Факултетен съвет

Факултетният съвет на ФИФ се състои  от 30 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор и студенти. 

Сред основните му функции са:

  • да избира с тайно гласуване заместник-декани по предложение на декана;
  • да предлага на академичния съвет: проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и обслужващи звена към факултета; проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности; 
  • обявяване на конкурси по чл. 50 
  • да прави предложения пред общото събрание на факултета и/или органите за управление на висшето училище по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета;
  • да приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът, и индивидуалните планове за обучение на студенти, докторанти и специализанти;
  • ежегодно да одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав;
  • да препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения в издателската база на висшето училище и следи за навременното им излизане от печат;
  • да обсъжда, дава препоръки и взема решение по дейността на факултетните звена;
  • взема решение по финансовите въпроси на факултета;
  • приема годишния отчет за преподавателската, научната и художествено-творческата дейност във факултета;