Анотация


Провеждането на обучение по специалност „Археология" във Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" е исторически обусловено и продиктувано от значимото археологическо и културно-историческо наследство, съхранено на територията на град Пловдив и в Горнотракийската низина. Изобилието на праисторически, тракийски, антични и средновековни паметници и обекти допълнително стимулира и повишава спектъра на научното познание и възможностите за организиране на учебния процес. Естествените предпоставки, в съчетание с традициите на археологическата наука у нас и в чужбина, оформят рамката на учебната програма и изучаваните учебни дисциплини. Специалност "Археология" към Пловдивски университет е акредитирана съгласно държавните критерии за образователно-квалификационна степен "бакалавър". Учебният план е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", публикувана в ДВ, бр. 76/06.08.2002 г., и Наредба № 21 от 30.ІХ.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Обучението на студентите е с продължителност 4 г. /осем семестъра/. В него са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и теренна практика, обособени в три модула. Сред основните археологически дисциплини са: Праисторическа археология, Тракийска археология, Антична археология, Средновековна археология и Археология на българските земи през ХV – ХVІІ в. Сред основните исторически дисциплини са: История на България, История на стария свят, Средновековна обща история и Нова обща история. Изучават се и надграждащи или помощни дисциплини, като: Архитектурна археология, Нумизматика, Антична и Средновековна епиграфика, Тракология, История на Византия, Класически езици – латински или старогръцки, старобългарски и други.Реализация


Успешно завършилите специалност „Археология" получават професионалната квалификация "археолог" и възможност за избираема допълнителна професионална квалификация "учител по история". Могат да се реализират като специалисти в национални, регионални и общински музеи и музейни сбирки; в научни и културни институти; в системата на МВР; в основни и средни общообразователни училища (при наличие на учителска правоспособност) и във висши училища; да продължат обучението си по археология и история в магистърски програми.Кандидатстване


Оценката за приема, чийто максимум е 36 точки, се формира от:

  • КС изпит - Тест по История на България (ушесторена) или
  • Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация (учетворена) плюс Държавен зрелостен изпит по Български език (удвоена)

Повече информация за балообразуването може да получите тук