доц. д-р Красимира Кръстанова


Телефон: 032 / 261 434
Мейл: krkrastanova@uni-plovdiv.net
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат
Приемно време: понеделиник от 12.00 до 13.30 ч.

Област на научната квалификация

Етнология: етнология; културно наследство туризъм, социални динамики; културен пейзаж; памет; културна технология; материална култура; етнология на изкуството; идентичности; общности в диаспора; антропология на града

Образование

Хабилитация:

2005: Пловдивски университет, тема: "Културната технология - посредник между природно и социално" Свидетелство за научно звание на ВАК №23111/18.07.2005

Докторат:

1987: Етнографски институт с музей при БАН, тема: "Българско традиционно тъкачество - инструменти и технология"

Магистратура:

1980: Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност История, профил Етнография

Професионална кариера

 Академични длъжности:

 • От 2005 до момента – доцент по етнология в Катедра по етнология на Философско- исторически факултет Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • От 1994 до 2005 – научен сътрудник І ст. в Института за фолклор при БАН
 • от 1997 до 1999 – главен асистент в Катедра по етнология и социология при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (по съвместителство)
 • От 1987 до 1994 – научен сътрудник в Етнографски институт с музей при БАН

Административни длъжности:

 • От 2013 до момента – Декан на Философско-исторически факултет на Пловдивски университет
 • От 2012 до момента – Ръководител на Магистърска програма „Управление на културното наследство"
 • От 2012 до 2013 – Член на Комисията по качество в Пловдивски университет
 • От 2011 до момента – Член на Академичния съвет на Пловдивски университет
 • От 2009 до 2013 – Заместник-декан на Философско-исторически факултет на Пловдивски университет
 • От 2008 до 2013 – Ръководител на Катедра по етнология при Философско-исторически факултет на Пловдивски университет
 • От 2006 до момента – Ръководител на магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране"
 • От 2006 до2008 – Представител на Философско-исторически факултет в Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания" при Пловдивски университет
 • От 2006 до 2013 – Координатор на Философско-исторически факултет за програма Сократес/ Еразмус при Пловдивски университет
 • От 2006 до момента – Член на Филиалния съвет на Филиал на Пловдивския университет „Любен Каравелов" гр. Кърджали"
 • От 2005 до момента – Член на Факултетния съвет на ФИФ
 • От 2004 до 2012 – Изпълнителен директор на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания при Пловдивски университет

Участие в научни експертни комисии:

от 2015 Член на Консултативния борд на Международен панаир на занаятите, организиран от АЕК Етъра, гр. Габрово

2015: Член на експертна група на НАОА по област на висше образование Социални и правни науки, сигурност и отбрана

от 2014 Член на Експертния съвет по нематериално културно наследство към Министерството на културата на Република България

2013 Член на временната експертна  комисия за оценяване на проекти на Фондация Пловдив 2019

2012 Член на временната експертна комисия за оценяване на проекти на Фондация Пловдив 2019

2009 Член на временната експертна комисия за оценяване на проекти при Фонд „Научни изследвания" на МОМН

Членства

Международни - ЕРАСТ, IANA, AISLF

Национални - Асоциация на българските етнолози 

Говорими езици

френски език, руски език

Публикации

Монографии:

 • Стойна Кръстанова - Кака. (творчески портрет) Пловдив 2009
 • Златният стан (етноложко изследване на българското традиционно тъкачество). Изд. Жанет 45. Пловдив 2007

Студии и статии:

 • Етнологията и предизвикателствата на днешния ден. - В: Сборник След следващата запетая. Научна конференция, посветена на 20 години Етнология в  Съст. Б. Петкова, М. Златкова, Ст. Антонов. Пловдив . Пловдив, 2015

 • Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет. - В: В: Сборник След следващата запетая. Научна конференция, посветена на 20 години Етнология в  Съст. Б. Петкова, М. Златкова, Ст. Антонов. Пловдив . Пловдив, 2015 (в съавторство с М. Шнитер)

