Кремена Цанкова


Телефон: 032/261-317
Мейл: krem_che@abv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 203
Приемно време: Всеки ден от 9,00-12,00 часа

Област на научната квалификация

Административен секретар

Образование

Магистър
ПУ – "Паисий Хилендарски" –„Българска филология и Етнология"
ВТУ - "Публична администрация"

Професионална кариера

2011 и до момента  - Административен секретар във Философско-исторически факултет;

Май  2004-2011 - експерт Административно и правно обслужване на населението в общинска администрация;

януари  2002-2014, екперт към НПО – Сдружение "Брестовица", Инициатор и координатор за работата на „Обществен съвет" -  форма на жива връзка  между граждани и местна власт на територията на общ. „Родопи";

януари  2009 - юли 2011 - експерт по общностно развитие към проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на общини „Перущица" и „Родопи", за потенциални МИГ в селските райони", ПРСР – ос „ЛИДЕР";

 

Членства

Председател на Сдружение "Брестовица"
Член на мрежа„Гражданска задруга",
Член на  Форум "Гражданско участие",
Член на УС на Сдружение "Европейски проекти",
Член на УС на "МИГ-Тракийско-родопска яка";
Член на УС на Читалище "Съзнание-1873"

Говорими езици

Руски език
Английски език

Публикации

Дейности

Фондация „Проекти за устойчиво развитие" – София, Модулно обучение по „Стратегическо планиране, разработване и управление на проекти", „Разработване на бизнес план", „Структурни фондове на  ЕС";

Център за обучение и квалификация към ФРМС (Фондация за развитие на местното самоуправление) – София, Модулно обучение  „Форми на гражданско участие", „Представителство и застъпничество", „Проучване на обществени потребности", „Планиране и подготвяне на събитие, „Управление на конфликти" и Сертификат за придобита квалификация „Експерт по общностно развитие";

Институт по правни науки (ИПН), към БАН – София Курс по управление на човешките ресурси – модулно обучение

Болкан Асист – София -Модулно обучение -  „Участие на гражданите в местното и регионално развитие", „Съвременни начини и подходи на комуникация. Иницииране и модериране на обществени процеси и събития".

Национална агенция за професионално образование и обучение, ЦПО към KPMG – София;

Дипломанти и Докторанти

Други

Член на екип по изпълнение на проект "Стъпка след стъпка" към МОН, програма за бързо учене по сугестопедичната методика. Проектът се изпълнява от Сдружение "Европейски проекти" и Читалище "Бъдеще сега";

 

Координатор по проект „Родено от любов, претворено глина и огън", проучване, възстановка и популяризиране на обичая „Туйкане", донор ФРГИ – Фондация работилници за граждански инициативи;

 

Координатор по проект „Фестивал –грозде и вино", донори платформа АГОРА и Фондация „Америка за България";

 

Координатор на Празник „Родовата памет-оптимизъм и самочувствие",  по проект към Национален фонд култура - Живи съкровища, Министерство на културата/провежда се от 2002 г/;

 

Разработване на местна стратегия за развитие на МИГ „Тракийско-родопска яка";

 

Организатор и модератор на обществени дискусии "Силата на агората - от граждански дискусии към успешни граждански инициативи"