Визия и мисия

Философско-историческият факултет си поставя за цел да завоюва и защити мястото си на водещ научен и образователен център.

Мисията на Философско-историческия факултет изцяло се вмества в общата рамка на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", но я конкретизира в зависимост от своята специфика и обстоятелството, че обучава студенти и развива изследвания в четири професионални направления и девет научни специалности:

  • Задачата ни е адекватно и плътно да се впишем в съвременните тенденции за преодоляване на твърдите дисциплинарни граници на тясно специализираното знание. Множествената дисциплинираност (а от там и високият потенциал на интердисциплинарността) е структурна предпоставка на ФИФ, което определя спецификата му спрямо повечето факултети на ПУ.
  • Насочваме се към максималното образователно и изследователско интензифициране и прагматизиране на гъвкавите възможности, зададени от съвременните процеси на гобализация, успоредно с все по-изострящото се по целия свят внимание към локалността и културните идентичности.
    В този смисъл Пловдив - и чисто географски, и поради културните си наслоения и традиции (те го правят привлекателно място и за нашите чужди проектни партньори) - е естествена отправна точка за практическо съвместяване на теоретическия космополитизъм на академичните изследвания и емпирията в разбирането на локалното от историческо, антропологическо, философско, социологическо, културалистко гледище, а това са тъкмо дисциплинарните и парадигмалните фокуси на ФИФ.