доц. д.н.к. Мария Шнитер


Телефон: 032 / 261 435
Мейл: mschnitt@uni-plovdiv.net
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология
Приемно време: 1 понеделник от 12:00 до 13:00 ч. (катедра "Етнология"); 2 понеделник от 13:30 до 14:30 ч. (катедра "Теология")

Област на научната квалификация

Медиевистика, филология, антропология, религии

Образование

Хабилитация:
1997 г. , ПУ „Паисий Хилендарски", Етнология на литературата
Докторат:
1991 г. , ВАК, защитена дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Кандидат на филологическите науки" на тема: "Взаимопрониквания между фолклор и литература в евхологичната традиция XIV-XVIII век".
Магистратура:
1980 г. , ПУ „Паисий Хилендарски",  Българска филология и руска филолофия ,  тема на дипломна работа „Наблюдения върху художествените особености на апокрифа „Книга за Енох"

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 1997 до момента – „доцент" по „Българска литература – Етнология на литературата " в катедра „Етнология"
 • От 1984 до 1997 – последвателно „асистент", „старши асистент"  и „главен асистент" по старобългарска литература и фолклор в катедра „Българска литература" на Филологическия факултет, ПУ „Паисий Хилендарски"

Административни длъжности:

 • II. 2013 до момента – ръководител на Катедрата по етнология към Философско-историческия факултет на ПУ; ВрИД ръководител на Катедрата по Теология към Философско-историческия факултет на ПУ.
 • XI. 2004 – I. 2009 – II. 2013 – декан на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски".
 • XII. 1999 - XI. 2003 – XI. 2004 – ръководител на Катедрата по етнология и социология към Филологическия факултет на ПУ.
 • VI. 1995 - XII. 1999 – ВрИД ръководител на Катедрата по етнология и социология към Филологическия факултет на ПУ.

Членства

Международни

 • Член-съосновател на Wiener Arhäographisches Forum (WAF) от 2002 г.

Национални

 • Член на СУБ от 1989 г.;
 • Член-съосновател и член на Управителния съвет на Гражданския клуб за културна памет на Пловдив „Gradus ad Parnassum", Пловдив, от 2007г.
 • Член-съосновател на Дружество „Добротворие", Пловдив, от 2008 г.

Говорими езици

руски, немски, английски

Публикации

Статии:

