« Back

09.07.2019

 

Катедра «Социология и науки за човека»

ви кани на

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

за придобиване на образователна и научна степен ‚доктор’

на

Милена Георгиева Ташева

Тема на дисертационния труд:

Пракселогични измерения на рефлексивността: една социологическа перспектива

09 юли 2019 г. от 11 ч.

в 17 аудитория, „Костаки Пеев“ 21