 • Нематериално културно наследство и местно развитие. – В: Локалното наследство – ресурс за местно развитие(Изследвания и материали). Пловдив 2012, 5-18
 • Знакът „запазена марка" - производство на локалност и ресурс за съвременния туризъм. - Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза. НБУ, София, 2011
 • Patrimoine bâti et mémoire des communautés à Plovdiv. - In Baric, D., J. Le Rider, D. Roksandic (sous dir. de). Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. PUR, 2010, 179-185 (en collaboration avec M. Rautenberg)
 • Le label protégé - (Re)Construction du Patrimoine et production de localité- In Martor, 14, 2009, 103-122
 • Стратегията за избор на образование в проекта за бъдеще на българските младежи. - В: Да останем в България: най-трудният избор? (Кандидат-студентски дилеми), Изд. СУ "Св. Климент Охридски", 2009, 102-120
 • Представи за времето в женските технологични дейности. - Славянски диалози, т. 8 169- 179, 2008
 • Конструиране на наследство и предизвикателствата на идеята за културните коридори. - В: Културните коридори в европейския югоизток. Предизвикателствата пред повишаване на капацитета. София, 2008
 • Конструирането на Европа: идентичности и интеркултурна комуникация. - В: От Римските договори към бъдещето на европейския съюз:конституция, гражданско участие, идентичности. София, 2007, 97-111
 • Представи за времето в женските технологични дейности. - В: Славянски диалози, Изд. на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Пловдив 2007, кн. 8, год. ІV, 169-179
 • Musée et identité: interprétations et usages du patrimoine en Bulgarie. In Martor №11/2006, 125-133
 • Технология-локална специфика-колективна памет.- В:Български фолклор, 2005,3, 33-40
 • Vie associative et diversite culturelle. - In: Krasteva, A., A. Todorov. Conflits, Confiance, Democratie. Ed. NUB, Sofia 2004, 170-175
 • Културни политики и конструиране образите на града. - В: Български фолклор, 2004, кн.1-2, 38-55
 • Културна технология и културен пейзаж. - В: Български фолклор, 2004, 3, 68-82
 • Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци. В: Живи човешки съкровища - България. Акад. изд. „Марин Дринов". София 2004 (в съавторство с М. Сантова, Д. Кауфман, А. Георгиева-Ангелова, Л. Пейчева, Е. Анастасова, В. Матеева, Р. Братанова, А. Щърбанова, Е. Грънчарова, И. Станоева, С. Лозанова, М. Иванова)
 • Reintérpretation du passé et imaginaire urbain. Patrimoine architectural, politique culturelle et peinture figurative a Plovdiv, Bulgarie. (в съавторство с Michel Rautenberg)- In : Balkanologie 2004, n 2, vol. VIII, 33-55
 • Fonctions modulantes de la technologie traditionnelle artisanale - In: Bulgarian Historical review, 2004, 3-4, 42-69
 • Българската етнология в търсене на своята научна идентичност. - В: Кръстанова Кр., В. Райчева, (съст.) Общности и култура. ПУИ, Пловдив, 2003, 3-30
 • Le monde domestique : les objets et la memoire.- In: New Europe College / Regional Program Yearbook 2001-2002 Printed by "Universul" Printing House, Bucharest 75-105
 • Моделирующие функции на традиционной ремесленной технологии (ремесленная производственная деятельность).- In: Bulgarian Historical review, 2002, 3-4, 113-135
 • Български традиционни занаяти - В: Кръстанова Кр., И. Бокова (съст.) Човекът и фолклорната култура. Изд. на ПУ "П.Хилендарски", Пловдив, 2002, 68-91
 • Фолклорни и канонични аспекти на свещеното място. - В: Трудове на Пловдивския университет. ПУИ, Пловдив, 2001, 517-526
 • Вещите в дома - визуализация на колективна памет. - В: Български фолклор, 2000, 1, 29- 40
 • Локални общности - взаимодействия в мрежа. - Локални общности. Културна идентичност-Традиции-Локална принадлежност. София, 2000, 119-126
 • Интерпретация на градското пространство в средновековната българска култура. - В: Acta paleo-slavica (edited by M. Mladenova). Heron press, Sofia, 2000, 170-177
 • Университетът и регионалните проучвания. - В: Университетът и младите на Балканите, Благоевград, 2000, 86-92
 • "Le sacrifice d'Abraham" dans les pratiques rituelles: l'identite sociale et les interactions culturelles (en Bulgarie). - In: Bulgarian Historical review, 2000, 1-2, 92-97
 • Les communautés en réseau : (re)construction de l'identité ethnique. - In: Reconstruction de l'identité. Colloque organisée par AISLF a Ohrid, 2000
 • Културното наследство в съвременните процеси на интеграция между Пловдив и Солун. - Пловдив и Солун и тяхното паралелно историческо, културно и социално развитие през ХVІІІ-ХХ в. Солун, 2000, 341-355
 • Rurbanités contemporaines en France et en Bulgarie. (в съавторство с Marine Royet) - In : Balkanologie 2000, 2, 121-130
 • Life Stories and the Correlation Between Individual and Collective Memoriy- Talking History,
 • International Oral Hystory Conference- Kiten, Bulgaria '1999, Sofia, pp. 221-233
 • Домашно тъкачество. - В: Сборник Ловешки край. Изд. БАН. София, 1999, 163-181
 • Омайните билки на Цирцея или още за отвоюването на паметта. - В: Български фолклор, 1999, 4, 75-86
 • Activites technologiques: raison de la nature, raison de la culture. - Observation de l'environnement de montagne en Europe. Sciences humaines. Symposium International OM 2, 1998, 55-60
 • Модата в контекста на културна промяна. - В: Пловдив по пътя на модерния свят. Изд. ПУ, Пловдив, 1998, 104-110
 • Клод-Леви Строс - живот и дело. - В: Български фолклор, 1997, 5-6, 144-149
 • Езикът на тялото. - В: Български фолклор, 1995, 4, 30-41
 • Материалът и фолклорната интерпретация на света. - В: Български фолклор, 1995, 5, 97- 106
 • Еснафът - професионална организация или духовно братство.- Етнология на малкия югоизточноевропейски град. Изд. ПУ, Пловдив, 1995, 64-73
 • Обредното тъкане - една старинна практика у българите. - В: Българска етнография,1991, 4, 46-57
 • Единство в технологията и орнаментиката на тъканите у някои балкански народи. - В: Проблеми на българския фолклор. Т. 8, София 1991, 315-32
 • Тъкачните станове в България. - В: Българска етнография, 1987,3, 25-34

