Ас. д-р Надежда Кирова-Йовчева


Телефон: 032/261-267
Мейл: kirova77@yahoo.com
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-б
Приемно време: Петък: 13,30-14,30 ч.

Област на научната квалификация

Римска археология; римска урбанизация; история на медицината

Образование

Образование

2015-2016 г. – Удостоверение за придобита квалификация „Мениджмънт в културата", Софийски университет „Св. Кл. Охридски" 2010-2012 г. – Хумболтова стипендия, Universität zu Köln, Кьолн, Германия, тема: „Сердика I-VI в." (научен ръководител Prof. M. Heinzelmann)

Докторат: 2002-2005 г. , НАИМ-БАН, „Медицината в провинции Долна Мизия и Тракия в периода I – края III в. (по археологически данни)" (научен ръководител доц. Д-р Г. Кабакчиева)

Магистратура: 1999-2000 г., СУ „Св. Кл. Охридски", ИФ, специалност "Археология", дипломна работа на тема: „Медицински инструменти и лекарствени средства в провинции Мизия, Тракия и Македония I-IV в." (научен ръководител проф. Л. Гетов)

Професионална кариера

Професионална кариера

Академични длъжности: От март 2019 г. – „асистент" по „Класическа археология" в катедра „История и археология", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски"; Професионален опит:

2000-2013 г. – археолог, РИМ-София 2013-2017 г., директор, РИМ-София

Членства

Членства

ICOM, CAMOC, АБА, ЕАА

Говорими езици

Говорими езици
Руски, немски, английски, френски език

Публикации

Публикации

Монографии

1. Кирова, Н.: Сердика и нейната територия I – VI в. (под печат). 2. Кирова, Н. (2010): Медицината в провинциите Долна Мизия и Тракия (I – края на VI в.). Дисертации (гл. редактор Л. Вагалински), т. 3, София 2010.

Студии 3. Kirova, N. (2012): Serdica. In: Roman Cities in Bulgaria (Corpus of Ancient and Medieval Settlements in Modern Bulgaria, Vol. I) (ed. R. Ivanov). Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012. 4. Кирова, Н. (2008): Медицински и фармацевтични инструменти и пособия от Тракия и Долна Мизия I – края на III в. In: (съст. Р. Иванов) Археология на българските земи, т. 3, 65-96.

