« Back

14.04.2020

КОНКУРСИ за прием на докторанти за незаетите места за учебната 2019/ 2020 година.
За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с виеше образование и придобита образователно - квалификационна степен “магистър".

Кандидатите подават следните документи :
1. Молба до Ректора ;
2. Автобиография ;
3. Дипломи за виеше образование с придобити образователно - квалификационни степени “бакалавър” и “магистър“ с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).
Срок за подаване на документи - два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 13/14.02.2020 г. (от 14.02.2020 г. до
14.04.2020 г.).
Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език,като конкурсните изпити ще се проведат до 12.06.2020 година (включително) и одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

Заповед

Next