« Back

16.02.2018

На 16 февруари 2018 година, на "Костаки Пеев" № 21 по инициатива на катедра Етнология се проведе среща с представители на Общински институт  "Старинен Пловдив" за обсъждане на нова бакалавърска програма "Английски език и културно наследтво", която ще стартира обучение във Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" от новата учебна 2018/19 година.

Представителите на ОП "СП" - директорът д-р Йордан Илиев и експ. Гергана Костадинова, споделиха свои предложения за включване на дисциплини в учебния план. Бяха обсъдени и възможности за стажове и практикуми в Общинското предприятие.

Беше договорено сътрудичество между Философско-историческия факултет и ОП "Старинен Пловдив", като предстои подписване на партньорски договор.