 • За някои форми на взаимодействие между официална и народна литература и култура през късното Средновековие. - В: Старобългарска литература, кн. 21, С., БАН, 1987, 101-107.
 • Жанрово-стилистична характеристика на апокрифните молитви, включени в състава на требниците. - В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. т. 23, С., БАН, 1989, 285-292.
 • Рец. за: Божидар Райков, Христо Кодов, Боряна Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир. Том I. С., 1986. - В: Старобългарска литература, кн. 22, С., БАН, 1990, 186-188.
 • За някои текстове от византийския и славянския Евхологий през периода X-XVI в. - В: Старобългарска литература, кн. 23/24, С., БАН,1990, 63-77 (в съавторство с И. Кръпова).
 • Метаприказката или към проблема за самосъзнанието на писателя-приказник. - В: Поглед към детската литература (Помагало за студенти). ПУИ, 1990 (II изд. 1995), 156-182 (в съавторство с А. Хранова).
 • За социокултурния смисъл на синтеза между християнския и фолклорния обреден комплекс през XIV-XVIII в. - В: Литературна история, кн. 20, С., БАН, 1991, 3-14.
 • Молитви. - В: Естествознание. Т. V от поредицата Стара българска литература в седем тома. Съст. и ред. А. Милтенова, С., 1992, 247-270; 456-469.
 • Kyrillomethodianische Miszellen. - B: Anzeiger für slavische Philologie. Bd. XXII/1 (Festgabe für Rudolf Aitzetmüller zum 70. Geburtstag), Teil 1. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1993, 141-220. (в съавторство с Х. Миклас).
 • Книга за Климент. Рец. за : Красимир Станчев, Георги Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., Университетско издателство "Климент Охридски", 1988. - В: Език и литература, 1994, 1, 136-138 (в съавторство с Д. Чешмеджиев).
 • Писмо от Берлин. Размишления за съвременното състояние на немската литературоведска медиевистика. - В: Език и литература, 1994, 4, 125-129.
 • Свети Арнулф и крал Арнулф. - В: Palaeobulgarica, XIX (1995), 1, 15-22.
 • Мрачно ли е българското Средновековие? - В: Български фолклор, 1995, 5, 126-134.
 • A System for Enconding euchological (mainly non-calendar) Тexts within the Parameters of the IST computer Program. - В: Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. Proceedings. First International Conference. 24-28 July, 1995, Blagoevgrad, Bulgaria., 215-228.
 • За границата между театър и позорище (Още веднъж по проблема "Български средновековен театър"). - В: Език и литература. 1996, 1, 86-96.
 • Имена и дати. Предварителни резултати от изследването на т. нар. "западен фонд" в ранните славянски месецослови. - В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова . С., 1998, 27-36 . (в съавторство с Х. Миклас).
 • Zur Gattungscharakteristik von Gebet und Beschwörung (auf der Grundlage ssl. literarischer und folkloristischer Texte). - В: Anzeiger für slavische Philologie, Bd. XXV, 1998, 163-178.
 • Старобългарски еротикон. - В: Страница, 1998, 3, 62-69.
 • Über die Grenze zwischen Theater und Schaustellung (pozorište). (Zum Problem des ‘bulgarischen Theaters im Mittelalter'). - В: Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino. Hrsg. v. Walter Koschmal (Regensburg) u. Herta Schmid (Potsdam). Band 4, Heft 1/1998, 44-60.
 • Современное состояние рукописных собраний церковного происхождения в болгарских библиотеках. - В: "Рукописные собрания церковного происхождения в государственных библиотеках и музеях России". Сборник докладов конференции 17.- 21. ноября 1998 года, Москва, 1999, 28-35.
 • Kyrillomethodianische Miszellen, Teil 2. Westliche Einträge in den ältesten kirchenskavischen Kalendarien. - В: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Hrsg. E. Hansack, W. Koschmal, N. Nübler, R. Večerka. München, 1999. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände, Bd. 5), S. 259-289 - в съавторство с Х. Миклас.
 • За "Омировите сравнения" у Йоан Екзарх. - В: Symposion или Античност и хуманитаристика. (Изследвания в чест на професор Богдан Богданов. Съст. Виолета Герджикова, Николай Гочев, Йоанна Сиракова. С., 2000, 334-338.
 • Молитвите против природни бедствия в новооткритата част на Euch. Sin. и техните късни южнославянски съответствия - В: Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 112-125.
 • Plovdiv. - В: Enzyklopädie des Europäischen Osten. ( Wieser Verlag, Klagenfurt, www.uni-klu.ac.at/eeo/  )
 • Забравеното средновековно всекидневие на православните славяни - опит за достъп (отново за "Отговорите на папа Николай I по запитванията на българите") - В: Црквене студие, т. 2, Ниш, 2005, 215-229. 
 • Притчата за тялото и душата в старобългарската литературна традиция, нейните извори и наследници (опит за тълкуване).- В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. (=Университетска библиотека No 460), С., 2006, 58-66.
 • Градът като палимпсест. – В: Култура и памет, Материали от XIV Лятна научна среща 24-25. 06. 2006, Варна, 2006, 86-96.
 • Le corps baptisé : aspects verbaux et non-verbaux des pratiques religieuses des Slaves orthodoxes , Référence électronique: Noesis [En ligne] , N°12 | 2007 , mis en ligne le 28 décembre 2008, Consulté le 03 mai 2011. URL : http://noesis.revues.org/index1323.html  (Joint article with Dimo Chesmediev)
