« Back

30.09.15

На 30.09.2015 г. от 11:00 ч. в Зала "Компас", Ректорат се състоя ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на Деян Стилиянов Деянов

на тема: КЛАСИЧЕСКА И НЕКЛАСИЧЕСКА РАЦИОНАЛНОСТ (МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА  НА ХХ ВЕК)

Автореферат