Атестиране

Атестирането има за цел да оцени приноса на всеки член на Академичния състав в учебната, научноизследователската  (художественотворческата), административната и други дейности в Университета. То се осъществява от Комисия по атестиране, която е в състав от хабилитирани преподаватели, включително председателя, за срок от две години. Атестирането на академичния състав се извършва въз основа на самостоятелни комплексни оценки по следните три вида дейности, подредени по степенна важност:

  • учебно-образователна дейност;
  • научноизследователска (художествено-творческа) дейност;
  • административна и други дейности;
  • студентско мнение.