 • Le corps baptisé : aspects verbaux et non-verbaux des pratiques religieuses des Slaves orthodoxes, Référence papier:    Noesis, N°12 | 2007, 117-130. (Joint article with Dimo Chesmediev)
 • Кръщаваното тяло. - В: Алтера академика I (2007), 1, 27-39 (в съавторство с Димо Чешмеджиев)
 • Das Körperlose verkörpern. (Über einige Figuren der "Himmlischen Scharen" in der literarische Tradition der Orthodoxen Kirche und im Kanon ihrer Ikonographie). - В: Schnitter, M. Vavra, E. Wenzel, H. (Hgg.) Vom Körper zur Schrift. С. Изток-Запад, 2007, 31-45
 • Religion and European Integration in Bulgaria. - В: Miroslav Polzer, Silvo Devetak, Ludvik Toplak, Felix Unger and Maria Edler (Eds.) Religion and European Integration. Religions as a Factor of Stability and Development in South Eastern Europe. (= Book series of European Academy of Sciences and Arts, ed. by Maria Edler and Felix Unger, Vol. 6. ) Weimar 2007, 351-377. (в съавторство с Даниела Калканджиева)
 • Fundamentalisms and Eurointegration. - В: Studia Religiologica. Zeszyt 40. Problemy religijne Europy nowožytnjej I współczesnej. Krakow, 2007, 21-30
 • "… и това, що го няма, не може да се брои" (Екл. 1:15) – В: Алтера акдемика, 2008 (II), 3(7), 159-171
 • Хайнц Миклас на 60 години. – В: Българистика, 17/2008, 89-91
 • Защо мълчи българската Клио, или за липсата на български средновековни хроники. – В: Критика и хуманизъм, кн. 29, 2/2009, 97-107
 • Homo balkanicus като homo viator – опит за проследяване. – (послеслов към: Иван Василев. От Филибе до Филипи.) Смолян, 2009, 251-257
 • (рец. за:) Анисава Милтенова (съст.) История на българската средновековна литература. С. Изток-Запад, 2008. – scripta&e-scripta, vol. 7, С. 2009,332-336 (на английски)
 • За побратимството и побратимените монаси между Изтока и Запада (Отново за „Книгата на побратимените монаси" от манастира Райхенау) – В: Старобългарска литература, кн. 41-42, (=Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов). С., 2009, 64-77
 • ESN – поздние славянские соответствия. – В: Nichorites, K. Evangelou, E., Athanasiades, A. (Eds.) ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Χαριστήριος Τόμος στον Καθηγητή Ιωάννη Χρ. Ταρνανίδη. Thessaloniki: Ekdotikos Oikos Adelphon Kyriakide, 2011, 89-105
 • Юрисдикция in optima forma, или защо при православните славяни няма лов на вещици. – в: Nomina essentiant res. Сборник в чест  на Цочо Бояджиев, 2011, 97-127
 • Иосиф Брадатый. - Православная  энциклопедия. Москва, 2011. Т. 26., 26-27
 • Международна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада" – В: Старобългаристика, XXXV (2011), 3, 132-136
 • Нови сведения за дейността на Йосиф Брадати. – Старобългарска литература, кн. 45-46, С., 2012, 305-311
 • Богомилството в светлината на отношенията Запад-Изток и Кирило-Методиевската традиция. – В:  Кирило-Методиевски студии, кн. 21, С., 2012, 46-54 (= Средновековни текстове, автори и книги. Сборник в чест на Хайнц Миклас)
 • Човешкото тяло в контекста на православната култура. – В: Красимира Кръстанова (съст.) Разрушаването на порядъка. Научна конференция в памет на проф. Тодор Иванов Живков Пловдив 2002. Пловдив, УИ, 2012, 61-66
 • Манастирът като хетеротопия – в: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60 г. на Кольо Коев, С., К&X, 2013, 278-299
 • Царското тяло – аспекти на ритуала – в:  Драгиша Боjовић (съст., ред.) Св. цар Константин и хришћанство, т. I = Meђународни научни скуп поводом 1700. Годишњице Миланског едикта 31. маj – 2. jун 2013  – Ниш, 2013, 407-421
 • Кирило-Методиевска енциклопедия. – В: Православная энциколпедия. Москва, 2013 (под печат)
 • Кирило-Методиевски научен център. – В: Православная энциколпедия. Москва, 2013 (под печат)
 • Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет. – В: Сборник от конференцията в чест на 20 години от преподаването на етнология в Пловдивския университет. Пловдив, 2013 (под печат) – в съавторство с Красимира Кръстанова
 • Teaching Religion in Bulgarian Schools: Historical Experience and Post-atheist Developments – В: Bridging, Bonding, or Dividing? The Role of Religious and Public Ethical Education in Providing an Overlapping consensus for Citizenship in deep plural Societies. – Institute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston University, 2013 (под печат в съавторство с Даниела Калканджиева)
 • „Сит като попско чедо на Задушница" – храната и храненето от гледна точка на православната църква. – Хетеродоксии, I (2013), 1 (под печат)
 • Представата за греха в Русия и при южните славяни – в: Сборник, посветен на 70 г. на Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 2013 (под печат)
 • Хигиената на човешкото тяло на Балканите – етнични и религиозни аспекти – в: Сборник, посветен на 60 г. на Деян Деянов, София, 2013 (под печат)
 • Рецензия за: Deniza Popova. Autentizität, Medialität und Identität. Wege der Definition und Transformation „autentischer bulgarischer Musiken". (=Bulgarische Bibliothek, Neue Folge, Bd. 18). Verl. Otto Sagner, München, 2013 – в: Български фолклор, 2014, 92-97

