Мирослава Радева Янова


Телефон: 032 / 261 491
Мейл: office@mbmd.net
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра „Приложна и институционална социология"
Приемно време: 2 четвъртък, 14:00 - 15:00 часа

Област на научната квалификация

Социология

Образование

     Хабилитация

2013г. , доцент Социология (Електорална социология), ПУ "Паисий Хилендарски"

     Докторат:

от 1981г.  до 1984 г. ,  доктор, Институт по социология, БАН, гр. София, тема:  "Конфликтите в организацията"

     Магистратура:

от 1976 г. до 1980г. , СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, Социология

Професионална кариера

 Академични длъжности:

От  2012 до момента – „Доцент" в катедра „„Приложна и институционална социология"

Професионален опит:

Дати (от-до)

 

от 01.09.1991 до днес

 

Име и адрес на работодателя

 

Институт за социални изследвания и маркетинг - МБМД

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска

Заемана длъжност

 

Управител

Основни дейности и отговорности

 

Организация и управление на проекти

Подготовка на аналитични  доклади и презентации

 

 

Дати (от-до)

 

от 1997 до 2001 г. – хоноруван преподавател

от14.03.2001 до днес – щатен преподавател

Име и адрес на работодателя

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Вид на дейността или сферата на работа

 

Преподавателска

Заемана длъжност

 

Извънреден доцент и впоследствие главен асистент

 Основни дейности и отговорности

 

Водене на лекции и упражнения по електорална социология, маркетингови изследвания, количествени и качествени методи, ТЕСИ, анализ на резултати от социологически проучвания

 

Дати (от-до)

 

Юни 1997 – 30 Септ.2004

.

Име и адрес на работодателя

 

ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Вид на дейността или сферата на работа

 

Преподавател

 

Основни дейности и отговорности

 

Преподавателска дейност в областта на електоралните изследвания, изборните технологии и публичните комуникации

 

 

Дати (от-до)

 

01 Юни 2006 – 30 Юни 2007

.

Име и адрес на работодателя

 

ГАРБ – GFK Audience Research in Bulgaria

 

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изграждане на пийпълметрична система за измерване на телевизионната аудитория

 

Заемана длъжност

 

Директор

 

Основни дейности и отговорности

 

Организация и управление на проекта, сключване на договори с клиенти – телевизии и рекламни агенции

 

 

Дати (от-до)

 

от септември 1990 до април 1992 г.

Име и адрес на работодателя

 

CEVIPOFF-FNSP, Paris, France

Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска работа

Заемана длъжност

 

Старши изследовател

Основни дейности и отговорности

 

 

• Дати (от-до)

 

от януари 1990 до май 1992 г.

• Име и адрес на работодателя

 

НЦИОМ

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска дейност

• Заемана длъжност

 

Научен сътрудник І ст.

• Основни дейности и отговорности

 

Водене на изследователски проекти

 

• Дати (от-до)

 

 от 1987 до януари 1990 г.

• Име и адрес на работодателя

 

Национален институт по младежта

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска дейност

• Заемана длъжност

 

Научен сътрудник І ст.

• Основни дейности и отговорности

 

Водене на изследователски проекти

 

• Дати (от-до)

 

 от 1984 до 1987 г.

• Име и адрес на работодателя

 

Институт по социология към БАН

• Вид на дейността или сферата на работа

 

1984 – 1987 - изследователска дейност

• Заемана длъжност

 

Научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности

 

Водене на изследователски проекти

 

• Дати (от-до)

 

от 1986г.  до 1987г.

• Име и адрес на работодателя

 

"Groupe de Sociologie de Travail", Universite 7 de Paris,  Paris, FRANCE

 

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска

• Заемана длъжност

 

Асоцииран изследовател

• Основни дейности и отговорности

 

Работа по сравнително българо-френско-унгарско изследване „Процеса на вземене на решение в предприятието"

 

• Дати (от-до)

 

от 08.2001 до 01.2002 г.

