доц. д-р Меглена Златкова


Телефон: 032 / 261 435
Мейл: m_zlatkova@yahoo.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология
Приемно време: 1 вторник от 12:30 до 13:30ч. и 2 сряда от 12:30 до 13:30ч.

Област на научната квалификация

Етнология, етносоциология, социална антропология

Образование

Хабилитация:
2016 г. , ПУ „Паисий Хилендарски", Социална антропология

 

Докторат:
1999-2001 Редовен докторант по социология (етносоциология) към катедра "Етнология и социология"
2007 г. Защитена докторска дисертация по социология пред Специализиран научен съвет по Социология, антропология, науки за културата на тема: Етносоциология на града (по примера на град Пловдив.

 

Магистратура:

 • 1997 г.  ПУ "Паисий Хилендарски", специалност Българска филология, квалификация: магистър - филолог, специализация – литературознание;
 • 1998 г.  ПУ "Паисий Хилендарски", специалност Етнология, квалификация: магистър – етнолог. Защитена дипломна работа на тема: "Етнични образи на другостта".     

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • 1998 – 2008 – хоноруван асистент към катедра "Етнология и социология", ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 2008 – главен асистент към катедра "Етнология", ПУ "Паисий Хилендарски". Лекционни курсове: Етносоциология, Визуална антропология, Етнология на града, Градски изследвания І и ІІ част, Методология на проекти, Ромите: символи, граници, неравенства (съвместно с доц. д-р Стойка Пенкова и гл. ас. д-р Стоян Антонов Ръководител на летни студентски практики.
 • 2016 - доцент към катедра "Етнология", ПУ "Паисий Хилендарски". Лекционни курсове: Етносоциология, Визуална антропология, Етнология на града, Градски изследвания І и ІІ част, Методология на проекти, Ромите: символи, граници, неравенства (съвместно с доц. д-р Стойка Пенкова и гл. ас. д-р Стоян Антонов Ръководител на летни студентски практики. Ръководител на магистърска програма "Социална медиация и комуникация".

Административни длъжности:

 • Организатор на конференции, семинари, обучения и тренинги. Координатор и ръководител на изследотавелски проекти. Ръководител на студентски екипи.
 • Научен секретар и член на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"
   

Членства

Международни:

 • Международна асоциация по антропология на Югоизточна Европа
 • Международна академична мрежа по антропология (IANA)

Национални:

 • Център за антропологични и етносоциологически изследвания, ПУ "Паисий Хилендарски", учредител
 • Обмен, култура, наследство, местно развитие – учредител
 • Фондация „Критика и хуманизъм 2008" – учредител
 • Българска социологическа асоциация
   

Говорими езици

български – майчин език, английски, френски, руски

Публикации

Книги:

2016 Градски наследства и граници. Одрин и Царево. Пловдив: Изд. „Контекст" (монография).

2014 Преживелици. Етноложки записки. (в съавторство с Атанас Бегов) Пловдив: Център за антропологически и етносоциологически изследвания, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив.

2012а Етносоциология на града. По примера на град Пловдив. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", (монография с резюме на английски език). 

2012b Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish Border, edited by Valentina Ganeva-Raycheva, Meglena Zlatkova. Sofia: IEFSEM – BAS, http://2sidesborder.org/migration%20EN/index.html (колективна монография - съавтор и редактор).

2003 Общности и култура. В съавторство с Кр. Кръстанова, В. Ганева-Райчева, И. Бокова, Н. Рашкова, Вл. Пенчев, Е. Мицева, Л. Илиева. Пловдив: ПУИ "Паисий Хилендарски". 

 

Съставителство и редакция:

2016 The New Diversity of Family Life in Europe. Mobile Ethnic Groups and Flexible Boundaries. Citlak, B., Kurtenbach, S. Lueneburg, M., Zlatkova, M. eds. Springer Publishing House, Germany (съставител и съавтор - под печат)

2015 След следващата запетая. Научна конференция, посветена на 20 години Етнология в Пловдивския университет. (сборник) Съст. Б. Петкова, М. Златкова, Ст. Антонов. Пловдив: ПУ "Паисий Хилендарски".

2012c Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия.  Ганева-Райчева, М. Елчинова, М. Златкова, Н. Вуков (съст.) София: ИЕФЕМ - БАН

http://2sidesborder.org/Resettlers%20and%20Migrants/index.html 

2012d Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish Border, edited by Valentina Ganeva-Raycheva, Meglena Zlatkova. Sofia: IEFSEM – BAS, http://2sidesborder.org/migration%20EN/index.html (редактор)]

 

Студии:

2016 (в съавторство със Стойка Пенкова) Mobility, Boundary, Inheritance In: The New Diversity of Family Life in Europe. Mobile Ethnic Groups and Flexible Boundaries, Citlak, B., Kurtenbach, S. Lueneburg, M., Zlatkova, M. eds. Spinger Publishing House, Germany (под печат)  