Издадени учебници:

 • Кръстанова Кр., В. Райчева, (съст.) Общности и култура. ПУИ, Пловдив, 2003
 • Кръстанова Кр., И. Бокова (съст.) Човекът и фолклорната култура. Изд. на ПУ "П.Хилендарски", Пловдив, 2002 

Дейности

Научни проекти

 • 2015: CU TENDA: Истории, образи и звуци в движение (Живата памет на югоизточна Европа) (CU TENDA – STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE (Living memory of south-eastern Europe; № 2015-1575/001-001)
 • 2014: SAHWA :Empowering the young generation: towards a new social contract in South and East Mediterranean countries (SAHWA) Grant agreement no: 613174
 • 2013: Културна ситуация и културна инфраструктура на град Пловдив (Проект „Студентски практики" на МОН, Община Пловдив, Пловдивски университет)
 • 2012-2014: Електронно обучение (Пловдивски университет, Структурни фондове)
 • 2010-2013: Локалното наследство - ресурс за местно развитие (МОНМ-ДДВУ 93/20.12.2010; ръководител на проекта)
 • 2007-2008: Знакови фигури в града - визуализация на промените. Създаване на фотоархив и серийни данни (ФИ 67/2007 Пловдивски университет; ръководител на проекта)
 • 2006-2007: Творчеството и културното наследство: Бродове към разцвета и просперитета на общините Харманли и Бабаески" (Фонд малки проекти за трансгранично сътрудничество: България - Турция)
 • 2006-2007: "The Stone House" Programme Culture 2000 (Музей на селянина - Букурещ, Пловдивски университет, Университет Люмиер-Лион 2)
 • 2005-2008: Публични пространства на българския град: наследство и развитие (ЮЗУ- ПУ/НИФ МОН)
 • 2005-2006: Наследство, туризъм, социални динамики: нови употреби в Европа (университет Лион 2- Пловдивски университет/Университетска франкофонска агенция)
 • 2004-2005: Паметта на централноевропейските градове (Фондация Трета Европа- Тимишоара, Технически университет-Дрезден)
 • 2004: Общности в диаспора - памет и идентичност на арменците в Рона Алпи
 • Университет Лион 2 Франция, програма MIRA,
 • 2003-2005: Брегът, морето и Европа. Българското Черноморие - модели на интеркултурна комуникация (ИФ/НИФ МОН)
 • 2003-2004: Етносоциология: интердисциплинарен модул за бакалавърските програми на Специалностите етнология и социология (Фондация "Отворено общество", София)
 • 2003-2004: Континуитет на модели и практики за междукултурно взаимодействие в градска среда: случаят П л о в д и в (проект № 03 ФЛ 57 на Пловдивски университет)
 • 2003: Диалог между културите и права за достъп до култура"(ОКНМР/ТПК-2, Европейска фондация за култура, Амстердам)
 • 2001-2003: Живи човешки съкровища (ИФ/ЮНЕСКО)
 • 2001-2002: Наследство и диалог между културите (изследователски проект, Министерство на външните работи на Република Франция)
 • 2001-2002: Животът на Пловдив в снимки и разкази: териториализация на общностната идентичност (проект № 01 ФЛ 46 на Пловдивски университет)
 • 2000-2003: Да живеем заедно, споделяйки паметта (Фондация Трета Европа-Тимишоара, ПУ, ЦЕФИ/ Европейска фондация за култура, Амстердам)
 • 2000: Българо-италиански проект Наследство и културен туризъм (Болоня, Италия)

