Разписание за МП Гражданско образование 1 (специалисти)

Разписание за МП Гражданско образование 1 (неспециалисти)

Разписание за МП Гражданско образование 3 (с НПО)

МОЛЯ, СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ЗА КОИТО НЯМА ОБЯВЕНИ ЗАЛИ, ДА СЕ ЧАКАТ ПРЕД РЕКТОРАТА НА ПУ!

Лекциите при доц. Меглена Златкова на 01-02.02.2020 по Разработване и управление на проекти (Методология на проекти) ще бъдат от 9,30 в 401 с.з. (Нова сграда).

Лекциите при доц. Стойка Пенкова и докт. Мишо Гръблев на 25.01-26.01.2020  по ИД 3 Социални и комуникативни умения ще бъдат от 9,30 в 404 с.з. (Нова сграда).
Лекциите при д-р Милена Ташева на 25.01-26.01.2020  по ИД Власт и идеология ще бъдат от 9,30 в 401 с.з. (Нова сграда).

 

На вниманието на магистри ГО с НПО  - трети семестър.

Занятията Ви на 2-3 ноември 2019 са както следва:

02.11.2019  9,30-13,30 и 14,30-17,00 в 22 с.з. Социално включване и ресоциализация при д-р Димитъ Панчев;

03.11.2019  9,30-13,30 и 14,30-17,00 в 14 с.з. Социално включване и ресоциализация при д-р Димитъ Панчев

Съобщения:

Срокът за записване в МП "Гражданско образование" се удължава до 04.11.2019 г., каб. 206, Ректорат.

Анотация

Магистърската програма Гражданско образование е нова за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Формално тя е разработена като отговор на въвеждането на дисциплината „гражданско образование" в учебния план на средните училища от 2020 г. и появяващата се необходимост от висококвалифицирани педагогически специалисти в тази професионална област. Програмата предлага възможност за интердисциплинарно обучение в ключови области на съвременните социални и хуманитарни науки, съчетавайки теоретични знания с развитието на практически умения за осъществяване на ефективно интерактивно гражданско образование. Едновременно с това тя има за цел да подготвя експерти, които да могат да решават ефективно въпросите, пораждани от съвременните режими на управление на живота, съчетаващи знанията в областта на социологията и философията и приложението на професионалните им и експертни компетенции в рамките на гражданското общество. Те ще бъдат необходими навсякъде, където публични институции, неправителствени организации или други инстанции ще трябва да взимат управленски решения, чийто залог е човекът и неговите взаимодействия в обществото. Ние живеем в общество на неизброими рискове и предизвикателства, за справянето с които са ни нужни съвършено нови умения като част от гражданската образованост на 21 век: креативност, иновативност, адаптивност, критическо мислене. Ето защо другата отличителна характеристика на програмата е вниманието към изграждането на личностни и професионални компетентности, които да подпомогнат развитието на студентите като активни деятели на гражданското образование. Но най-важното предимство на предлаганата съдържателна специфика в обучението по гражданско образование се състои в това, че то позволява да се сблъскват различни гледни точки към управлението на човека и обществото. В този смисъл програмата е замислена така, че да формира гражданска компетентност и поведение, изисквайки от студентите да изработят собствена гледна точка. Благодарение на това създава в тях умение, което днес остава сравнително рядко, макар да изглежда безусловно необходимо за реализацията на съвременния пазар на знания – умението да се вземат решения и да се преценяват ситуации, които се характеризират с несигурност, с противоречивост, със сложна констелация от нестабилни и взаимосвързани рискове.

Завършилите успешно специалност Гражданско образование могат да се реализират като: учители по философия и по гражданско образование в средните училища; като експерти в организации в гражданския/неправителствен сектор в областта на социалната и културната политика, политическо представителство и участие, неформалното и гражданско образование; като експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на управленските политики, проекти и решения; като консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена; като консултанти в сферата на образованието, преквалификацията и обучението през целия живот.