2014а. (Re-) Settled People and Moving Heritage – Borders, Heirs, Inheritance. In: Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. Volume 11, Issue 2. 109–130.
2014б. Inhabiting divided territories: 'coming home' and ‘returning to the homeland'. Heirs and rituals on both sides of the Bulgarian-Turkish border. In: THE RITUAL YEAR 8. MIGRATIONS. The Yearbook of the SIEF Working Group on The Ritual Year. Dobrinka Parusheva and Lina Gergova (eds.). Sofa: IEFSEM–BAS. 142– 161.
2014d Разказ, памет, общност. В: Преживелици. Етноложки записки, (в съавторство с Атанас Бегов). Пловдив: Център за антропологически и етносоциологически изследвания, ПУ "Паисий Хилендарски". 7–42. 
2012e. Towns close to the border: spaces of migration and heritage. The cases of Edirne, Turkey and Tsarevo, Bulgaria.  In: Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish border. Valentina Ganeva-Raycheva, Meglena Zlatkova (eds.).  Sofia: IEFSEM – BAS. 65–98.
http://2sidesborder.org/migration%20EN/index.html 
2012f (в съавторство със Стойка Пенкова) The children of migrants: cultural inheritance strategies and types of crossing the Bulgarian-Turkish border In: Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish border. Valentina Ganeva-Raycheva, Meglena Zlatkova (eds.).  Sofia: IEFSEM – BAS, 65–98, ISBN 978-954-8458-42-9 http://2sidesborder.org/migration%20EN/index.html

 

Статии:

 

2015a Град и миграции: визуализация на пространството. В: След следващата запетая. Научна конференция. 20 години етнология в Пловдивския университет. Съст. М. Златкова, Б. Петкова, Ст. Антонов. Пловдив: ПУ "Паисий Хилендарски"

2015b Towns and Migration – Urban Spaces and Shifting Borders. In: Collection Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities (Eds.) Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva and Dagnosław Demski, 2015 Sofia: Paradigma Publishing House.

2015c Gardening the city: appropriation of the common spaces and neigbourhooding in Bulgarian towns. In: Colloquia Humanistica", issued by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences.

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/view/71/showToc

 

2014 Културно наследство като проект: наследници и местно развитие. В: Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи. Международна научна конференция в рамките на "дни на наследството в ИЕФЕМ-БАН 2013", София: ИЕФЕМ. 159-169.

2014 Наследство, изследователи, наследници. В: Авджиева, А., Св. Манчева, М. Славчева, С. Стоева Практики за онаследяване на памет (по примера на с. Аспарухово). Пловдив: Център за антропологически и етносоциологически изследвания, ПУ "Паисий Хилендарски", 5-11.

2014 Градът на реката – градът и реката. Водата като културно наследство. В: „Морето – граница или врата. Водата и градът". Бургас, 2014 (под печат)

2013 Етноложкото изследване като "Anthropology at Home" – аспекти на превода на култура. В: Научни трудове. Паисиеви четения. Литературознание. Том 51, кн. 1, сб. В, 2013, 106 – 118. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

2012 Културно наследство, проекти, локалност. (Постсоциалистически трансформации). В: Локалното наследство – ресурс за местно развитие. ЦАЕСИ – ПУ "П. Хилендарски", 2012, Пловдив (29–44),  ISBN 978-954-8852-21-0 http://localheritage.caess.logos.uni-plovdiv.bg/slices/home/NNMR.pdf

2012 Градът и границите: пространства на миграции В: Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. В. Ганева-Райчева, М. Елчинова, М. Златкова, Н. Вуков (съст.) София, ИЕФЕМ, 2012, (75–91) http://2sidesborder.org/Resettlers%20and%20Migrants/index.html

2012 Градският жилищен район – социални употреби на пространството. В: Разрушаването на порядъка. Научна конференция в памет на проф. Т. Ив. Живков – Пловдив 2002. Съст. Красимира Кръстанова. Пловдив: УИ "П. Хилендарски", 223–235.

2012 „Там, където Странджа целува морето"…  „Противоречията на наследството" на тракийските бежанци в Царево. В: Годишник на Департамент по Антропология на НБУ, том V. 2012  електронно издание http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=20

2012 (в съавторство със Стойка Пенкова) „Завръщания" през границата? Форми на преминаване на българо-турската граница от младите поколения. В: Социологически проблеми 1-2. Тематичен брой Мобилност и миграции, 152–171.

2011 The Urban Palimpsest, or How to Study Cities in Transition: On a Possible Ethnosociological Approach in Urban Studies In: Readings in the History and Culture of the Balkans in Support of University Teaching ed. Margarita Karamihova. Sofia: Paradigma Publishing House, 271–284.

2011 (в съавторство със Стойка Пенкова) Противоречията на наследството" – образованието като културен капитал на „второто поколение" мигранти : децата на изселниците в Турция. В: Ловци на умове", т. 4, София: НБУ. 74–100.

2010 Градът си спомня отгоре, градът забравя отдолу. Случаят на Братската могила в        Пловдив. В: Семинар_BG – онлайн списание за културни изследвания, брой 2

http://www.seminar-bg.eu/index.php?ption=com_content&task=view&id=244&Itemid=72

2010 Градският палимпсест или как да изследваме града в преход: за един възможен етносоциологически подход в градските изследвания В: Четива за историята и културата на Балканите. в помощ на университетското преподаване, съст. Маргарита Карамихова София: изд. „Парадигма", 313–329.