Участие в научни форуми

 • 2015: Божоле - вино и култура. - В: Вино и култура. Асеновград 29.01.2015
 • 2014: Религиозното наследство между юридическите казуси и символните битки. Случаят с религиозното наследство на мюсюлманите в България.  In: Altérités religieuses, frontières territoriales et compétitionsPatrimoniales en Grèce et dans les Balkans. Journées d'études, Ecole française d'Athènes, 27 et 28 mai 2014.
 • 2012: Нематериалното културно наследство – ресурс за местно развитие (кръгла маса)
 • 2010: Конференцията в чест на 30 години от преподаването на етнология в Софийския университет на тема „Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет"(в съавторство с Мария Шнитер)
 • 2010: Добри практики в работата на музеите от Южна България. Хасково'2010 (модератор)
 • 2009: Участие в международна конференция Опазване на градското наследство с доклад на тема: „Политика за конструиране на културното наследство и форми на употреби в партньорство" (Солун 14-20 март)
 • 2007: Участие в Кръгла маса "Интеграция на малцинствата в българското общество. 17.03.2007, Пловдив
 • 2007: Участие в Кръгла маса "Приносът на селищата от община Марица към историята на България. Възможности за оползотворяване на историческото наследство в призмата на алтернативния туризъм". 22.03.2007, Пловдив
 • 2007: Участие в конференция "От римските договори към бъдещето на Европейския съюз", 9.05.2007, Пловдив
 • 2007: Участие в международна конференция Нематериално културно наследство и социални динамики. Местно участие и европейско сътрудничество (Patrimoine culturel immaterial et dynamiques socials. Participation locale et cooperation europeenne) Лион, 16 май 2007
 • 2007: Участие в международна конференция Културните коридори в европейския югоизток. Предизвикателствата пред повишаване на капацитета. София, 9 февруари 2007
 • 2007: Участие в международна конференция Погребалното оплакване: практики, представи, слова в културите на Централна и Източна Европа (Lamentations: Pratiques, représentations, discours dans les cultures d'Europe centrale et orientale). Paris-Sorbonne (Paris IV) с тема: Actualité des lamentations en Bulgarie
 • 2007: Участие в международна конференция "Художникът и града - от художествена практика към политическо партньорство" (L'artiste et la ville, d'une pratique artistique à un partenariat politique Banlieues d'Europ'est), 19.10.2007, София
 • 2006: Архитектурното наследство и паметта на общностите в Пловдив (заедно с Мишел Ротенберг) - международен колоквиум История и памет в Централна и Източна Европа, Загреб, януари (Patrimoine bâti et mémoire des communautés à Plovdiv. - Histoire et Memoire en Europe Centrale et Oriental, 19-22 janvier Zagreb,)
 • 2006: Градският пейзаж на Пловдив - между паметта и забравата. - Международна конференция Паметта в градовете на Централна Европа, Тимишоара, април (Die Stadtlandschaft zwischen Erinnern und Vergessen. - International Conference The Memory of the Cities in Central Europe 7-10 April, Timisoara, )
 • 2006: Участие в Международна конференция "Наследство, памет, културна дейност".
 • Тимишоара 7-10 април 2006 (Colloque international Patrimoine, mémoire, action culturelle, 7-10 avril, Timisoara)
 • 2006: Общности в диаспора: залозите за идентичност в процеса на интеграция
 • Франкофонски колоквиум "Общества в промяна: малките общества и регионална интеграция", Пловдив (Les communautés en diaspora: les enjeux identitaires dans le processus d'intégration- Sociétés en mouvement : petites sociétés et intégration aux ensembles régionaux, les 25-28 mai 2006, Plovdiv (Bulgarie)
 • 2006: Участие в Международен колоквиум Музеят на румънския селянин: минало- настояще-бъдеще Букурещ 6-9.10.2006
 • 2005: Употребите на наследството от музеите в България: културни дейности и социални динамики - Франкофонски колоквиум "Наследство, туризъм, социални динамики", Лион, септември (Les usages du patrimoine par les musées en Bulgarie: activités culturelles et dynamiques sociales. - Colloque francophone Patrimoine, tourisme, dynamiques sociales, 19-23 septembre, Lyon)
 • 2005: Социална динамика, наследство, култура и туризъм. Представяне на проблематиката (заедно с Дени Серкле)- Франкофонски колоквиум "Социална динамика, наследство, култура и туризъм, 27 април, Пловдив, (Presentation de problematique en collaboration de Denis Cerclet - Colloque francophone Patrimoine tourisme, dynamiques sociales Dynamique sociale, patrimoine, culture et tourisme, 27 avril, Plovdiv)
 • 2005: Социална динамика, наследство, култура и туризъм (синтез на колоквиума в Пловдив) - Франкофонски колоквиум "Наследство, туризъм, социални динамики", Лион,
 • 17-23 февруари (Dynamique sociale, patrimoine, culture et tourisme (synthèse de colloque de Plovdiv) - Colloque francophone Patrimoine tourisme, dynamiques sociales, 17-23 février, Lyon)
 • 2003: Семинар по проблемите на интеграцията на ромите - Страсбург
 • 2002: Семинар по проблемите на иновационните културни политики в Югоизточна Европа, организиран от Съвета на Европа Съвета на Европа, Страсбург
 • 2001: Семинар по проблемите на културните политики, организиран от Съвета на Европа, Страсбург
 • 2000: Travail de mémoire et identité communautaire à Plovdiv. - In : Colloque Histoire et mémoire, organisé par EHESS, Paris 2000

