Етапи и необходими документи за актуализация на учебен план

Документи за актуализиране на учебен план, внесени в КУД от ръководителя на катедра

 1. Приложение 1 за нанасяне на промени в УП
 2. Мотиви за необходимите промени

Документи за актуализиране на учебен план от КУД

 1. Становище от КУД, в което се описват подробно предлаганите промени в действащия учебен план (Приложение 1) и мотивите за тях.
 2. Доклад от председателя на КУД до ФС във връзка със становището на комисията (при промяна на учебен план на междуфакултетна специалност, становището се подготвя на съвместно заседание на двете комисии, подписва се от всеки председател и се разглежда и приема от съветите на всеки факултет).

Документи от декана на факултета за актуализиране на учебен план

След приемане от факултетния съвет, деканът на факултета, администриращ специалността, внася за разглеждане от УКУД и утвърждаване от Академичния съвет:

 1. Доклад, в който се посочват конкретните промени в съответния учебен план, випуска, за който се отнасят, и учебната година, от която промените влизат в сила;
 2. Препис от протокола на факултетния съвет на администриращото специалността звено, с който е приета актуализацията на учебния план (за междуфакултетните специалности се прилага и препис от протокола за приемане на актуализирания план от съвета на другото обучаващо основно звено).

Етапи и необходими документи за утвърждаване на нов учебен план

Документи, придружаващи учебния план, внесени от катедрата за утвърждаване в Комисията по учебната дейност (КУД)

 1. Доклад от ръководителя на катедрата за създадена работна група за разработване на учебния план, определена от деканския съвет.
 2. Проект за учебен план за разглеждане и одобрение от КУД (при междуфакултетна специалност, планът се разглежда на съвместно заседание на двете факултетни комисии).
 3. Доклад, включващ мотивирана обосновка за необходимостта от разкриването на новата специалност, вкл. проучен интерес сред потребители на кадри; съответствие на разработения учебен план с нормативните изисквания; целесъобразност на включените в плана учебни дисциплини и разпределението им по семестри, хорариум, кредити; обезпеченост с преподавателски състав; осигуреност на учебна материално-техническа и информационна база; възможности за практическо обучение.

 

Документи, които КУД внася във ФС за утвърждаване на нов учебен план

 1. Доклад от председателя на КУД за одобрен проект за учебен план.
 2. Доклад от председателя на КУД, включващ мотивирана обосновка за необходимостта от разкриването на новата специалност, вкл. проучен интерес сред потребители на кадри; съответствие на разработения учебен план с нормативните изисквания; целесъобразност на включените в плана учебни дисциплини и разпределението им по семестри, хорариум, кредити; обезпеченост с преподавателски състав; осигуреност на учебна материално-техническа и информационна база; възможности за практическо обучение.

Документи, внесени от декана след одобряване на нов учебен план на ФС

 1. Приетият от ФС учебен план се въвежда в университетската информационна система (УИС) от определените от декана лица и утвърдени със заповед на Ректора
 2. Деканът на факултета, който ще администрира специалността, чрез доклад до ректора, изпраща за разглеждане от Университетската комисия по учебна дейност (УКУД):
  1. Учебен план, разпечатан от УИС и подписан от декана (2 екземпляра).
  2. Препис от протокола на факултетния съвет на администриращото специалността звено, с който е приет новият учебен план. За случаите на междуфакултетни специалности се прилага и препис от протокола за приема на учебния план от съвета на другото обучаващо основно звено.

Образци (макети) на

ECTS макет на учебен план(pdf)

ECTS макет на учебен курс(pdf)

ECTS макет на учебен план и учебен курс(doc)