2010 (в съавторство с Добринка Парушева и Илияна Марчева) Tinkering in Daily Life: People, State and Social(ist) Housing in Bulgaria, Etudes balkaniques, 3, 69–91.

2009 Ethnosociologie de la ville – changements dans les espaces habités et communautés urbaines en Bulgarie contemporaine (sur le cas de Plovdiv) В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Тодор Ив. Живков, Бургас: Изд. Бряг, 199–213.

2007 Централният градски парк – наследство и диалози. В: Български фолклор, кн. 1. 37–46.

2007 Преподаването на антропология в Югоизточна Европа В:  Български фолклор, 1, 125–126.

2007 Етносоциологията възможности за интердисциплинарно изследване (Т. Ив. Живков и Г. Фотев)  в Конференция "Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология", София: Петексон, 2007. (91–98).

2006 The Inhabited City – Urban Palimpsest. Elaborations on post–socialist national urbanity in Bulgaria. In: Wildes kapital / Wild capital, Kunsthaus Dresden - Stдdtische Galerie fьr Gegenwartskunst (Hrsg.), Verlag fьr moderne Kunst Nьrnberg, erscheint im Mai 2006. (234233)

2005 Градът на Сталин, градът на Димитров, градът на "социализма" – опит върху седмичните кинопрегледи. В: Социологически проблеми 1–2, 65–74.

2004 Градски общности и пространства на града – наследство и културно взаимодействие. В: Български фолклор 1–2, 56–67.

2003а Между "гражданство" и "жителство" – образите на обитаемия град и континуитета на градското В: Социологически проблеми 3–4, 105–126.

2003б Изследване на града и изследване в града – два възможни подхода към развитието на социалните науки. В: Общности и култура. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 66–80.

2001 Changes in Urban Settings – some aspects of identity in a Bulgarian district В: Ethnologia Balkanica, 4, 185–192.

2000 Разказ, памет и градска идентичност. В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"- България, Научни трудове, том 38, кн. 1, 2000 – Филологии 59–66.

2000 Пазарът като топос в социалната организация на града. В: Локални общности–1, София: ЦЕФИ 127–134.

2000 Градът – конструиране на (културно) наследство – Свищов 17–18 май 1999. В: Български фолклор, 4, 112–114.

2000 Narrated History and Urban Identity. In: Talking History. International Oral History Conference – Kiten, Bulgaria 1999, Sofia, 234–243=

1999 Локалните общности – подходи, гледни точки, интерпретации. В: Български фолклор,  1–2, 164–165.

1998 Аз и моите съседи на село и в града – проблеми на културната идентичност. В: Български фолклор, 1–2, 91–97.

 

Издадени учебници:

 • 2008 г. Рийдър със статии за курса по Етносоциология.
 • 2008 г. рийдър за курса по Етнология на града.
 • 2009 г. Информационен пакет за курса по Методология на проекти.
 • 2009 - 2010 г. Рийдър за курса «Конструиране на ромска идентичност» съвместно със Стоян Антонов и Стойка Пенкова.
 • 2010 г. Рийдър за курса по Визуална антропология, както и база данни от визуални материали, които се използват в курса. Рийдърът е осъществен в следствие на пост-докторантско обучение в проект.


 

 

Дейности

Научни проекти  (след 2000 г.) 