Издадени учебници:

 • Литература за 9. клас. Изд. Анубис, С., 2000, 287 стр. (в съавторство с Б. Богданов, И. Илиев, С. Черпокова, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев).
 • Христоматия за 9. клас. Изд. Анубис, С., 2000, 237 стр. (в съавторство с Б. Богданов, И. Илиев, С. Черпокова, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев).
 • Литература за 9. клас (Задължителна подготовка). Изд. Анубис, С., 2001, 256 стр. (в съавторство с Б. Богданов, И. Илиев, С. Черпокова, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев).
 • Литература за 9. клас (Профилирана подготовка). Изд. Анубис, С., 2001, 128 стр. (в съавторство с Б. Богданов, И. Илиев, С. Черпокова, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев).

Книги:

 • Стара българска литература. No 1 от поредицата Как да разбираме литературната творба. ПУИ, 1992 (II изд. 1995), 118+V стр. ISBN 954-432-027-0
 • Фолклорен еротикон. Т. VI. Старобългарски текстове. Изповедни чинове. С., Изд. РОД, 1998, 200 стр. ISBN 954-476-012-1
 • Молитва и магия. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, (168 стр.) ISBN 954-07-0410-3
 • (ред.) Vom Körper zur Schrift. С. Изток-Запад, 2007, (255 с.) (с Хорст Венцел и Елизабет Вавра) ISBN 978-954-321-266-8
 • (съст. и ред.) Религиозната идентичност – аспекти на модерността. Пловдив, 2013, ISBN: 978-619-90155-1-3 (170 стр.)уски, немски, английски

Дейности

Научни проекти

 • VII. 1997, VI.-VII. 1998 г. - работа по съвместен проект за издаване на глаголическите паметници от X.-XII. в., финансиран от Балканската комисия на Австрийската академия на науките, в Института по славистика на Виенския университет, под ръководството на проф. Х. Миклас.
 • 2004 - 2005 "Въвеждане на докторантски модули и специализиран курс в рамките на магистърската програма "Философия и социални науки през 20 в." – колективен проект на Катедрата по етнология и философия на ПУ, финансиран от Институт "Отворено общество", София
 • 2005 "Разработване на концепция и представяне на Философско-историческия факултет в Интернет" – ръководство на съвместен проект за изследователска работа на колектив от ФИФ, финансиран от Университетския ФНИ
 • 2005-2008 ПРОЕКТ № ВУ-ОХН-5/2005 на тема: «Религиозен плурализъм и междурелигиозен диалог в България", финансиран от Фонд "Нaучни изследвания" при МОН
 • 2007-2009 ПРОЕКТ № ВУ -305/07 на тема: „Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове", финансиран от Фонд "Нaучни изследвания" при МОН
 • 2007-2009 ПРОЕКТ № P19608-G12 на тема: «The Sinaitic Glagolitic Sacramentary (Euchologium) Fragments", финансиран от Austrian Science Fund
 • 2008-2009 ПРОЕКТ № ИС-ФИ-3 на тема: «Мултимедийният архив. Теоретичен модел и приложения в социалните и хуманитарните науки",  финансиран от Фонд научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски"
 • 2009-2011 ПРОЕКТ № Д –ТК-00-308/19.1.2009 «Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-документи», финансиран от Фонд "Нaучни изследвания" при МОН
 • 2011-2012 ПРОЕКТ № НИ-11-ФИФ-9 „Религиозната идентичност – теоретични и емпирични аспекти; модел за разрешаване на религиозни конфликти"
 • 2012-2013 ПРОЕКТ „БАЛКАНСКО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ "СИНКРЕТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА: СВЪРЗВАНЕ НА ТРАДИЦИИ И МОДЕРНОСТ?" – финансиран по програма ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ЕРАЗЪМ (ИП)
 • 2013 – ПРОЕКТ № НИ -13 – ФИФ – 009 «МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ: МОДЕЛИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ"

Участие в научни форуми:

