« Back

16.01.17

Клуб за ентусиазъм и професионализъм към катедра „Философия“

Дискусия на тема

Компетентности за демократично гражданство

 

На 16 януари 2017 г. от 18 ч в аудитория 17, етаж 2 на ул. „Костаки Пеев“. Гл. ас. д-р Евелина Варджийска ще презентира по темата. Ще бъде представен модел за насърчаване на демократична култура в училище, разработен от екип на програма „Песталоци“ на Съвета на Европа в рамките на проект „Укрепване на образованието за демокрация“. Неформално продължение на дискусиите на чаша вино след 19 ч.

 

 резултатът

Компетентности за демократично гражданство

На 16 януари 2017 г. се състоя първата среща на Клуба за ентусиазъм и професионализъм през Новата година. Гл. ас. д-р Евелина Варджийска презентира по темата „Компетентности за демократично гражданство“.

Понятията за демократично гражданство и компетентност бяха разгледани в контекста на новите нормативни промени в българското образование и на актуални европейски тенденции.  Анализирана беше противоречивата ситуация с нормативното регулиране на гражданското образование у нас, което се колебае между два подхода – насочен към „покриване“ на отделни тематични области и ориентиран към изграждането на основополагащи „преносими“ компетентности. Шансовете на компетентностния подход са застрашени и от явното противоречие между прокламирания в Закона за предучилищното и училищно образование принцип на автономност и фактическата свръхрегулация не само на гражданското образование, но и на други сфери чрез подзаконовите нормативни актове, с които се утвърждават държавните образователни стандарти и практически се „заобикалят“ важни разпоредби на закона.

Нов момент в дефинирането на понятието за компетентност в контекста на проекта на програма Песталоци на ЕС „Насърчаване на образование за демокрация“ е подчертаването на нейното обвързване с действията на човека и включването на ценностите като най-дълбоката основа, която определя нагласите, а оттам и поведението ни. Необходима за осъществяването на демокрацията е т.нар. демократична култура – устойчивата склонност на гражданите и институциите спонтанно да действат в духа на демократичните ценности.

Ключова за утвърждаване на демократичната култура в образователен контекст са оказва ролята на учителя. Как най-добре учителите да насърчават у себе си, учениците си и своите училища изграждането и утвърждаването на демократична култура ще има възможност да бъде изследвано чрез практическо самопознание и саморефлексия по време на предстоящото обучение „Компетентности на учителя в образованието за демократично гражданство“,  която е планирано за 11 март 2017 г в ПУ „Паисий Холендарски“.