« Back

21.05.2018

На 21.05.2018 от 11:00 часа 16 аудиория, ул. Костаки Пеев 21, ще се проведе открито заключително заседание за придобиване на ОНС 'доктор" на докт. Светослава Валентинова Манчева с тема на дисертационния труд: „Светът на детството при ромите - обучение в култура" с научен ръководител:  доц. д-р Добринка Парушев.

Докторантурата е по област на висше образование 3 Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата от докторска програма по Социалана антропология.

Покана-плакат