« Назад

14.05.2020

КОНКУРСИ за прием на докторанти за незаетите места за учебната 2019/ 2020 година.

Към момента срокът за подаване на документи е УДЪЛЖЕН до 14.05.2020, при положение, че отделът за РАСД започне нормално работа към 14.04.2020, въз основа на Заповед на Ректора на ПУ проф. Румен Младенов, т.5, последен абзац. За последващи промени в сроковете, моля да следите сайта на ПУ и ФИФ.
За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с виеше образование и придобита образователно - квалификационна степен “магистър".

Кандидатите подават следните документи :
1. Молба до Ректора ;
2. Автобиография ;
3. Дипломи за виеше образование с придобити образователно - квалификационни степени “бакалавър” и “магистър“ с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).
Срок за подаване на документи -  УДЪЛЖЕН (два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 13/14.02.2020 г. (от 14.02.2020 г. до 14.04.2020 г.)

Към момента срокът е удлъжен до 14.05.2020, а за последващи срокове, моля да следите сайта на ПУ и ФИФ. Заповед на Ректора на ПУ проф. Румен Младенов, т.5, последен абзац.
Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език,като конкурсните изпити ще се проведат до 12.06.2020 година (ДОПЪЛНИТЕЛНО) и одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

Заповед за обявен прием

Следующий