проф. д-р Райчо Пожарлиев


Телефон: 032 / 261 436
Мейл: raicho54@abv.bg
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия
Приемно време: понеделник от 15.00 до 16.30

Област на научната квалификация

Философия

Образование

Хабилитация:
СУ „Св.Климент Охридски", професор, Философска антропология
Докторат:
Доктор - СУ„Св.Климент Охридски", История на философията, „Проблемът за дейността в немската класическа философия и философията на Маркс"
 

Професионална кариера

Академични длъжности:

 •  1985 - 2012 – асистент, гл.ас. и доцент към катедра „Философия" при ФФ на СУ „Св.Климент Охридски"
 • 2013 г. професор в същата катедра
 • 2007 до сега – доцент и професор на втори трудов договор в катедра Философия при ФИ на ПУ „П.Хилендарски"     

Административни длъжности:

 • Ръководител на катедра „Философия" при ФИ на ПУ „П.Хилендарски" от 2007 до днес

Членства

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • Участие в редколегията на сп. Философия
 • Председател на организационния комитет за провеждане на националните олимпиади по философия от 2007 г. досега
 • Член на Управителния съвет на Българска философска асоциация

 

Говорими езици

Публикации

Монографии:

 • Философски образи, ЛИК, 2000
 • Философия на храненето, Ун. изд. Св.Кл. Охридски, С. 2013

Статии:

 • Блез Паскал.Езикът и дневникът.сп.Критика и хуманизъм.бр.5/1998.
 • Българинът - индивид, екземпляр или експонат.Лит.в-к.1993,брой.32
 • Въображението и културата на личността. сп.Култура, 2/1989 г.
 • Гилотината и Новото време, сп.Социологически проблеми, 1-2/2000 г.
 • Г.Лукач и проблемът за интересите. в. сб. Маркс и проблемът за всекидневието, Н.И.1988 г.
 • Декарт и философията на съня.Философски преглед,бр.1,1992.
 • Историко- философски аспекти на критиката.Студия - Годишник на СУ,Философски факултет, Философия, том.75,1982 г.
 • Концептуалното ядро на Марксовите идеи за дейността (1844-1845),студия.Годишник на СУ.Философия, Т.77, кн.1, 1984 г.
 • Културата като възможност. в сб.Културата и човешкото битие. С.1994 г.
 • Марксовите идеи за социалното време. сп.Философска мисъл,1989,кн.12.
 • Понятието "диалог". сп.Философия, бр.3/1991г.
 • Проблемът за дейността в немската класическа философия.Философска мисъл, 1982,кн.9.
 • Просветлено ли е социологически познанието за утопиите? сп.Критика и хуманизъм, 2/1991 г.
 • Самоотчуждение и аскеза, Християнство и култура, бр.2 2004;
 • Социологията като теория на познанието.в:Социологически перспективи и критика,С.1989,Издателство на БАН.
 • Телесността като политически феномен. Критика и хуманизъм.3/1991.
 • Феноменология на диалогичната ситуация в "Пирът " на Платон.сп.Философски преглед ,бр.2 ,1991.
 • Философия на делото. Философска мисъл 1983,кн.11.
 • Чисто и мръсно във философията и културата, Философски семинари, Гьолечица, изд. Минерва, 2004 г;
 • Бездомните за бедността. в съавт. с Милена Харизанова. в Бюлетин на Нац.информ.център по проблемите на безнадзорните деца. бр. 30,бр.31,бр.32 , год. III-IV,1999 - 2000 г.
 • Г.Лукач и проблемът за интересите. В: К.Маркс и проблемът за всекидневието. изд.НИ, 1994.
 • Културата като възможност.В: Културното битие на човека и проблемите на обществознанието. С 1994. НИ.
 • Развитието на социалните науки.В: Прочее. 1/ 1990,Универс.изд. 1991.
 • Маркс и проблемът за саморазвитието.изд.МНО, в сборник: Саморазвитието на личността, 1984 г.
 • Кръчми и ресторанти – Сп. Критика и хуманизъм, бр.2, 2005
 • Да живее супата! В сб. „Отвъд дисциплинарните самоограничения" изд. СУ, 2007 г.
 • Глобалността  versus локалността – Философия прима, 2007
 • Въобразеният канибал, КХ.3/2008 Марксовият етически дискурс, Култура, 2008
 • Готвачката и готвачът (женско и мъжко в кухнята), КХ,  3/2009
 • Общностното хранене (някои методологически ориентири), бр.1 Български фолклор, 2010
 • Лайбниц и европейската идея, Философия прима (под печат), бр. 3
 • Кант за храненето и пиенето, в сборник: Трансцендентални езици на метафизиката, Благоевград, 2009
 • Изяждането на дивите животни, Соц. Проблеми, 3-4; 2010
 • Хляб и пасти (културният срещу историческият факт), сп.Критика и хуманизъм,37; 2011
 • Храненето на монасите, Християнство и култура, бр.65,2011.
 • Да живееш дълго без да изтощаваш живота, в Nomina essentiant res, Изток –Запад, 2011
 • Марксовият етически дискурс, в-к,Култура,бр.17, май,2008;
 • Левинас и феномена на храненето, в Юбилеен сборник в чест на Панчо Русев, С.2012 г.
 • Меню и културна символика, Хетеротопии, бр. 1, 2012
 • Българската кухня в контекста на хранителната глобализация,  сб. Локалното наследство – ресурс за местно развитие, ПУ „П.Хилендарски", Център за антропологически е етносоцоциологически изследвания", 2012 г.
 • Човекът е това, с което се храни, в сб. Чужденецът и всекидневието, С. КХ, 2013

