« Назад

10.04-01.05.2018

Философско-историческия факултет на Пловдивския университет

Обявява

Втори кръг на

Четвърти национален конкурс за 12-класници за есе на тема

Чуждите празници в българската култура - необходимост или подражание?

 

В конкурса могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

 

Първи етап. Представяне на конкурсните материали – до 1 май 2018 г.

в електронен вид на адрес:                                    pu-konkurs@uni-plovdiv.net

на хартиен носител на адрес:                                              

Философско-исторически факултет - Деканат

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 ул. Цар Асен 24

 4000 Пловдив

Есето трябва да съдържа данни за кореспонденция (трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес и телефон).

Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат на адрес https://logos.uni-plovdiv.net/en/

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство (<- изтегли), попълнена и подписана от автора. При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса.

 

Втори етап. Оценяване на конкурсните материали – до 11 май 2018 г.

Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на Пловдивския университет. Оценяването се извършва по шестобалната система в граници Слаб 2 – Отличен 6, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум Мн. добър 4,50 ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията.

Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

 

Трети етап. Представяне на класираните писмени разработки – 21 май 2018 г.

Всеки автор на есе ще разполага с 15 мин., за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника.

 

Критерии:

Есето трябва да отговаря на следните критерии:

Оригиналност и атрактивност на съдържанието                  

Лично отношение на автора

Аргументираност по темата

Убедителност при представянето пред комисията

 

До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

 

 Награди:

  1. Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет.
  2. С оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърска програма Етнология или Социална антропология във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2018/2019 г., вместо полагане на кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет:
  • Минимум Отличен 5,50 - класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи.
  • Добър 4 до Мн. добър 5,25 - участниците могат да участват в класирането за специалности Етнология или Социална антропология (по избор).