« Back

8.10.2018

Възобновява се приемът на документи по Проект Студентски практики за срок от 10 дни, като готовите договори и декларации от студентите трябва да бъдат предадане не по-късно от 8 октомври 2018, 9,00 часа в деканата на ФИФ, с начална дата на стартиране на практиката от 15.10.2018 и край не по-късен от 30.11.2018.

Информационна система на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/

ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/

Писмо №9104-106/22.12.2017г. на ръководителя на проект "Студентски практики - фаза 1" относно администриране на дейностите и участниците в проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" - Фаза 1

и ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ", ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Договор за провеждане на практическо обучение м/у студента практикант и университета се сключва при наличие на договори между университета и обучаващата организация, ментора и  академичния наставник и при утвърдена програма и график в информационната система.

 

Пълен комплект документи за започване на практика:

1. ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за срок от 6 месеца (три екземляра) – генерира се от информационната система;

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТУДЕНТ (един брой) - (Можете да изтеглите .DOC)

3. Изтеглете РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за Университетския център за кариерно развитие попълнете и приложете в документите.

 

Преди генериране на договор за практическо обучение от системата, трябва да проверите следните условия:

  • Да има подписан Договор за партньорство с обучаваща организация (между висшето училище и  обучаващата организация – работодател). Ако този договор не е наличен – НЕ СЕ ПРИЕМА ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТ;

  • Да има подписан Договор с ментор за провеждане на практическо обучение (между ментор и висше училище)  – генерира се от информационната системата чрез профила на работодателя, когато менторът е попълнил собствения си профил с всички данни. Подписват се  три екземпляра.  Ако този договор не е наличен – НЕ СЕ ПРИЕМА ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТ;

  • Да сте избрали Академичен наставник

  • Въведена в информационната система от ментора програма за студентската практика по съответната позиция, съгласувана с академичния наставник

  • Въведен от студента график в информационната система (по дати и часове) за провеждане на практическо обучение от 240 астрономически часа, потвърден от ментора. (Графикът се планира без да се включват почивните дни на обучаващата организация и националните празници. Съобразете се с аудиторната си заетост в университета и с чл.1 ал.4 от ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I).

ВАЖНО: Преди да отпечатате договора, въведете Ваш персонален IBAN, на който ще Ви бъде преведена стипендията и проверете да не сте допуснали грешки при попълване на личната информация в профила.