Анотация


Основната цел на докторантурата по научната специалност науки за културата е да се подготвят висококвалифицирани изследователи и преподаватели в областта на социалните, хуманитарните и културните изследвания. Важна задача е завършилите докторската степен да са високо компетентни и да бъдат конкурентни не само в България, но и в рамките на Европейския съюз.

Мисията на обучението отговаря на обществените потребности, породени от  процесите на демократизация в културен, социален, политически и икономически аспект. То има за задача да разшири фундаменталната, широкопрофилната и специализираната подготвеност, придобита в магистърската образователна степен. Особено внимание се обръща върху научноизследователската и научноприложната работа на докторантите, като се предлагат задълбочени знания за най-новите постижения в областта на интердисциплинарните културни изследвания и се формират умения за провеждане и реализиране на самостоятелни научни изследвания.