• Име и адрес на работодателя

 

Университета в Бъркли, САЩ – стипендия на Фулбрайт

 

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Изследователска

• Заемана длъжност

 

Асоцииран изследовател

• Основни дейности и отговорности

 

специализация за старши изследовател

 

Членства

1995 – 1999

Вице-президент на Българската Социологическа Асоциация

1995 – до днес

Вице-президент на Българска Маркетингова Асоциация на Изследователите

1994 – до днес

член на ESOMAR

 

Говорими езици

Говорими езици:

 1. (Отбележете от 1 до 5 степента на владеене на език, 1- най-добре, 5 – най-слабо)

Език

Чете

Говори

Пише

Френски

1

1

2

Английски

1

2

2

Немски

1

2

2

Руски

1

1

2

 

Публикации

Монографии:

 1. Общественото мнение в годините на прехода, София 2011, монография - 228 стр.
 2. Футболното хулиганство – симптом на социалната криза, монография – 215 стр. под печат

Статии:

 1.  Позиционният конфликт между производствената дейност в едно промишлено предприятие в сп. Социологически преглед бр. 8, 1985г., стр 46-62
 2. Le chomage et ses effets politiques, студия, CEVIPOF, Paris1992, OIP pp36
 3. La trasition vers la democratie et les attitudes politiques des jeunes en Bulgarie, в двутомното издание - Jeunesses et politique, Paris, L'Harmattan, 1994. part 2, стр. 337-363.
 4. January Tenth – One Year Later in the Public Opinion Polls, в сборника, The Aweakening, Sofia, Democracy Network Program, 1998, рр 45-50.
 5. Българинът трябва да разбере, че е част от света около него! Изкуството  може да му помогне! в сборника Културното преживяване на прага на хилядолетието, София 1999, стр 168-175.
 6. Свобода на словото и печата, в сборника Независимите медии в България: какво спъва развитието им?, издание от семинар в Боровец, 2000, стр 5-11; стр. 70-77.
 7. Социологическото наблюдение в практиката на политическия пи-ар – местни избори 2003, в сборника „Местни избори`2003", София 2004, стр 70-101.
 8. В търсене на негласуващите, в сборника „Парламентарни избори 2005", София 2005, стр 168-184.
 9. Le point de vue du sociologue. La societe Bulgare. 20 ans après la Table Ronde de 1990, quel bilan? в изданието Est europa Numero special, Paris 2011, стр 145-156.
 10. Българското общество двадесет години след Кръглата маса от 1990 г. – равносметката, в сборника Кръглата маса от 1990 г.: Основополагащ акт на българската демокрация, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2012 г.  – стр. 127 – 137.