 • 2000 – 2001 "Емиграцията сред младите хора – алтернативи и проблеми", финансиран от фонд "Образование" на фондация "Отворено общество" – координатор.
 • 2001 – 2002 Българо-румънски проект "Да живеем заедно, споделяйки паметта"– ПУ "Паисий Хилендарски", Център за етноложки и фолклористични изследвания - София, Фондация "Трета Европа", Тимишоара, Румъния – изследовател.
 • 2000 - 2002  "Животът на Пловдив в снимки и разкази", финансиран от Фонд научни изследвания към ПУ "Паисий Хилендарски" - изследовател.
 • 2003 - 2004 Етносоциология: интердисциплинарен модул за бакалавърските програми на специалностите Етнология и социология (колективен проект), финансиран от програма "Образование" на Фондация "Отворено общество", София – координатор.
 • 2003 - 2004 Континуитет на модели и практики за междукултурно взаимодействие в градска среда (Случаят Пловдив), колективен проект, финансиран от ФНИ към ПУ "Паисий Хилендарски" , член екип.
 • 2003 - 2004 Градът в преход. Местно развитие и форми на гражданско участие. Културата като ресурс (Фондация "Отворено общество"), www.cityremake.cult.bg.
 • 2001 - 2002 Наследство и диалог между културите (международен – ИФ, ПУ, Франция и Румъния), изследовател.
 • 2003 – 2006 Градът: наследство и диалог между култури (ИФ - МОН), изследовател.
 • 2002 - 2003 Теоретичен интердисциплинарен семинар на ЦАЕСИ – научен секретар и организатор.
 • 2003 Диалог между културите и права за достъп до култура"(ОКНМР/ТПК-2, Европейска фондация за култура, Амстердам).
 • 2003 – 2006 стипендия за участие в проекта "Преподаването по антропология – Начини и значения" организиран от: Университет "Бабеш Бояй" – Клуж-Напока, финансиран от програма ReSET - HESP, OSI Budapest.
 • 2003 – 2004 Изследователски проект ""Употребите" на централня парк или градската градина – антропология на градските места" , финансиран от ReSET - HESP, OSI Budapest - ръководител.
 • 2004 – 2006 Изследователски проект "Централният градски парк – иновативни практики и функциониране на мрежи в градска среда, финансиран от ReSET - HESP, OSI Budapest– ръководител, съвместно с Магдалена Душева.
 • 2004 "Шест града с име Сталин - Изложба в контекст" – проект на Център за изкуство и култура - Будапеща, Архив "Отворено общество" – Будапеща и Централноевропейски университет. Гост лектор с цикъл семинари на тема "Социалистическият жилищен комплекс – проектът на държавата и всекидневния живот. Етносоциология на града." лектор.
 • 2004 - 2005 Въвеждане на докторантски модули и специализиран курс в рамките на магистърската програма "Философия и социални науки през 20 в." – колективен проект, финансиран от Институт "Отворено общество", гр. София – член екип.
 • 2005 – 2006 Разработване на концепция и представяне на Философско-историческия факултет в Интернет - съвместен проект за изследователска работа на колектив от ФИФ, финансиран от Университетския ФНИ – координатор и член екип.
 • 2005 – 2006  Patrimoines, tourisme, dynamiques sociales : étude comparative de nouveaux usages en Europe, Университет Люмиер Лион 2 и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", финансиран от Университетска франкофонска агенция, Франция, изследовател.
 • 2006 - 2007 "The Stone House"- CLT 2006/A1/CH/RO-80 (Museum of the Romanian Peasant – Bucharest, Romania, University of Plovdiv, University Lumière-Lyon 2) изследовател.
 • 2007 – 2008 Знакови фигури в града - визуализация на промените (Създаване на фотоархив и серийни данни) – изследовател. Проект, финансиран от ФНИ, ПУ.
 • 2007 - 2010 Inventing Europe EUROCORES program of ESF.: European Ways of Life in the 'American Century': Mediating Consumption and Technology in the Twentieth Century (EUWOL)  - Участие в изследователски екип.
 • 2008 - 2009 Мултимедийният архив. Теоретичен модел и приложения в социалните и хуманитарните науки. Изследователски проект, подкрепен от Фонд научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски" – координатор на проекта и член екип „Етнология".
 • 2009 - 2010 "Roma Identity Construction" -  Interdisciplinary Module in Ethnology and Sociology Curricula" in Open Society Institute, CRC - Central European University – ръководител на проект.
 • 2009 - 2011 Научноизследователски и приложен проект "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия" - Институт за фолклор, Фонд "Научни изследвания" (ТК01-129) – член екип.
 • 2009 – 2010 „Европейски измерения на културата и историята на Балканите (обучителна програма за постдокторанти, специализанти и млади учени)", ОП „Развитие на човешките ресурси", Структурни фондове. Етнографски институт с музей и Институт по балканистика – БАН.
 • 2010 – 2013 Локалното наследство - ресурс за местно развитие (МОНМ-ДДВУ     93/20.12.2010) член научен колектив.
 • 2013 – 2014 Проект на МОНМ „Студентски практики".
 • 2013 – 2014 Проект BG051PO001-4.3.04-0064 Пловдивски електронен университет (ПеУ)/ Национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование (ПУ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси") – експерт.
 • 2014 Проучване на ресурсите за туризъм на Летище Пловдив и Южен централен район. (ПУ-Община Пловдив-BG051PO00 Проект студентски практики) – ръководител, съвместно с Мария Кисикова и Стоян Антонов.
 • 2013 – 2014 "Усети града". Ръководител на студентски проект, финансиран от програма "Младеж" към Община Пловдив. АКЕА – Медиатор/ Център за антропологически и етносоциологически изследвания. Ръководител проект.
 • 2014-2015 Възможният "Капан" - изследователски проект за квартал "Капана" – Пловдив. Партньори: ЕДНО, СУ "Св.Климент Охридски" УАСГ в София ПУ "Паисий Хилендарски" (ръководител на Пловдивския екип, съвместно с доц. Красимира Кръстанова)
 • 2014-2016 Framing Financial Crisis and Protest: North-West and South-East Europe. Open University, UK, Bulgaria, Greece, Cyprus, Ireland, funded by a Leverhulme Trust International Network Grant

  http://www.open.ac.uk/arts/research/finance-crisis-protest/
 • 2014 Употреби на културно-историческото наследство в съвременността, финансиран от ФНИ ПУ «Паисий Хилендарски»
 • 2015-2019 „CU TENDA" – Stories, Images and Sounds on the Move (Living Memory of Southeastern Europe),  project developed under the small cooperation projects within the Creative Europe Program, CultureDEVELOPED UNDER THE SMALL SCALE COOPERATION PROJECTS WITHIN THE CREATIVE EUROPE PROGRAM, CULTURE SUB-PROGRAM. Partners Rumania, Bulgaria, Macedonia

  http://logos.uni-plovdiv.net/en/515
 • 2015 – 2016 Усъвършенстване на достъпа до образователни услуги в условията на продължаващо обучение ИТ15-ХФ-001, финансиран от ФНИ ПУ «Паисий Хилендарски»

Участие в научни форуми (след 1999 г.)

