Гражданско образование и чужд език
Анотация


Бакалавърската програма "Гражданско образование и чужд език" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" се основава на българските образователни традиции и реализира „основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение" като ключов елемент от мисията на ПУ „Паисий Хилендарски", както и на мисията и стратегията на Философско-исторически факултет (ФИФ). В съответствие с тях,  програмата е ориентирана към проблемите и потребностите на българското общество в контекста на неговата европейска принадлежност, като допринася за изграждане у студентите на гражданска и национална идентичност, за „развитие на образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото". При осъществяването на тази цел се използват съвременни подходи, иновативни решения и се следват добрите практики и европейски стандарти при обучението; въвеждат се  информационни и комуникационни технологии за постигане на по-висока ефективност на подготовката на студентите; интегриране на преподаване, обучение и изследвания.

Обучението в специалността се извършва в два основни модула: „Гражданско образование" и „Чужд език". Приетите студенти имат възможност да избират чуждоезиковия профил (от изучаваните чужди езици в рамките на Филологическия факултет към ПУ), в който искат да протече тяхното обучение.

Учебният план на „Гражданско образование и чужд език" включва Задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Чрез задължителните дисциплини се осигурява 1) обучение по фундаментални философски и социологически проблеми, които очертават интердисциплинарна област, основана на иновативни изследвания и същевременно обърната към проблемите на съвременното гражданско общество; и 2) обучение, което е свързано с получаване на филологически познания и овладяване на чужд език.

Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на студентите да задълбочат познанията си по интересуващи ги философски и социални проблеми с рефлексия върху практически опит в областта на гражданското образование.

Изучават се и методически и педагогически дисциплини, които дават право на студентите да получат квалификация "учител" по философия, по гражданско образование и по чужд език.Реализация


Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като:

  • учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища;
  • преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми;
  • експерти в организации в гражданския/неправителствен сектор в областта на социалната и културната политика, политическо представителство и участие, неформалното и гражданско образование;
  • експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на социалните, политически и културните дейности;
  • консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социална работа и консултиране, социалните грижи и социални дейности, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

Възможности за продължаване на обучението

В магистърски и докторски програми към професионално направление „Философия", „Социология, антропология и науки за културата" и „Педагогика на обучението по ...", в магистърски и докторски програми в европейски и други чуждестранни университети.