Дейности

Научни проекти

 1. Отношение към процеса на икономическите реформи. Доверие във финансовите институции и възможностите за инвестиране на средства в банковия, пенсионно-осигурителния и фондовия пазар. Министерство на икономиката МС, 1998 г.
 2. Състояние и развитие на неправителствения сектор в България – сравнителни изследвания проведени на пет етапа в периода 1998 – 2003 г.  Възложител – USAID – лонгитюдно наблюдение – 1998 – 2003 г.
 3. Отношение на общественото мнение към приватизационния процес в България. Възложител – Агенция по приватизацията към МС -1999 г.
 4. Съвременният живот и християнството, 2000 г. 
 5. Медииите за сексуалната култура и репродуктивното здраве. Възложител – UNDP. 2000 г.
 6. Дългосрочна програма за борба с насилието при спортните прояви. Възложител – Държавната агенция за младежта и спорта към МС, 2000 г.
 7. Нагласи и мнения в обществото по проблемите на неравнопоставеността на половете в България - автор. Възложител – Фондация ЖАР, 2001г.
 8. Благотворителността в България -  Изследване на обществените нагласи и готовност за подкрепа на благотворителни акции. Популярност на БЧК. Възложител – Американски червен кръст. 2001 г.
 9. Данъчна култура и поведение на българските данъкоплатци. Възложител – Главна агенция по приходите към Министерство на финансите, МС, 2003 г.
 10. Изследване на потенциала за икономическо развитие. Възможности за разкриване на нови работни места чрез подкрепа на бизнеса в общините Монтана, Берковица, Бяла Слатина, Тетевен, Свищов, Първомай, Добрич, Генерал Тошево, Казанлък, Харманли, Панагюрище, Пещера, Благоевград, Перник, Малко Търново, Възложител UNDP, 2003-2004 г.
 11. Младежката реализация в трудовата сфера. Възложител – Агенция по заетостта, 2004 г.
 12. Общественото мнение за наркотиците и борбата срещу употребата им. Възложител – правителството на Холандия, 2004 г.
 13. Оценка от реализацията на дейности от проекта „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Възложител – Министерство на труда и социалната политика, 2004 г.
 14. Тенденции в обществените нагласи към лекарствената политика. Възложител – НЗОК, 2004 г.
 15. Подобряване на покритието и ефективността на програмите за социално подпомагане и развитие на алтернативни на институционализацията услуги за благосъстоянието на децата. Качествена оценка на ефекта от проведените промени в социалното подпомагане. Възложител – Световна банка, 2005 г.
 16. Практики на управление на НПО в България. Възложител – Български център за нестопанско право, 2005 г.
 17. Икономическа оценка на грижите за деца в специализираните институции и услуги, базирани в общността в България. Възложител – Държавна агенция за закрила на детето към МТСП, 2005 г.
 18. Изграждане на образа на държавния служител – подготвеност, мотивация и основни проблеми в държавната администрация. Възложител - Министерство на държавната администрация и административната реформа, 2005 г.
 19. Оценка на пилотен проект за дейността на комплексите за социални услуги за децата и семейството. Възложител - Министерство на труда и социалната политика, 2006 г.
 20. Пазар на сексуалните услуги в България и превенция на трафика на жени с цел сексуална експлоатация. Възложител - Български Център за джендър изследвания, 2006г.
 21. Изясняване на причините за отпадането на ученици от училище. Оценка на ефективността на програмите на МОН за засилване на мотивацията за посещаване на училище. Възложител – Министерство на образованието и науката, 2006 г.
 22. Насоки за развитието на жилищната политика на община Варна със специален акцент върху потребностите на уязвимите групи и младите хора. Възложител - община Варна, 2007 г.
 23. Проблеми на ромското население в кв. Столипиново и възможности изграждане на общинска стратегия развитието на гражданската и потребителска култура – Възложител EVN – България, 2007 г.
 24. Готовност на различните групи бенефициенти за усвояване на структурните фондовете на ЕС. Възложител  - Министерство на финансите, 2007 г.
 25. Нагласи към функционирането на национална гореща телефонна линия за деца  и насилието над деца. Възложител – UNICEF, 2007 г.
 26. Степен на информираност и информационни нужди на целевите групи на оперативна програма „Техническа помощ". Възложител – Министерство на финансите, 2008 г.
 27. Перспективи на икономическото и социално-демографско развитие на община Смолян. Възложител – община Смолян, 2008 г.
 28. Употреба на психоактивни вещества сред учениците от 7 до 12 клас на територията на Столична община. Възложител – Столична община, 2008 г.
 29. Анализ и оценка на потребностите от социални услуги. Насоки и перспективи за развитието им в община Варна. Възложител – община Варна, 2009 г.
 30. Проучване и анализ на равнището на публичност и информираност на гражданите и на лицата с намалено зрение относно функциите, компетентността и работата на областните администрации и общински съвети. Възложител – Областна администрация Благоевград, 2009 г.
 1. Прозрачност на държавната и общинската администрация през погледа на българските журналисти. Възложител – Фондация Национален съвет за журналистическа етика, 2009 г.
 2. Социално-икономически и демографски перспективи в община Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.Възложител - В. Търново Дивелъпмънт – АД, 2009 г.
 3. Опазване на глобално значимото биоразнообразие и ландшафта в Родопите,  Изследване на общественото мнение в региона на Родопите – 2009. Възложител UNDP
 4. Проблеми на дискриминацията в заетостта, образованието, достъпа до стоки и услуги сред бежанците, имигрантите и другите групи чужденци в България. Възложител – Комисия за защита от дискриминацията, 2009 г.
 5. Стереотипи и предразсъдъци в подготвителното и основно образование по признаците пол, увреждане, етническа принадлежност и религия. Възложител –Комисия за защита от дискриминацията, 2009 г.
 6. Оценка на функционираща на територията на община София система за психично здраве. Възложител – Столична община, 2009 г.
 7. Оценка на ефекта от изпълнението на модул ІІ „Осигуряване на закуска и/или плод , и/или мляко(чай), включително млечно-кисели продукти  за учениците от І-ви до ІV-ти клас". Възложител - Министерство на образованието, младежта и науката, 2010 г.
 8. Уеб базирана платформа за рейтингова система по проект за разработване на рейтинг на висшите училища  в република България. Възложител – Министерство на образованието, младежта и науката, 2009 - 2011 г.
 9. Анализ на нивото на прозрачност и публичност на дейността на Агенцията по заетостта – Изследване сред различни уязвими групи и работещи. Възложител -  Агенция по заетостта, МТСП, 2010 г.
 10. Обществени нагласи за реформа  в администрацията, здравеопазването, пенсионната система и образованието. Възложител - Министерство на финансите, 2010г.
 11. Изследване на имиджа на Американския университет в България,  