 • Пазарът като топос в социалната организация на града В: Международна конференция "Локални общности – 1" гр. Свищов 1999 г.
 • Разказана история и градска идентичност  В:  Международна конференция  по устна история с. Китен 1999 г.
 • Urban and rural Identity in a Big Bulgarian City В: Recontres Internationales "Ruralité et urbanité en Europe Centrale et Orientale" - Lyon, France 1999 г.
 • Жената и етнически другите – маркери и индикатори на различието  В: Международна кръгла маса "Тя на Балканите". " -  гр. Банско 2000 г.
 • The City and Urban Space – Symbolic Re-evaluation and Collective and Individual Memory (Градът и градските пространства – символна пре-оценка, индивидуална и колективна памет.) В: "The Anthropology of Southeast Europe – Ten years After Socio-Cultural Aspects of Transformation" Международна конференция–София 14-17. 09. 2000 г.
 • Разказ, памет и градска идентичност В: Паисиеви четения 1.11.2000 г., Пловдив 
 • Обживяване на ново градско пространство - форми на социално взаимодействие и предаване на наследство В: Градът – конструиране на (културно) наследство в съвременността, гр. Свищов май 2000 г.
 • Изследване в града и изследване на града – направления в научните стратегии В: Паисиеви четения 2.11.2001 г. гр. Пловдив
 • Териториализация на общностите в Пловдив В: Паисиеви четения 2.11.2002 г. гр. Пловдив 
 • Градът и градските общности – социални употреби на пространството В: Първи четения в памет на проф. Т. Ив. Живков, гр. Пловдив 2002 г.
 • Ethnosociologie de la ville à Plovdiv : les possibilités de recherche sur les changments urbains - Premières rencontres des études balkaniques en France "Etudes balkaniques : état des savoir et des pistes de recherche" – Decembre 2002, Paris
 • Public – Private, Local – Global or For the New Usages of Urban Spaces in Southeastern Europe In: AMONG OTHERS Conflict and Encounter in European & Mediterranean Societies, A Congress in European and Mediterranean Comparative Ethnology, 8th Congress of SIEF and 3d Congress of ADAM, Marseille, France, April 2004.
 • Градът на социализма: визуализация на проекта на държавата и седмичните кинопрегледи. В: Международно ателие за фото- и видеодокументация "Визуални пътища за интеркултурен диалог". Цигов Чарк 18 – 21 Ноември 2004 
 • New Usages of Public and Private Urban Spaces in Post-Communist Bulgaria In: Workshop: Post-Communist Cultures and Societies, 18 & 19 April 2005, Babes-Bolyai University (BBU), Cluj-Napoca, Romania
 • The city in Transition – a Bulgarian case In: The 3-rd International Association of South-Eastern Europe Anthropology conference "Urban Life and Culture in Southeast Europe", Belgrade 26-29 May 2005
 • The Central Park. Anthropology of Urban Places presented with Magdalena Dusheva. ReSET: Teaching Anthropology Concluding Session 29 March – 1 April 2006 Cluj-Napoca, Romania
 • Urban zoning and planning in postsocialist Plovdiv – social and demographic inequalities. VW Workshop on Inequality: a Bulgaria – Poland comparison, organized by Max Planck Institute of Social Anthropology. 11-12 April 2006 Lublin, Poland
 • Централният градски парк – наследства и диалози В: Конференция "Градът – наследство и диалози", организирана от ИФ – БАН, 23 – 24 юни 2006 г. гр. Асеновград
 • Етносоциологията - възможности за интердисциплинарно изследване (Т. Ив. Живков и Г. Фотев) В: "Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология" 29-30 септември 2006 г. гр. Чипровци
 • Обживеният град и градският палипмсест: няколко методологически бележки. Пловдив В: Хуманитарните науки под методологически микроскоп - (Сесия на Института за критически социални изследвания), 12-13. 01. 2007 г. София – Пловдив
 • Journée d'études internationales « Patrimoine culturel immatériel et dynamiques sociales » Participation locale et coopération européenne  14-20 mai 2007
 • Градският палимпсест: Обитаване на местата и съвместно съжителство в пространствата. Случаят Пловдив. 14 Средиземноморски летен симпозиум по етнология (The Mediterranean Ethnological Summer Symposium, MESS), организиран от Катедра по Етнология и културна антропология, Люблянски университет, Любляна, Словения 2007 г.  – лектор
 • First EUWOL Conference, Tours, France,  January 23-26, 2008
 • The city of socialism: State urban project, official discourse and visual representations (the case of the weekly newsreels). In&History of Technology Workshop Technology and the Making of Europe, South East European Perspectives. In the framework of European Science Foundation's EUROCORES Program Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present (Inventing Europe), Plovdiv, Bulgaria, February 2008
 • Transnational approach in the study of post-socialism – oral presentation. In: How does Translational Approach Impact My Research discussion. In: EUWOL and Transnationalism meeting,  Lisbon 9 – 11 October 2008, Inventing Europe, ESF
 • Градският палимпсест - социалното конструиране на местата на паметта в Пловдив Монументалните комплекси на комунистическия режим в съвременния град. Едно бъдеще под въпрос? Интердисциплинарен семинар по проект „Следа", София 24 октомври 2008 г.
 • Between Universal Shop (UNIVERMAG) and Shopping Center (MALL) – Sovietization/Americanization?  In: Appropriating America Conference, Amsterdam, The Netherlands 15 – 17 January 2009, Inventing Europe, ESF
