д-р Мартина Минева


Телефон: 032/261 436
Мейл: martina_mineva@abv.bg
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия
Приемно време:

Област на научната квалификация

философия, философия на съзнанието и езика, въведение във философията

Образование

Докторат:

 • 2015 г., СУ „Св. Климент Охридски", Философия, Тема на дисертационния труд: "Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и перспективи".

Магистратура:

 • 2011 г., Философия (Философия на съзнанието и езика), СУ „Св. Климент Охридски".

Бакалавър:

 • 2009 г., Философия, ПУ „Паисий Хилендарски".

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 2016 г. – асистент в катедра „Философия", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски".
 • От 2009 г. до 2016 г. - хоноруван асистент в катедра „Философия" и катедра „Социология и науки за човека", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски".

Членства

 • Член на редакционната колегия на електронно сп. Καιρός към катедра Философия, ФИФ при ПУ „Паисий Хилендарски".
 • Научен сътрудник към „Институт за критически теории на свръхмодерността" (ИКТС)
 • Член на ‘Институт за критически социални изследвания' (ИКСИ) към ПУ "Паисий Хилендарски";

Говорими езици

Английски, испански и руски

Публикации

 

Статии

 

 • Минева, М. 2016. Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм? (рубрика „Научен живот"), В: Социологически проблеми, 1-2.
 • Минева, М. 2016. Юбиелйна научна конференция „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него" В: Социологически проблеми (рубрика „Научен живот"), 2016 (под печат).
 • Минева, М. 2015. Проблемът за логиката на „грапавата земя": Витгенщайн и Стросън В: Бешкова, А., Полименов, Т., Латинов, Е. (съст.). Логическата традиция (В чест на проф. Витан Стефанов), София, УИ „Св. Климент Охридски", 145-154.
 • Минева, М. 2015. Философските проблеми като задача: Витгенщайн и Карнап. В: Докторантски сборник. Традиции и новаторство. Т.3., София: Изток-Запад, 59–72.
 • Минева, М. 2014. Проблемът за философската логика: Витгенщайн срещу Ръсел. В: Докторантски сборник 2014. Традиции и новаторство. Т.1., София: Изток-Запад, 41–53.
 • Минева, М. 2013 Проблемът за логическото във „Философски изследвания". Във: Философски алтернативи, бр. 6/2013, 110–121.
 • Минева, М. 2012. Диалогът като езикова игра. В: Реторика и комуникации, бр.5/2012. <http://rhetoric.bg>.
 • Минева, М. Епистемология на логиката и проблемът за логическия опит В:. Хетеродоксия, бр. 1/2012 (под печат).
 • Mинева, М. 2010. Проблематизиране на логическия опит: Ръсел и Витгенщайн. Във: Философия, бр. 1/2010, 73–78.

 

Учебници и учебни помагала

 

 • Минева, М. 2015. Философия за хуманитарни науки: праксеологически обрат, граници и легитимация. Ръкопис с функциите на учебник. Съхранява се в архива на Катедра „Социология и науки за човека", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски, 208 с.
 • Минева, М. (съст.) 2015. Електронен рийдър по Философия на Новото време (XVII-XVIII век). Съхранява се в архива на Катедра „Философия".
 • Събева, С. Минева, М., Любенова, Р. (съст.) 2014. Рийдър по История на социологията  - I  част. Пловдив. Съхранява се в архива на Катедра „Философия".
 • Събева, С. Минева, М., Любенова, Р. (съст.) 2014. Рийдър по История на социологията  - II  част. Пловдив. Съхранява се в архива на Катедра „Философия".

 

Дейности

Участие в научни форуми

Доклад на тема: „Марксизиране на Хегеловата силогистика и проблемът за модалностите" на Научна сесия на „Институт за критически теории на свръхмодерността" на тема: „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм", София, 9-10 януари 2016 г.

Доклад на тема: Легитимацията като етнометод: нейните логически форми като данни на социоанализата. На Международна конференция на Института за критически социални изследвания и катедра „Социология и науки за човека", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски": „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него". Пловдив, 20-21 ноември 2015.

Доклад на тема: Философските проблеми като задача: Витгенщайн и Карнап. На Втора обща докторантска конференция към Проект BG051PO001-3.3.06-0044 „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ", В: СУ „Св. Климент Охридски" бл. №4 на Кампус „Изток", София, 21-22 февруари 2014 г.

Доклад на тема: „Епистемология на логиката и проблемът за логическия опит" в семинар на Института за критически социални изследвания и сп. „Хетеродоксия" на тема „Витгенщайн, логическата форма и мистическото (върху книгата на С. Попов Витгенщайн: аналитика на мистическото), провел се на 07.04.2012 година.

Участие в стаж на спец. Социология и Философия към ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски" - 7-11 септември 2010 г. „Да се теоретизира в практиката (върху „Едип цар" на Софокъл)" с лекция и семинар на тема: „Етнометодологически анализ на ситуации от „Едип цар"".

Участник в семинари на сектора по логика към ИКСИ (от 2010 г. – сега)

Дипломанти и Докторанти

Други

Член на организациония комитет на Философски семинар към Катедра „Философия" към ПУ „Паисий Хилендарски".