 • Апокрифни въпроси и отговори - наблюдения върху поетиката. - Втора национална младежка школа "Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието". Шумен, 26-29. юни 1985 г.
 • За апокрифните молитви в богослужебни сборници от XVI-XVIII в. - Научна сесия, посветена на 100-годишнината от Съеіинението. Пловдив, 22-23. ноември 1985 г.
 • Жанрово-стилистична характеристика на апокрифните молитви, включени в състава на требниците. - Втори международен конгрес по българистика. София, 23. май-3. юни 1986 г.*
 • Проблемът за византийско-българските културни контакти от IX  до XV век в контекста на евхологичната традиция. - Първа младежка научна интердисциплинарна школа по българистика "Свое и чуждо в българската култура". Приморско, 26. септември-1. октомври 1986 г. (съвместно с И. Кръпова).*
 • Евхемата - модели и реализации. - Младежка междувузовска среща "Дебюти". Пловдив, 18-19. ноември 1986 г. (съвместно с И. Кръпова).
 • Типология на преходните форми между канонична молитва и фолклорно заклинание. - Трета национална младежка школа "Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието". Шумен, 26-29. юни 1987 г.
 • Динамика на формата в евхемния жанр? - Първа национална конференция по историческа поетика. Банкя, 22-24. февруари 1988 г.
 • Към проблема за първоначалния Кирило-Методиев превод на Евхология. - Кирило-Методиевски четения. СУ "Климент Охридски", 13-14. май 1988 г.
 • Молитвата в контекста на богослужебния ритуал. - Национална младежка школа по литературознание и езикознание. Варна, Дружба, 14-17. май 1988 г.
 • Молитви, "апокрифни молитви" и заклинания - опит за функционално-стилистична характеристика. - Международен симпозиум "Преславска книжовна школа". Шумен, 26-28. август 1989 г.
 • За два требника, свързани с традициите на Търновската книжовна школа. - Пети международен симпозиум "Търновска книжовна школа". Велико Търново, 6-8. септември 1989 г.
 • Чинопоследованието за встъпване в монашество според някои паметници от Търновската книжовна школа. - Паисиеви дни. ПУ "Паисий Хиленіарски", 14-21. май 1990 г.
 • За отрицателната напрегнатост между вербален и визуален знак по материали от украсата на два ръкописа от сбирката на ЦИАИ. - Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина. София, 22-23. май 1990 г.
 • Чинопоследованието за встъпване в монашество - опит за диахронно изследване. - Трета международна младежка медиевистична конференция. Шумен, 2-5. май 1992 г.
 • Zur Gattungscharakteristik von Gebet und Beschwörung. - 4. Berliner Fachtagung "Die unbeachteten mittelalterlichen Literaturgattungen in der Slavia Orthodoxa". Freie Universitat Berlin, Osteuropa-Institut. 14.-17. Juni 1993 Berlin, Heimvolkshochschule Jagdschloß Glienicke/Wannsee.*
 • Св. Арнулф, крал Арнулф и една възможна до-преславска следа в старобългарския календар. - Великопреславски научен събор. Велики Преслав, 16-18. септември 1993 г.*
 • Светци и дати - предварителни резултати от изследването на т. нар. "западен фонд" в славянските месецослови. - Шести международен колоквиум по старобългаристика. Банкя, 27 август - 8 септември 1994 г. (съвместно с Х. Миклас).*
 • За границата между театър и позорище. (Още веднъж по проблема "Български средновековен театър"). - Шести четения на Обществото за изучаване на славянската старина. Пловдив, 1-4 юни 1995 г.*
 • Система кодировки евхологических (преимущественно некалендарных) текстов в параметрах компютерной программы IST. - Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи. Първа международна конференция. Благоевград, 24-29. юли 1995.*
 • Современное состояние рукописных собраний церковного происхождения в болгарских библиотеках. - Международная научная конференция "Рукописные собрания церковного происхождения в государственных библиотеках и музеях России". Москва, Андреевский монастырь, 17.- 21. ноября 1998.*
 • Молитвите против природни бедствия в новооткритата част на Euch. Sin. и техните късни южнославянски съответствия - Международна научна конференция "Изследване и издаване на славянските литургически паметници", Бачковски манастир - с. Зорница, 4.- 9. септември 1999 г.*
 • Богомилството - митове и факти. - Международна научна конференция "Езотерични учения на Балканите", Рила, Седемте рилски езера, 19.-23. август 2000 г.
 • Притчата за тялото и душата в старобългарската литературна традиция, нейните извори и наследници (опит за тълкуване). -  X Kolokwium polsko-bulgarskie. Jubileuszowa Konferencja Miedzynarodowa Dedykowana prof. dr. hab. Tadeuszowi Zdancewiczowi. Poznan - Obrzycko, 25-26 Maja 2004. *
 • Das Körperlose verkörpern (über einige Figuren der „himmlischen Scharen" in der literarischen Tradition der orthodoxen Kirche und im Kanon ihrer Ikonographie) –Internationale Tagung „Vom Körper zur Schrift". 5.-9. Mai 2005, Plovdiv.*
 • Religion and Eurointegration: The Case of Bulgaria -  paper, read at the Symposium "Religion and European Integration: Religions as a Factor of Stability and Development in South Eastern Europe" (Maribor, 6-8 October 2005).*  (в съавторство с Даниела Калканджиева)
 • Le corps baptisé – aspects verbaux et non-verbaux des pratiques religieuses des Slaves orthodoxes - papers, read at the Symposium „Le corps et le sacré" Colloque international, Nice, 18 et 19 mai 2006.*  (в съавторство с Димо Чешмеджиев).
 • Градът като палимпсест. –  XIV Лятна научна среща „Култура и памет", 24-25. 06. 2006, Варна.*
 • ESN – поздние славянские соответствия. – papers, read at the Conference "The Old Church Slavonic Euchology - (Sacramentary-) Tradition and its Continuation in the Holy Land (Sinai, Jerusalem). State of the Reports.", Vienna, 27-28 October 2008*
 • Представление о грехе в России и у южных славян (по материалам исповедных чинов XIV-XVIII вв.) – Международная научная конференция „Россия в многополярним мире: Образ России в Болгарии, образ Болгарии в России". Санкт-Петербург, 26-28 октября 2009*
 • Intercultural Dialog and Lifelong Learning in South East Europe - Research meets Practice - Sofia, Bulgaria, Thursday 11th - Friday 12th March 2010
 • Информационните технологии и представяне на културно-историческото наследство. Пловдив, 24. Март 2010
 • 25th Annual International Theology Conference „ENGAGING DEMOCRACY" February 26 – March 1, 2012 Jerusalem, Israel
 • The Plovdiv University Project 'Religious identity: theoretical and empirical aspects - a model for resolving religious conflicts' - preliminary results (with R. Stamatov) - KOSOVO'S MILVIAN CONFERENCE 15 – 17 May, 2012 Prishtina
 • Symposium on the 2013 Peace Proposal by Daisaku Ikeda "Compassion, Wisdom and Courage: Building a Global Society of Peace and Coexistence". Taplow Court, 30th May 2013
 • Justice in optima forma – Why are there no „Witch Hunts" in the oOrthodox Slavs' Society? – международна конференция „Славянская духовная культура – этнолонгвистические и филологические исследования", , 11.-13. декември 2013, Институт по славистика, университет Виена, Австрия.