 • Градът си спомня „отгоре",  градът забравя „отдолу". Случаят на „Братската могила" в Пловдив. Публични пространства на българския град: Наследство и развитие. Национална конференция 26-27 януари, Благоевград
 • България и Турция като културен капитал в стратегиите за висше образование сред „второто поколение" мигранти от България в Турция – 20 години след 1989. Участие със съвместен доклад със Стойка Пенкова в конференция: „Миграция и разнообразие в Средиземноморието: социални и други измерения", организирана от лаборатория по антропология в гр. Копомитин, Гърция и местната общност в Камилари, Крит, Гърция 2010
 • Град и визуални дискурси. Преподаването на визуална и градска антропология като университетски курсове. В:   „Университетски изследвания и преподавания по етнология и  антропология". Конференция, организирана от Катедра «Етнология», Софийски университет. 29 – 31 октомври 2010 г.
 • "Returning" of Heirs - Rethinking the Boundaries. Migrations and the Challenges of National Ethnologies in South-Eastern Europe.  In: Beyond Essentialisms: Challenges of Anthropology in the 21st Century. International Conference on the Occasion of the 70th Anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana Ljubljana, Slovenia, 25 to 27 November 2010
 • „Там, където Странджа целува морето"…  „Противоречията на наследството" на тракийските бежанци в Царево. Конференция „Културни наследства - политически залози и реконструиране на територии, Смолян 11-13 март 2011 
 • Градът и границите: пространства на миграции в конференция "Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия" 2-3. 12. 2011 г., ИЕФЕМ – БАН
 • From Plan to Project - Urban Transition in a Bulgarian Case. В: Urban Development and Politics in Europe and Russia. International Conference, организирана от Европейския и Държавния университет, Санкт Петербург, 28-30 октомври 2011 г.
 • Inhabiting Divided Territories – "Coming home" and "Returning in the Homeland". Heirs and Rituals on the two sides of Bulgarian – Turkish Border. В: Eighth Аnnual Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Migrations. Plovdiv 26-29 June 2012
 • Град и миграции: визуализация на пространството. В: След следващата запетая – юбилейна научна конференция по случай 20 години специалност Етнология в ПУ «Паисий Хилендарски» 26-27 октомври 2012 г., Пловдив
 • "Returning" of Heirs. Rethinking the boundaries. Migration, memories and heritage on the Bulgarian-Turkish border. В: конференция Mémoires des migrations et temps de l'histoire 21 – 25 ноември 2012 г. Париж, Франция.
 • Етноложкото изследване като "Anthropology at Home" – аспекти на превода на култура. В: Паисиеви четения 2013 г. 40 години филология в пловдивския университет. гр. Пловдив
 • Културно наследство като проект: наследници и местно развитие. В: Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи. Международна научна конференция в рамките на "Дни на наследството в ИЕФЕМ-БАН 2013" , София, 11-12 ноември 2013 г.
 • Градът на реката – градът и реката. Водата като културно наследство. В: Кръгла маса „Морето – граница или врата", Тема 2013: „Водата и градът", 06.12.2013 г. Университет „Проф. д-р А. Златаров" – Бургас
 • (Re-) Settled people – moving objects: (gift) exchange on the two sides of the Bulgarian-Turkish Border. The case of Edirne. In: Captivating Edirne. Resources, Connectivities and Imaginative Attraction of a Turkish Border-City in Europe.  Graduate School Muslim Cultures and Societies, Zentrum Moderner Orient. Berlin, 11-12 April 2014.
 • Crossing the Bulgarian-Turkish Border: Memory, Inheritance and "Returning(s)". In: Altérités religieuses, frontières territoriales et compétitionsPatrimoniales en Grèce et dans les Balkans.      Journées d'études, Ecole française d'Athènes, 27 et 28 mai 2014.
 • The River and the City – Crisis, Memory, Heritage. In: 7th InASEA Congress     Cultures of Crisis: Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe - Istanbul 2014
 • Двойно гражданство и обучение по български език и култура – форми на институционализация и предаване на наследство в Одрин В: Българи в чужбина, чужденци в България – институции, организации, общностен живот. 29-30 септември 2014 г. ИЕФЕМ - БАН
 • The Town and Migration – Urban Spaces and Shifting Borders. In: Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe International Conference, Sofia, Bulgaria, October 8-10, 2014,Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum - Bulgarian Academy of Sciences
 • The Children of Migrants. Crossing the Bulgarian-Turkish Border (co-author Stoyka Penkova). In: Conference "The "Different" Worlds of Children and the Families" 12 December 2014, Plovdiv, Bulgaria
 • Participation, Media Representation and the Financial and Political Crisis' Cyprus, Nikosia, Workshop March 2015
 • Град и визуални дискурси. Преподаването на визуална и градска антропология като университетски курсове. Във: Визуалната антропология и музеят март 2015 г., гр. Пловдив.
 • Gardening the city: appropriation of the common spaces and neigbourhooding in Bulgarian towns In: Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century SIEF2015 12th Congress: Zagreb, Croatia. 21-25 June 2015