            Възложител - Американски университет в България, 2010г.

 1. Проблеми на община Пловдив и общинското й ръководство. Възложител -                     Грейн Адвъртайзинг, 2011 г.
 2. Оценка на прилагането на общинска Наредба за предоставяне на социална услуга    „Асистент за независим живот". Възложител -  Столична община, 2011 г.
 3. Обществени нагласи и отношение на българските граждани към процесите на  деинституционализация на деца с увреждания. Възложител - Държавна агенция за закрила на децата, 2011 г.
 4. Физическата дееспособност на българите от 18 до 65 години. Възложител - Министерство на физическото възпитание и спорта, 2011 г.
 5. Трансгранични бизнес нагласи в област Кюстендил и Североизточен район на планиране Куманово в република Македония. Възложител - Областна администрация Кюстендил, 2011 г.

 

Участие В научни форуми

2006

Януари– ръководител на проект по поръчка на М-во на държавната администрация

12.01. Изграждане образа на държавния служител – подготвеност мотивация и основни проблеми в държавната администрация – основен доклад представен на семинар под председателството на –м-ра на държавната администрация – Николай Василев - Варна – Златни пясъци;

Май-юни – ръководител на проект по поръчка на МТСП

12.06. - Оценка на дейността на комплексите за социални услуги за децата и семейството – доклад изнесен на конференция под председателството на м-ра на труда и социалната политика – Емилия Масларова, София, НДК;

Май-юни – ръководител на проект, реализиран по поръчка на Български Център за джендър изследвания

22.06. - Пазар на сексуалните услуги в България и превенция на трафика на жени с цел сексуална експлоатация– доклад, изнесен на семинар;

Септември - ръководител на проект, реализиран по поръчка МОН

12.10. Изясняване на причините за отпадането на ученици от училище. Оценка на ефективността на програмите на МОН за засилване на мотивацията за посещаване на училище – доклад, представен на семинар на МОН под председателството на м-ра на образованието и науката Даниел Вълчев;

Май-октомври – президентски избори 2006 – серия от изследвания по темата представени регулярно пред медиите на специални пресконференции;

Юни–декември – ръководител на проект на ГАРБ за инсталиране на пипълметрично наблюдение на телевизионната аудитория – три пресконференции по темата пред медиите БТА – 18.07., хотел Радисон – 20. 10. Гранд хотел София – 09.11.;

Ноември - ръководител на проект по поръчка на  Националната агенция за съхраняване на радиоактивни отпадъци;

