Етнология

Кандидатстване


Оценката за приема, чийто максимум е 36 точки, се формира от:

 

  • Етнология

6xИ1

или

6xДЗИ1

или

4xО1+2хИ2

или

ОС

или

6хМИ

И1:      КСИ (Български език, Тест по История на България, Българска литература, Философия, География, Английски език (или друг чужд език) или Математика)

И2:      КСИ - събеседване по етнология

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература, Философия, География, Английски език (или друг чужд език) или Математика)

СО:      Среден успех от дипломата

О1:      Свят и личност или Философия, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Италиански език, или Испански език

ОС:    Философия, История на България, Психология

МИ:   Английски (френски, немски, испански, италиански, руски) език

 

ЛЕГЕНДА

Р – редовно обучение; З – задочно обучение;

КСИ – кандидатстудентски изпит; И1, И2, И3 – изпити;

ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени след 2008 г.;

О1, О2, О3 – оценки от дипломата за средно образование;

СО – среден успех от дипломата за средно образование;

МИ – международни изпити по английски, френски, немски, испански и италиански език, които се признават в университета за КСИ по приравнителна скала за съответния език, обявена в справочника;

ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от съответния факултет.

Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и среден успех се признават и от легализирани от МОН дипломи за средно образование, издадени в други държави.

 Анотация


Специалността „Етнология" е университетска. Тя успешно премина процедурата по акредитация и получи максимална оценка в научното направление „Социология, антропология и науки за културата".
Учебните дисциплини залагат на класическото разбиране за изучаването на човека и човешките общности като познавателно ядро на етнологията. Застъпени са съвременните тенденции в етноложкото познание, свързани с изследване и обяснение на културните взаимодействия, както и динамиката в отношенията между индивида, общността и природната среда. Обучението ползва и компетенциите на други науки като философия, филология, социология, етнография, фолклористика, психология. Програмата предлага интегрално обучение, което съчетава теоретичната подготовка със знанията и уменията за прилагането ù в практиката. Тя е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование по етнология и антропология и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски университети.

 Реализация


Завършилите получават и допълнителна квалификация, съответно при избран модул: Общности, идентичности, култура -„експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси", Човек и общество – „учител по предмети от филсофски цикъл" и Наследство и музеи - "експерт в музеи и други културни институции". Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в магистърски програми – допълнително два семестъра за специалисти и четири семестъра за неспециалисти.

Етнолозите могат да работят в сферата на образованието и културата (общински администрации, музеи, читалища, средства за информация); в държавни, частни и неправителствени структури; в областта на научните изследвания и приложните проекти.