 • Mapping the protest in urban space Sofia – the protesting space against the everyday life. In: Framing Financial Crisis and Protest: Pressures on CulturalIdentity and Citizenship. London  July - August 2015

 • Workshop ‘The Crisis and Academia (or) The Crisis in Academia' Limerick 24-27 November 2015
 • Workshop Modernization, Europe and Nation-State, Framing Financial Crisis and Protest: North-West and South-East Europe The Open University - Leverhulme Trust International Network Grant, Panteion University of Social and Political Sciences KENI – Research Centre for Modern History Athenes 15 – 17 April 2016
 • The Tower on the Border - Imagination and the Projects across the Bulgarian-Turkish Border. In: Workshop Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition – Sofia, April 2016
 • City tour in the panelka-district TrakiyaWorkshop LIVING THE CRISIS: EVERYDAY LIFE AND TRANSLATION, Plovdiv 8-10 September 2016
 • Mobile people and heritage across the border. In: International Association for Southeast European Anthropology (InASEA) 8th InASEA Congress in Sofia, Sept. 15–18, 2016 Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, And Old Age in Southeast Europe
 • Трансформациите на «Капана» в Пловдив: място, обитатели, проекти. В: «Геният на мястото. Семинар за политиките на идентичност на българските градове днес» , организиран от катедра «Културология» на СУ «Св. Климент Охридски» 25-26 ноември 2016
 • Градска антропология и архитектура. В: Международна научна конференция «НАСОКИ В АКАДЕМИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ ПО ЕТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ", 18-20 ноември 2016 г., гр. Самоков
 • Ethnolological Research in the Realization and Evaluation of Cultural Projects (в съавторство с Красимира Кръстанова) В: LOCAL PERSPECTIVES ЕVALUATION SYMPOSIUM. 7-10 November 2016 Plovdiv, Plovdiv University

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

 • 1994, 1995, 1996, 1997 г.  Курс по историческа антропология в рамките на Балканистичен семинар – гр. Банско 
 • 2000 г. (септември) - Летен университет "Балканските общества – европеизация, глобализация", организиран от фондация "Отворено общество", Пловдив, България
 • 2002 г. (януари-март) стипендиант по програма МИРА, Франция в Департамента по Етнология и социология, университет Лион-2, Франция
 • 2003 г. (август – септември) Летен университет "Антропологични Рефлексии на съвременни социални проблеми" – гр. Клуж-Напока, Румъния
 • 2004 г. (август – септември) Летен университет "Антропологични подходи към етничността – културни и социални идентичности" – гр. Клуж - Напока, Румъния
 • 2005 г. (август – септември) Летен университет "Откриване на гласовете на антрополозите от Югоизточна Европа" – гр. Клуж - Напока, Румъния
 • 2004-2005 г. - Стипендиант по Програма Академично сътрудничество - Подкрепа на висшето образование (AFP - HESP), Институт "Отворено общество", Будапеща
 • 2005 г. (януари) Курс по изследователски методи в социалните науки, проф. Питер Ван Хутен (University of Cambridge), организиран от Катедра Политология, Софийски университет, България
 • 2005 г. Август – Септември – Лятно училище „Откриване на гласовете на източноевропейските антрополози" Клуж – Напока, Сибиу, Румъния
 • 2008 г. (Февруари – Март) – Европейски програми и проекти. Факултет по икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарски"
 • 2008 г.  (Март - Май) –  Ефективно използване на мултимедията при представяне на английски за чужденци. Пловдивски университет
 • 2009 г.  (Януари) – Уъркшоп по методи на обучение и създаване на портфолио на курса. Централноевропейски университет, Център за развитие на учебни програми – Будапеща, Унгария
 • 2009 г.  (Юни) - Уъркшоп по методи на обучение и създаване на портфолио на курса. Централноевропейски университет, Център за развитие на учебни програми – Будапеща, Унгария
 • 2009 г. Обучителен семинар по проект „Европейски измерения на културата и историята на Балканите (обучителна програма за постдокторанти, специализанти и млади учени)", ОП „Развитие на човешките ресурси", Структурни фондове. Етнографски институт с музей и Институт по балканистика – БАН, гр. София
 • 2010 г. Обучителен семинар по проект „Европейски измерения на културата и историята на Балканите (обучителна програма за постдокторанти, специализанти и млади учени)", ОП „Развитие на човешките ресурси", Структурни фондове. Етнографски институт с музей и Институт по балканистика – БАН, гр. Белоградчик

