гл. ас. д-р Мария Петрова


Телефон: 032 / 261 435
Мейл: mariakissikova@yahoo.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология
Приемно време: 2 четвъртък от 10.30 до 12.00 ч.

Област на научната квалификация

Етнология

Образование

Докторат:
2008г. , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", тема: „Иван Хаджийски – фолклорни извори и етносоциологически интерпретации"
Магистратура:
2002 г. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Приложна етнология, тема на дипломна работа: „Съграждане на женската идентичност в бикултурна ситуация. Религиозни и етнични аспекти. (Наблюдения върху два случая на смесен брак)"
Бакалавър:
2001г. , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Етнология

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 2011 до момента – главен асистент в катедра „Етнология"
 • От 2009 до 2011 -  асистент в катедра „Етнология"
 • От 2006 до 2008 – хоноруван асистент по етнопсихолгия в катедра „Етнология"

Членства

няма

Говорими езици

Български език

Публикации

Статии:

 • Кисикова, Пеева – „Традиционни практики при производството на млечни продукти в градски контекст" В: Ethnologia academica 3 – Балканите и културата на Балканите. (съст. В. Тепавичаров), София: ИФ – 94, 2003.
 • Кисикова – „Парвенюто – опит за етносоциологическа интерпретация" В: МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ: 60 години след Иван Хаджийски, Троян: Алия Прес, 2007, с.194-204.
 • Кисикова – „Иван Хаджийски и фолклористиката – срещи и разминавания" В: Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология, София: Петекстон, 2007, с.273-279.
 • Кисикова – „Форематология и телесност в традиционното общество – етносоциологически измерения (по примери от Иван Хаджийски)" В: Сп. Критика и хуманизъм, 2007, кн. 24, с. 61-75.
 • Кисикова – „Смяна на религиозната принадлежност като търсене на значима символна система, подреждаща всекидневието" В: Разрушаването на порядъка (съст. Кр. Кръстанова). Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски", с. 259-267.
 • Кисикова – „Смяна на религиозната идентичност и търсенето на себе си" С., Изд. на НБУ (под печат)
 • Кисикова – „Migration and ritual: religion Identity in a new cultural environment"(под печат)
 • Кисикова – „Властта на общественото мнение – Иван Хаджийски между традиционното и модерното" (под печат)
 • Кисикова – „Упълномощеният език в традиционното общество – етносоциологически интерпретации по примери от Иван Хаджийски" (под печат)

Книги:

 • Парушева, Кисикова (съставители), Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)
 • http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951
 • Кисикова (съавторство), Религиозната идентичност – аспекти на модерността. Пловдив: Студио 18, 2013. ISBN: 978-619-90155-1-3

Дейности

Научни проекти

 • 2004-2005 – Координанатор в проект „Въвеждане на докторантски модули и специализиран курс в рамките на магистърската програма „Философия и социални науки през 20в. „Във филиала в гр. Смолян – колективен проект;
 • 2005-2006 – Проект „Разработване на концепция и представяне на Философско-Историческия факултет в интернет".
 • 2010 – Проект „Улица Отец Паисий", ръководител на студенти.
 • 2011-2012 – Проект „Религиозната идентичност – теоретични и емпирични аспекти; модел за разрешаване на религиозни конфликти".
 • 2013-2014 – Проект МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ: МОДЕЛИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ (текущ)
 • 2013 – Проект „Картографиране на културната инфраструктура на град Пловдив"
 • 2013 – Проект на МОН „Студентски практики" – академичен наставник
 • CU TENDA – ИСТОРИИ, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ В ДВИЖЕНИЕ (Живата памет на югоизточна Европа) - 2015-2019 (текущ)

Участие В научни форуми

 • 30 май- 1 юни 2002 – Първи четения в памет на проф. Тодор Ив. Живков, Пловдив; Тема: Разрушаването на порядъка;
 • 4-5 октомври 2004 – Научна конференция на тема „Минало и съвремие – 60 години след Иван Хаджийски", Троян;
 • 29-30 септември 2006 – Научна конференция на тема „Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология", Чипровци.
 • 16-17 май 2007 – Осми четения на млади социолози на името на Проф. Живко Ошавков. (Докладът на тема „Хаджийски – упълномощеният език и традиционното общество" получава специалната награда на Община Троян за научен текст, посветен на Иван Хаджийски).
 • 13-14 октомври 2007 – Научна конференция „Светът на българина 100 години след рождението на Иван Хаджийски", Троян.
 • 11-12.05.2012 – Международна интердисциплинарна конференция „Религии и религиозни политики: история, съвременност, перспективи". Доклад на тема „Смяна на религиозната идентичност и търсенето на себе си", София.
 • 26-29.06.2012 – EIGHTH ANNUAL CONFERENCE OF THE SIEF WORKING GROUP
 • ON THE RITUAL YEAR. Мigration and Ritual. Доклад на тема: „Migration and ritual: religion Identity in a new cultural environment", Пловдив.
 • 12-13.10.2012 – 105 години от рождението на Иван Хаджийски. Доклад на тема: „Властта на общественото мнение – Иван Хаджийски между традиционното и модерното", Троян.
 • 25-26.10.2012 – 20 години етнология в Пловдивския университе. Юбилейна научна конференция „След следващата запетая". Доклад на тема: „Упълномощеният език в традиционното общество – етносоциологически интерпретации по примери от Иван Хаджийски", Пловдив

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

 • Октомври 2013 – Тони Михайлов, „Фолклористика и етнология в творчеството на Тодор Ив. Живков (Идеи, теории, концепции)";
 • Октомври 2015 - Диана Станчева, "Как се става специалист по танци в България? Антропологична перспектива";
 • Септември 2016 - Милен Миленов, "Взаимодействието между Младежка неправителствена организация и Университета през личностната перспектива на участника";
 • Септември 2016 - Нели Челебийска, "Тяло, пространство и власт (по примера на клуб Дуенде, град Пловдив)"

Други

Участие в организационни комитети на научни конференции:

 • Студентски етноложки срещи „Теренът – пространства и хора", 10-11 март 2011г.;
 • Юбилейна конференция „20 години Етнология в Пловдивския университет", октомври 201;
 • Балканско лятно училище по религии и обществен живот, Пловдив 2013 (BSSRPL);
 • Участие като експерт в поредица Дебати Лотус като участник и модератор, ноември 2014;
 • Експертно участие в дебат на тема "Социализация на паметниците" и модератор на дискусия за наследството на социализма, гр. Димитровград, май 2016.