нея ще се обучават специалисти и ще се разработват проекти, свързани с изучаване, съхраняване и представяне на (нематериалното) културно наследство чрез новите технологични и комуникационни технологии.