Дипломанти и Докторанти

Докторанти:

2016-2019 Петя Петрова, тема на дисертацията: Ромите и институциите: форми на посредничество
 
2015-2018 Мария Славчева, тема на дисертацията: Тяло и граници в градски места: визуални дискурси

 

 

Дипломанти:
Бакалаври:

 • 2016 Вилдан Мурад Градинката пред блока - проблемът за частното и публичното пространство (Етнология)
 • 2016 Женя Иванова Културна институция и проектиране (Етнология)
 • 2016 Деница Ненчева Идентичности и институционални взаимодействия на арменците в гр. Пловдив (Социална антропология)2013 Соня Бърдарова Уличният музикант и градът. (Социология)
 • 2013 г.  Мария Славчева Визуалното изследване: границите на изследователя. (Етнология)
 • 2011 г. Анелия Авджиева. Трудовата миграция на ромските жени (Столипиново, Шекер махала, Хаджи Хасан махала в гр. Пловдив). (Етнология)
 • 2011 г.  Свобода Стоева Йога: тайното знание – телесната кинестеза (по българския пример). (Етнология)
 • 2011 г.  Светослава Манчева Светът на детството при ромите – телесност и социализация. (Етнология)
 • 2010 г. Катерина Танева Значение на дарообмена за развитието на социалните връзки в обществата от западната култура. (Социология)


Магистри:

 • 2016 Силвия Бутева „Живото" нематериално културно наследство от портретите на Владимир Димитров – Майстора (Управление на културното наследство)
 • 2016 Ивелина Баненска Калоферското мъжко хоро като ресурс за туризъм и местно развитие. (Културен туризъм и културно проектиране)
 • 2014 Мария Славчева Видимост и виждане – интерпретация и телесни практики. (Етнология: Общности, идентичности, култура)

 • 2014 Сашка Димова Представянето  на  наследството  в  гр. Батак - музейна етнографска  експозиция  и  проекти. (Културен туризъм и културно проектиране)

 • 2014 Васил Караджов Културните наследствата на "Жорж махала": ресурси, културни политики и модел на местно развитие на  гр. Асеновград. (Културен туризъм и културно проектиране)

 • 2014 Женя Александрова Димитровград от утопията до ентропията - пътят от „първи социалистически" до „Културен маршрут на Съвета на Европа". (Културен туризъм и културно проектиране)

 • 2013 г. Свобода Стоева Афганистанските бежанци в България: граница и дискурси (По примера на Интеграционния център в кв. Овча Купел, София)  (Етнология: Общности, идентичности, култура)
 • 2013 г. Светослава Манчева Светът на детството при ромите – образи и модели на представяне (Етнология: Общности, идентичности, култура)
 • 2013 г.  Анелия Адвжиева Жената и трудът – за женските образи и компетенции при ромите. (Град – Село). (Етнология: Общности, идентичности, култура)
 • 2012 г.  Даниела Пеева Северозападна България и Видинска област "на границата": наследства, общности, културен туризъм. (Културен туризъм и културно проектиране)
 • 2012 г.  Горан Стефанов Културният проект: съхранение и предаване на нематериално културно наследство (Съборът „Света Троица", Община Тополовград) (Културен туризъм и културно проектиране)
   

Други

 • 2015 г. Експертно участие в изложба "Приобщената река" - One Architecture Week
 • 2015 г. Експертно участие в подготовката на фестивала "Приобщената река" - One Architecture Week
 • 2015 г. Експертно участие в първия "Разговор за реката", организиран от One Architecture Week
 • 2015 г. Експертно участие в "Беседка за Тракия",  организиран от Фондация отворени изкуства и Артнюз кафе.
 • 2015 г. Национална селекционна комисия за Фестивал на етноложкото кино в София 
 • 2014 г. Участие в изработване на изложба "Възможният Капан" в рамките на фестивала One Architecture Week
 • 2014 г. Работа със студенти и участие в One Design Week, Пловдив
 • 2014 г. Модериране на обществен дебат за Децентрализация на културата в град Пловдив, Национална мрежа Дебати - Фондация "Червената къща" и Фондация "Отворени изкуства"
 • 2014 г. Национална комисия за оценяване на кандидатури в национална програма „Живи човешки съкровища – България, 2014" (член на жури) 
 • 2012 г. Награда в конкурс на Фонд научни изследвания към МОНМ за издаване на научни монографии за книгата "Етносоциология на града. По примера на гр. Пловдив".
 • 2012 г.  Участие в документален филм "Who do you think you are with Rita Wilson"
 • 2008 – 2013 г. Гост-лектор по програма Еразъм в Любянския университет, Словения, Университет Люмиер . Лион 2, Франция, Карлов университет, Прага – Чехия.
 • 2001  Участие в изработване на изложба "Пловдив – пространствата на града" Фондация "Трета Европа", Тимишоара, Румъния – изследовател