 

 

2007

10.02. Обществени нагласи на национално и регионално ниво относно изграждането на хранилище за радиоактивните отпадъци – конференция Козлодуй в присъствието на общинското ръководство и ръководствата на АЕЦ Козлодуй и Националната агенция за съхраняване на радиоактивни отпадъци;

15.03. Проблеми на ромското население в кв. Столипиново и възможности изграждане на общинска стратегия развитието на гражданската и потребителска култура - представяне на резултати от проучване на семинар под ръководството на кмета на община Пловдив, общинското ръководство, НПО и бизнес-партньори.

Април, юни декември 2007 - ръководител на проект по поръчка на М-во на финансите

„Готовност на различните групи бенефициенти за усвояване на структурните фондовете на ЕС" серия от изследвания представени регулярно на семинари, организирани под председателството на мин-ра на финансите – 4 представяния на от проучванията;

23.05. - Информационни технологии и социална промяна – основен доклад на конференция във връзка с развитието на информационните технологии през 21-ви век, CISKO, София ;

Юли-септември - ръководител на проект по поръчка на UNICEF

12.10. Агресията към децата в България – необходимост от изграждане на гореща телефонна линия за борба с насилието върху децата  - основен доклад изнесен на конференция под ръководството на м-ра на труда и социалната политика Ем. Масларова;

Август – септември - ръководител на проект по поръчка на МОН

11.11. Нагласи на различните обществени групи по отношение въвеждането на задължителни зрелостни изпити след 12-ти клас – представяне на основен доклад на конференция на МОН под председателството на м-ра на образованието и науката Даниел Вълчев;

2008

Декември 2007 - януари 2008 – лекционен курс за магистри по ПР и комуникации в Пловдивски университет „П.Хилендарски";

12.02. Проблеми на интелектуалната собственост в България - представяне на доклад с резултати от проучване на конференция по темата;

 

16.03. Повишаване на политическата активност на младите хора в България – научно съобщение на конференция, организирана от ВМРО, хотел Радисон, София;

 

26.03. Проблеми на повишаване на благотворителността в България -  представяне на основен доклад с резултати от проучване на семинар организиран от M-tel Grant, хотел Арена ди Сердика, София;

Февруари – юни – ръководител на проект по поръчка на Народното събрание

19.06. - Сравнително правно изследване относно регламентацията на избирателното право в страните от ЕС, САЩ и Щвейцария -представяне на основен доклад  на семинарн пред Парламентарната комисия и журналисти – Народно събрание, София;

07.07. – участие в конференция организирана от Президента на Републиката за промени в изборното законодателство на България;

29.07. Отношение на обществеността към предлаганите промени на изборното законодателство – научно съобщение на конференция организатор – Ц-р Иван Хаджийски - София-прес;

05.08. – Проблеми на усвояване на средствата от ЕС – комуникационни стратегии – семинар под председателството на вице-премиер Меглена Плугчиева – изнасяне на основен доклад на тема Информираност за усвояването на структурните фондове – сравнителни резултати сред бенефициенти и журналисти

10.10. – лекция – посолство на САЩ – Актуални проблеми на социално-политическата ситуация в страната

Юни- октомври – ръководител на проект по поръчка на община Смолян

27.10. – Перспективи на икономическото и социално-демографско развитие на община Смолян – представяне на основен доклад на конференция под председателството на кмета на община Смолян и председателя на Асоциацията на българските общини  Дора Янкова;

Май-юни - ръководител на проект по поръчка на Столичен център за борба с наркоманиите - София

28.10. – Употреба на психоактивни вещества сред учениците от 7 до 12 клас на територията на Столична община – представяне на основен доклад с резултати от проучване пред СОС и представители на медиите.

