доц. д-р Олга Симова


Телефон: 032 / 261 436
Мейл: olgasimova1@gmail.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия
Приемно време:

Област на научната квалификация

Политически науки (политическа философия)

Образование

Хабилитация:

2007, ПУ „Паисий Хилендарски", политически науки, хабилитационен труд на тема: „Глобализация и политика. Социологически концепции за глобализацията и техните политически импликации"

Докторат:

1998 СУ „Св. Климент Охридски", политически науки, тема: „Гражданските движения в България в процеса на демократизация на политическата система"

Магистратура:

1984 Философия, СУ „Климент Охридски"

Бакалавър:

Философия, СУ „Климент Охридски"

Професионална кариера

Академични длъжности:

Асистент(1993-1995), старши асистент (1995-1998), главен асистент (1998-2007), доцент (от 2007)

Административни длъжности:

Ръководител на катедра „Икономически и политически науки" към ФИСН 2012-2013г.

Членства

Член на редколегията на Научни трудове на ФИСН, ПУ „Паисий Хилендарски" (2011 -2015)

Член на комисията по атестация на ФИСН, Пу „Паисий Хилендарски" (2010-2014)

 

Говорими езици

Немски, руски

Публикации

Монографии:

Симова, О., Глобализация и политика. Социологически теории за глобализацията и техните политически импликации, Пловдив, 2005, Университетска фондация – Пловдив,  ISBN 954-317-070-3

Симова, О., Демокрация на участието. Теоретични ракурси, 2014, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-954-423-981-7

Статии:

Симова, О., Подходи при изследването на социалните движения в Западна и Източна Европа, Годишник на СУ, Философски факултет, кн. Политология, т.85, 1992, стр. 159-177

 

Симова, О., Студентското движение в България 1989-1990 г., сп. Отворено образование, бр. 5-6, 1996, стр.173-182

Симова, О., Екологичното движение в България – възникване и развитие при промяната на политическата система, Научни трудове,  ПУ "Паисий Хилендарски", т.35, кн. 1, 1997, стр. 609-622

Simova, O., Civil Society and Civil Movements in Bulgaria, in: Resurrecting the Phoenix, Proceedings from the Conference on Civil Society in South Eastern Europe: Ethical and Philosophical Perspectives, 1997 American University in Bulgaria, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Rochester Institute of Technology, р. 257-261

Симова, О., Процесът на глобализация в културата. Проблеми и подходи при анализа, сп. Социологически проблеми, кн.1-2, 2001 г., стр. 26-39

Симова, О., Последици от глобализацията на икономиката и техните политически интерпретации, Научни трудове, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по икономически и социални науки, Годишник № 2, 2001, стр.109-173 (студия)

Симова, О., Рефлексивната модерност и преоткриването на политическото, сп. Критика и хуманизъм, кн. 14, бр. 2, 2002, стр. 29-37

Симова, О., Мултикултурализъм и либерална демокрация, сп. Критика и хуманизъм, кн.16 бр. 2, 2003, стр. 27-39

Симова, О., Гражданинът и гражданската свобода, Научни трудове,  ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по икономически и социални науки, Годишншк № 3, 2004, с.259-283 (студия)

Симова, О., "Световната система" на Имануел Уолърстейн и проблемът за глобализацията, Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски" , Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки, т. 47, 2004 , стр. 11-17

Симова, О., Глобализацията, световното общество и политическата система в теорията на Никлас Луман, Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки, т. 47, 2004, стр. 29-35.

Симова, О., Глобализация или глобална епоха. Опитът на М. Олброу за история на настоящето, Известия, Хуманитарен департамент, МГУ "Св. Ив. Рилски" - София, т. ІV, 2004, стр. 67-88

Симова, О., Реалността като утопия?, Годишник на МГУ"Св. Иван Рилски", Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки, т.48, 2005, стр. 23-27

Симова, О., Еврооптимизъм и евроскептицизъм. Българският вариант, Годишник на МГУ"Св. Иван Рилски", Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки, т.48, 2005, стр. 27-33.