Статии 5. Kirova-Yovcheva, N. (2019): Die U-Bahn in Sofia (Bulgarien) – Ein Schritt auf dem Weg zum Welterbe. (in print) 6. Kirova, N. (2016): A relief of Mithras from the vicinity of Sofia. http://www.e-bulletin.sofiahistorymuseum.bg/images/pdf/02-Nadejda-Kirova.pdf 7. Кирова, Н. (2016): Колекция от лампи във фонда на Регионален исторически музей – София. В: Сердика – Средец – София, т. 6. Сб. в памет на Магдалина Станчева (ред. Н. Кирова). София: Итус, 2016, 87-110. 8. Kirova, N. (2011): Serdica. In: Encyclopedia of Ancient History (на англ. ез.). 9. Kirova, N.: A Travelling Cosmetic Set from the Roman Period. – Archaeologia Bulgarica 14/3, 2010, 53-58. 10. Шалганов, К., Кирова, Н. (2010): Aрхеологическото наследство на София – проучване, състояние, проблеми и перспективи. 55 години археологически проучвания на територията на столицата от Музея за история на София (Софийският исторически музей) – 1952-2007 г. В: (съст. Л. Стоилова) Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Конференция, по случай 80 години общинска музейна дейност в столицата, 5-7 ноември 2008 г. Сердика-Средец-София, т. 5. София, ИТУС: 2010, 20-45. 11. Кирова, Н., Касабов, Ф. (2010): Aрхеологическото наследство на Сердика-Средец в картините на Й. Обербауер от фонда на СИМ. В: (съст. Л. Стоилова) Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Конференция, по случай 80 години общинска музейна дейност в столицата, 5-7 ноември 2008 г. Сердика-Средец-София, т. 5. София, ИТУС: 2010, 145-151. 12. Кирова, Н. (2009): Една статуетка на Фортуна от Нове. В: Сборник в памет на професор В. Велков. София 2009, 340-345. 13. Кирова, Н. (2009): Санитарно състояние на населението по българските земи през античността и средновековието. В: Сб. История на българската медицина. София, Летера: 2009, 16-28. 14. Кирова, Н. (2008): Антични инструменти и пособия за писане (за връзката професия – грамотност през римската епоха). In: (съст. Е. Генчева) Югоизточна Европа през Античността VI в. пр. Хр. – началото на VII в. сл. Хр. Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. София, 2008, 332-343. 15. Кирова, Н. (2008): Гробници от Западния некропол на Сердика. – Археология, 1-4, 38-45. 16. Кирова, Н. (2008): Късноантична баня в Сердика – съдбата на един археологически паметник на културата. In: Сб. Сердика-Средец-София, т. 4. София, Итус 98: 2008, 17-22. 17. Кирова, Н. (2008): Херми от една римска вила в кв. Филиповци, София. В: Изкуство и контекст. Четвърта младежка научна конференция, 10-11 април 2008 г. София 2008, 242-249. 18. Кирова, Н. (2007): Античен обект в Трета охранителна зона на ИАР „Сердика-Средец", ул. „Д. Груев" № 8, София, през 2006 г. – АОР за 2006 г., София, 314-317. 19. Kirova, N. (2006): Römische Skalpelle mit Silbereinlagen aus den Provinzen Moesia Inferior und Thrakia. – Archäologisches Korrespondenzblatt 36/4, 537-548. 20. Кирова, Н. (2005): Литотомията през античността и инструментите прилагани за тази операция. In: Втори конгрес по история на медицината, Варна 20-22 октомври 2005 г. – Асклепий 18, 229-233. 21. Kessyakova, E., Kirova, N. (2005): Brickwork Double Grave from the Roman Age from the Village of Scutare, Plovdiv District. In: Stephanos Archaeologicos in Honorem Prof. Lyudmili Getov, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. 4, Sofia, 406-419. 22. Кирова, Н. (2005): Късноантичната баня в "северното разширение" на Сердика. – Археология, 1-4, 41-54. 23. Кирова, Н., Костова, Й. (2004): Антични находки от района на гр. Вършец. – Годишник на Асоциация "Онгъл" 4, 255-271. 24. Шалганов, К., М. Иванов, Н. Кирова, Г. Бояджиев. Археологическо проучване на подподовото пространство на базиликата "Света София" в София през 2002 г. – АОР 2002, София 2003, 98-99. 25. Кирова, Н. (2002): Проучвания върху художествения бронз от Пауталия. In: Сб. Занаятите през вековете. Международна студентска конференция, В. Търново 29-30 май 1999 г., 123-140. 26. Kirova, N. (2002): Specialized Medical Instruments from Bulgaria in the Context of finds from other Roman Provinces (I-IV c. AD). – Archaeologia Bulgarica 6, 1, 73-94. 27. Кирова, Н. (2001): Развитие на военната медицина в римските провинции през I-IV в. – Асклепий 13, 153-158. 28. Кирова, Н. (2001): Пауталийският асклепион и култът към Асклепий. – Асклепий 14, Suppl., 45-47. Съставителство и научна редакция Върбанова, В., Н. Кирова, (2008): Сердика-Средец-Сoофия, т. 4. София, ИТУС, 2008. Н. Кирова, (2016): Сердика-Средец-Сoофия, т. 6. София, ИТУС, 2016.

Дейности

Дейности

2001 г. – участие в разкопки на късноантичен мавзолей в кв. Лозенец, София 2002 г. - участие в разкопки на подземното ниво в базилика „Св. София"

2004 г. – участие в разкопките на античен амфитеатър, София

2004 г. – разкопки на късноантична баня бул. „Княгиня М.Луиза" № 47 – зам. ръководител

2006 г. – разкопки на гробници от Западния некропол на Сердика, ул. Д.Груев" № 8, ръководител

От 2005 до 2009 г. – българо-полски разкопки на римски военен лагер Нове, Свищов - зам. ръководител на българската експедиция

2012 г. – участие в разкопките на обект „Западна порта на Сердика" Ръководител на проект „Античната история на София – културно-историческо наследство достъпно за всички", мярка 1, програма БГ08 Проект "Сърцето на града" – експониране на археологическо ниво на "Сердика-Средец". Програма на ЕС "Culture 2000", 2000-2002 г.

2003 г. – участие в разработката на проекта за експониране на археологическото ниво под базилика „Св. София" Участие в научни форуми „Mit der U-Bahn in die Vergangenheit – Erinnerungsorte im Massenverkehr", 29-30. October 2015, the Fritz Thyssen Foundation, Köln. Конференция, по случай 80 години общинска музейна дейност в столицата, 5-7 ноември 2008 г. Изкуство и контекст. ІV Младежка научна конференция към института по изкуствознание – София – 10-11. ІV. 2008 год. Втори конгрес по история на медицината, Варна 20-22 октомври 2005 г. Международна студентска конференция, В. Търново 29-30 май 1999 г.

Дипломанти и Докторанти

няма

Други

Компетентност при съставяне на проекти по програми „Култура 2000", „Фар", „Европейски награди Форд за наследство" и др. Опит в организиране на семинари и конференции на национално ниво Опит в организирането на музейни експозиции