 

2009

Септември 2008- януари 2009 – ръководител на проект по поръчка на

Община Варна

26.02. - Анализ и оценка на потребностите от социални услуги до момента и насоки и перспективи за развитието им в община Варна»

Основен доклад на семинар, организиран от община Варна под председателството на кмета на община Варна Кирил Йорданов;

05.02. - "Обществено-политически нагласи в началото на 2009г." – основен доклад на конференция пред представителите на медиите БТА, София;

06.02. -  Политическите нагласи на българския избирател след неуспелия обществен протест – участие с изказване на конференция, организирана от София прес с участието на водещи социолози, политолози и представители на медиите;

24.02. – Обществено-политически нагласи в навечерието на европейските и парламентарни избори – изказване на конференция, организирана от Българската социологическа асоциация – зала Десислава, хотел България;

Февруари – юли - ръководител на проект по поръчка на Областното ръководство Благоевград

Проучване и анализ на равнището на публичност и информираност на гражданите и лицата с намалено зрение относно функциите, компетентността и работата на областните администрации, териториалните структури на централните ведомства, общинските администрации и общинските съвети - предстои публично обсъждане и представяне на резултатите;

12.03. - Прозрачност на държавната и общинска администрация през погледа българските журналисти - основен доклад на конференция пред представителите на медиите БТА, София;

11.04. Светът след последните открития на информационните технологии – конференция – участие с доклад Младите хора и информационните технологии, хотел Кристал –палас, София

 

16.04. - Предизборни нагласи в обществото - основен доклад на конференция пред представителите на медиите БТА, София;

 

Септември 2008 - февруари 2009 – ръководител на проект

21.04. Перспективи на социално-икономическото и демографско развитие на общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец – основен доклад на конференция под председателството на кмета на община В.Търново Румен Рашев и с участието на общинските и областни ръководства на трите общини;

 

07.05. Жените в условията на икономическа криза – доклад на конференция, организиран от синдиката на учителите, КНСБ, под председателството на Янка Такева, хотел Витоша, София

 

05.06. - Възможни изненади на евровота основен доклад на конференция пред представителите на медиите БТА, София;

 

03.07. - Последни прогнози на МБМД преди парламентарния вот основен доклад на конференция пред представителите на медиите БТА, София;

 

Май-октомври – ръководител на проект

16.07 – Проблеми на дискриминацията в заетостта, образованието, достъпа до стоки и услуги сред бежанците, емигрантите и другите групи чужденци в България – доклад на конференция, организирана от Комисията за защита от дискриминация, под председателството на Кемал Еюп;

 

Май- октомври ръководител на проект

Оценка на функциониращата на територията на община София система за психично здраве – по поръчка на Столичния ц-р за психично здраве, предстои публично представяне

04.11. - 100-те дни на българското правителство основен доклад на конференция пред представителите на медиите БТА, София;

 

Февруари – Април 2010

Изследване на имиджа на Американския университет в България – Американски университет в България

 

Април  2010

Обществени нагласи  за реформа  в администрацията, здравеопазването, пенсионната система и образованието – Министерство на финансите

 

Септември 2010

Национално представително изследване на общественото мнение за българското законодателство – Правен барометър

 

2011

 

Януари 2011

„Проблеми на община Пловдив и общинското й ръководство" - Грейн Адвъртайзиннг

 

Март  2011

 

Национално представително изследване на населението на  България за отношението към Япония – Японско посолство

 

Юли 2011

Прилагането на общинска Наредба за предоставяне на социална услуга «Асистент за независим живот» - Столична община

 

Септември 2011

Национално представително изследване на общественото мнение за българското законодателство – Правен барометър

 

 

Септември 2011

Обществени нагласи и отношение на българските граждани към процесите на  деинституционализация на деца с увреждания – Държавна агенция за закрила на децата

 

2011

 

„Изследване на трансграничните бизнес нагласи в област Кюстендил и Североизточен район на планиране Куманово в република Македония" - Областна администрация Кюстендил

 

Юни 2011

Физическата дееспособност на българите от 18 до 65 години  - Министерство на физическото възпитание и спорта

 

Септември 2011

Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България - Министерство на образованието, младежта и науката,

Дипломанти и Докторанти

Други