Симова, О., Постмодерният подход към глобализацията. Зигмунд Бауман, сп. Философски алтернативи, кн. 3-4, 2005, стр. 17-25

Симова, О., Глобализацията и нейните политически измерения в теорията на Улрих Бек, Научни трудове, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по икономически и социални науки, Годишник № 4, 2006, стр. 7-42 (студия)

Simova, O., Auflösung der Begriffe "Freicheit" und "Gerechtigkeit" in der Theorie reflexiver Modernisierung, Syntesis Philosophica 42, Zagreb 2006, vol. 21, S. 339-349

Симова, О., Размиването на понятията "свобода" и "справедливост" в теорията за рефлексивната модернизация, Известия, МГУ, "Св. Иван Рилски", Хуманитарен департамент, т. VІІ, София, 2007, стр.21-33, ISBN 954-9748-15-4

Симова, О., Глобализацията, посттрадиционното общество и радикалната промяна в теорията на А. Гидънс, Научни трудове, ПУ "Пайсий Хилендарски", Факултет по икономически и социални науки, Годишник № 5, 2007, стр. 31-76, ISSN 1313-227X (студия)

Симова, О., Политическият ред пред предизвикателствата на глобализацията, Научни трудове, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по икономически и социални науки, Годишник № 6 2009, стр. 5-38, ISSN 1313-227X (студия)

Симова, О., Антропологичните основания на политиката и ценностите в българския политически дебат, Известия, МГУ, "Св. Иван Рилски", Хуманитарен департамент, т. ІХ, 2009, стр. 36-42, ISSN 13-13-33-22

Simova, O., Demokratie oder demokratische Gesellschaft, Synthesis Philosophica, 49 vol.25, Zagreb 2010, S. 65-77, ISSN 0352-7875

Симова, О.,  Глобализацията през погледа на социалната критика, Известия, МГУ "Св. Иван Рилски", Хуманитарен департамент, 2010, стр. 53-63, ISSN 13-13-33-22

Симова, О., Демокрация или демократично общество, сп. Философски алтернативи, 1/2011, стр. 89-97, ISSN 0861-7899

Симова, О., Отвъд пазара на труда?, Научни трудове, ФИСН ПУ „Паисий Хилендарски", т. VІІ, 2011, стр. 118 -140, ISSN 1313-227X (студия)

Симова, О., Икономическите и политическите теории пред предизвикателствата на световната криза, в: Икономически измерения и социални последици на глобалната криза, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив 2012, стр.25-34, ISBN 978-954-423-761-5

Симова, О., Гражданските движения в България две десетилетия по-късно, в: сб. Демокрацията в България през ХХІв. 2010, изд. Европейски информационен център - В. Търново, стр. 63-69, ISBN 978-954-9469-05-9 и в: Научни трудове на ФИСН, т. 8, стр. 378-389, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2012, ISSN:1313-227Х

Симова, О., Теоретични рефлексии върху прехода в България, сп. Български философски преглед, кн.2/2012, стр.165-187, ISSN 1314-5908, а също и в: Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки, Международна научна конференция 6-7 окт. 2012, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, ISBN 978-954-423-837-7, стр. 252-273

Симова, О., Каква демокрация е възможна в ЕС? Дефицитът на демокрация и предложенията за неговото преодоляване, Научни трудове на ФИСН, ПУ „Паисий Хилендарски", Годишник № 9, 2013 стр.183-193, , Университетско издаделство „Паисий Хилендарски" ISSN: 1313-227X

Simova, O., Demokratie oder demokratische Gesellschaft, in: Barisic, P. (Hrsg.) Demokracija na prekretnici, Hrvatsko filozofsko drustvo, Zagreb, 2014, ISBN 978-953-164-175-3, S. 31-45

Симова, О., Делиберативната демокрация отвъд държавните граници, в: Сборник с доклади от научна конференция „Времена на несигурност и рискове: въможности и перспективи за развитие", 2015, Университетско издателство ПУ „Паисий Хилендарски", ISBN 978-619-202-037-8, с.336-344.

 

Simova, O., 2015, Bulgarian Politics, in: Academic Foresights, № 13 January-June 2015, http://www.academic-foresights.com/Bulgarian_Politics.html

 

Симова, О., Възходът на теориите за демокрация на участието в съвременния идейно-политически контекст, в: Сборник с доклади от научна конференция „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Университетско издателство ПУ „Паисий Хилендарски", 2015, ISBN 978-619-202-037-8, с.327-336.

 

Simova, O., Deliberative Demokratie jensiets des Nationalstaates, in: Ottmann, H., Barisic, P., Deliberatibe Demokratie, 2015, Nomos Verlaggesellschaft Baden-Baden, S. 183-197, ISBN 978-3-8487-1690-6 (Print); 978-3-8452-5744-0 (ePDF).