Издадени учебници:

 • Учебник - "Философия" за 11 клас.съавт. с Иван Колев ,Пламен Макариев, С,1994,изд.ЛИК.
 • Учебник за проф.училища и СОУ - "Философия" за 11 клас, в съавт С.1995,изд.ЛИК.
 • Учебник "Философия" за 11 клас, изд.Анубис, 2001 г.
 • Учебник"Етика и право", в съавт. с Иван Колев и Д.Тафков, изд. Анубис, 2001 г.
 • Книга за учителя по етика и право за 10. клас и философия за 11.  в съавт. с Иван Колев и Димитър Тафков, 2002 г. Анубис.
 • Учебник Философия за 11 клас, в съавт. с Иван Колев, Анубис, 2006
 • Философия за 11 клас, електронен  вариант, конкурс на МОН (съавт.И.Колев),       изд. Сиела, 2006;  www1.znam.bg/zmonres/edu/
 • Етика и право, Електронен учебник за 10 клас, конкурс на МОН, (съавт. с И.Колев), Сиела, 2006, www1.znam.bg/zmonres/edu

Дейности

Научни проекти

 • Участие в проект „Гласовете на бедните" - качествено изследване на бедността в България, международно сравнително изследване, Световна банка, 1999;
 • Проект, Идеята за свободата в България, ОИ, 1999;
 • Проект, Изготвяне на цикъл лекции: Светът на българина, ОИ, 2003;
 • Участие в завършил проект с ръководител: доц.Хараламби Паницидис, ФНИ, СУ „Св.Климент Охридски" на тема: Тялото, удоволствието, рефлексията, 2009
 • Участие в проект при ФНИ, МОН, „Локалното наследство – ресурс за устойчиво местно развитие", ФИФ – Пловдив, ръководител доц.Красимира Кръстанова, 2011-2012 г.
 • Ръководител на проект  - Организация на научна конференция - Гьолечица 2012 г., ФНИ, СУ
 • Участие в проект: „Подобряване на качеството на общото образование. За по-качествено образование" МОН , дейност 2.5, 2012
 • Участие в проект към МОН, „Подобряване на качеството на общото образование. За по-качествено образование" МОН, дейност 3.2, 2012 г.
 • Участие в докторантски проект към МОН по програма „Развитие на човешките ресурси", , 2012 – 2013 г., ръков. Цветина Рачева
 • Проект SUDigital, Фонд Научни изследвания към МОН, 2012-2013 г., ръков. проф. Оля Харизанова, СУ


Участие В научни форуми

 • Във всичките повече от 20 научни конференции в Гьолечица с доклади
 • Лятна международна студентска школа – Варна, 2007, Доклад – „Макдоналдизацията и българската кухня"
 • Конференция „ Метафизиката на Левинас", окт.2006 – доклад: „Левинас и феноменът на храненето"
 • Конференция – Да се чете „Капиталът", да се пренапише „Капиталът" – Пловдив, апр.2008; ( доклад – „Марксовият етически дискурс")
 • Конференция - Да се чете Бурдийо, да се пренапише Бурдийо; ноември 2008; (Доклад –„ Бурдийо и феноменът на вкуса")
 • Конференция по случай 190 годишнина от рождението на Маркс – София, 2008 (Доклад – Маркс и романтизмът).
 • Вино и християнство, конференция, Теологически факултета на СУ „Св.Климент Охридски", 04 .02. 2010 г.
 • Да мислим бъдещето – конференция Априлци 2011 г., декември 2011 г.
 • Организатор и участник в научна конференция – Гьолечица, април, 2012 г.
 • Спекулативни залежи в българския език, Конференция  на ФФ при СУ, организатор съвм. с доц. Иван Колев, доклад „Човекът е това, с което се храни".

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

 • Участия в комисии по присъждане на научни степени и академични звания съгласно ЗРАС

 

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен
Специализации в чужбина:

 • 1990 – Лайпциг
 • 2002 – Саарбрюкен
 • 2004 – Еразмус – Сократес – Саарбрюкен
 • 2005 – Еразмус – Сократес – Саарбрюкен
 • 2010 – Еразмус – Сократес - Грайфсвалд
   

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

 • Повече от 20 дипломанти в специалност Философия на ПУ за 8 учебни години по дисциплините „Философия на историята" и „Философска антропология"


Докторант

 • Мартина Минева към магистърска програма „Философия" на СУ „Св.Климент Охридски"

Други