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

 • СНС по социална антропология и науки за културата към ВАК (2007-2010)
 • Международен експертен съвет по културно историческо наследство и национална идентичност към БАН (2011-)

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

 • XI. 1992- VI. 1993 г.- специализация като стипендиaнт на фондация Alexander von Humboldt в Славянския семинар на университета Фрайбург- Германия, под ръководството на проф. Х. Миклас.
 • VIII. 1995 г. - специализация в Института по славистика на Виенския университет, под ръководството на проф. Х. Миклас.
 • III.-VI. 1997 г. - специализация като стипендиaнт на фондация Alexander von Humboldt в Катедрата по славянска филология на университета Вюрцбург, Германия, под ръководството на проф. К. Ханик.
 • I. 2000 - I. 2003 г. - лектор по български език и литература в Института по славистика на Университета Виена, Австрия.
 • II. 2003 - VI. 2003 г. - специализация като стипендиaнт на фондация Alexander von Humboldt в Катедрата по немска литература на Хумболдт-университет Берлин, Германия, под ръководството на проф. Х. Венцел.
   

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

 • Десетки защитили дипломанти в бакалавърски и магистърски програми на Филологическия и Философско-историческия факултет за периода 1985-2013 г.

Докторанти:

 • Мария Стоянова Петрова – Кисикова. Защитена дисертация на тема „Иван Хаджийски – фолклорни извори и етносоциологически интерпретации"
 • Маргарита Ваньова Димитрова. Защитена дисертация на тема „Религиозният синкретизъм като културна памет в извънкласните форми на работа по литература – 8 и 9 клас (по материали от с. Баните, Смолянска област)"
 • Елисавета Ненчева Ненчева. Дисертация на тема „Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси." – отчислена с право на защита
 • Екатерина Станиславова Стойчева. Дисертация на  тема „Проблемите на духовното и социалното в проповедите от "Книга Григория Цамблака"
   

Други