Симова, О., Университетското образование, теорията и практиката, Научни трудове на ФИСН, Годишник № 10, 2015, Университетско издателство ПУ „Паисий Хилендарски"

               

Издадени учебници:

Симова, О., 2014, История на политическите идеи І и ІІ ч., електронно учебно пособие, инв. №43907, библиотека на ПУ „Паисий Хилендарски"

Дейности

Научни проекти

Демокрация на участието – теории и практики (2013-2014), НПД към ПУ „Паисий Хилендарски", ръководител на проекта

Philosophie und Demokratie – Croatian Philosophical Sosiety, Zagreb;  IUC Dubrovnik, Geschwister Scholl – Institut, LMU München. Участие в сесиите: 2006, 2008, 2009, 2012, 2013 г., 2015

Пловдивски е-университет към фонд „Научни изследвания" 2013-2014 г, Фонд научни изследвания към МОНМ

Участие В научни форуми

Международни научни конференции

Гражданското общество в Югоизточна Европа, Благоевград 1997 г., доклад на тема: Гражданското общество и гражданските движения в България

Глобализация и култура , Русе, март 2000 г., доклад на тема: Подходи към анализа на глобализацията в културата.

Philosophie und Demokratie, Дубровник (Хърватия), септ. 2006, доклад на тема: Auflösung der Begriffe „Freiheit" und „Gerechtigkeit" in der Theorie der „reflexiven Modernisierung"

Philosophie und Gobalisierung, Црез (Хърватия), 22-24.09.2008, доклад на тема: Die politische Ordnung vor den Herausforderungen der Globalisierung

Demokratie und politische Bildung, Дубровник (Хърватия), 30.08-04.09.2009, доклад на тема: Demokratie oder demokratische Gesellschaft. Deweys Konzeption von der Demokratie im Kontext des linksradikalen Denkens

Europa und die Demokratie, Дубровник (Хърватия), 02.09.-07.09. 2012, доклад на тема: Was r eine Demokratie ist in der EU glich. Das Demokratiedefizit in der EU und die Vorschläge r seine Überwindung

Research Methods and Techniques in Economic and Social Sciences, Пловдив, 06.-07.10.2012, доклад на тема: Теоретични рефлексии върху прехода в България. Подходи към проблема

Deliberative Demokratie, Дубровник (Хърватия) 1-6.09.2013,  доклад на тема: Die deliberative Demokratie jensets staatlichen Grenzen

Kosmopolitische Demokratie, Дубровник (Хърватия) 31.08. – 04.09.2015, доклад на тема: Kosnstitutionalismus und Demokratie in der Theorie der kosmopolitischen Demokratie.

 

Национални научни конференции

Перспективи на българската демокрация: 20 години по-късно, Арбанаси (В. Търново), 30-31.10. 2009, доклад на тема: Гражданските движения в България. Двадесет години по-късно.

Критическата теория и краткия ХХ в., 05.-06.03.2010, Пловдив,  доклад на тема: Глобализацията през погледа на социалната критика

 

Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие, Тематично направление: Предизвикателства пред демокрацията и световния ред, 7-8.11.2014, Пловдив, доклад на тема: Възходът на теориите за демокрация на участието в съвременния идейно-политически контекст.

 

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

Участие в научни журита за присъждане на образователната и научна степен „доктор" в СУ „Св. Климент Охридски" 2011, 2013

Председател на жури за конкурс за „главен асистент" в ПУ „Паисий Хилендарски" 2012 и за „доцент" 2013

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

Член на Българска асоциация по политически науки

Дипломанти и Докторанти

Други

Научен ръководител на студентски Клуб на политолога в ПУ „Паисий Хилендарски" (2012-1015)

Преводи на научна литература от немски език:

Ватрин, К., Остарял и несоциален ред ли е социалното пазарно стопанство?, Фондация "Конрад Аденауер", Библиотека "Християндемокрация", 2001

Кьопингер, П., Социалното пазарно стопанство. Етически основания, правила на реда и инструменти на една конкретна утопия., Фондация "Конрад Аденауер", Библиотека "Християндемокрация", 2001

Арент, Х., Върху Кантовата политическа философия, Известия, Минно-геоложки университет, Хуманитарен департамент, 2002

3. Хонет, А., Расизмът като деформация на възприятията, сп. "Критика и хуманизъм", кн.16, 2/2003

Хайнц Дитер Китщайнер, Култура на паметта и историография, в: Места на паметта и конструиране на настоящето, Дом на науките за човека и обществото, С. 2004

Кардинал Карл Леман, Основа и опора, която не разочарова, сп. "Християнство и култура", г.ІІІ (2004), бр. 4 (12)

Рикенберг, М., Военни главатари. Скица на проблема, сп. "Критика и хуманизъм", кн. 18, бр. 2/2004 (януари 2005)

Майер, Х., Произход и основи на християндемокрацията, в: Германската социалдемокрация, Фондация "Конрад Аденауер", С. 2006

Класици на политическото мислене, съст. Ханс Майер, Хорст Денцер, т. І, изд. на Нов български университет, 2009

Класици на политическото мислене, съст. Х. Майер, Х. Денцер, т. ІІ, изд. на Нов български университет,  2010