Организиране на научни форуми (след 2000 г.)

 • 2012: Нематериалното наследство – ресурс за устойчиво местно развитиер Пловдив 2012
 • 2007: Програма Култура 2000 - Локални култури и социални динамики (Cultures locales et dynamiques socials) Пловдив, 2-8 юли 2007
 • 2006: Франкофонски колоквиум "Общества в промяна: малките общества и регионална интеграция" (Sociétés en mouvement : petites sociétés et intégration aux ensembles régionaux, les 25-28 mai 2006, Plovdiv (Bulgarie)
 • 2005: Франкофонски колоквиум "Социална динамика, наследство, култура и туризъм" Пловдив, 27 април 2005
 • 2003: Откриване на Център за антропологични и етносоциологически изследвания, Пловдивски университет и международен семинар на тема: "Обмен и развитие"
 • 2003: Програма Културни политики и културни права на ЦАЕСИ - публична лекция на Мишел Кнобюлер "Културни политики и локално развитие във Франция: организация на публичните дейности, история и перспективи"

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

 • 2013 – Член на експертна комисия на Фондация Пловдив 2019
 • 2012 – Член на експертна комисия на Фондация Пловдив 2019
 • 2009 – Член на временната експертна комисия за оценяване на проекти при Фонд „Научни изследнвания" на МОМН
 • 2007 – Експертно мнение за подготвената за община Пловдив Стратегия и план за развитие на туризма в Община Пловдив 2007-2013 г.

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

 • 2004: Университет Лион 2 Франция, програма MIRA, изследователски проект (3 месеца)
 • 2002: Разработване на изследователски проект в рамките на Регионалната програма на Нов европейски колеж - Букурещ, Румъния (5 месеца)
 • 2000: Интердисциплинарно и регионално лятно училище в Клуж (1 месец)
 • 1994: Стаж в Центъра по етнология в Париж (1 месец)
 • 1992: Стаж по демография във Висшето училище за социални науки (EHESS) в Париж (1 месец)
 • 1987: Специализация в етнографските институти на Киев, Тбилиси, Москва и Ленинград (3 месеца)
 • Участие в научен обмен по програма Сократес/Еразмус с университетите Люмиер-Лион2, университет Лил 1, университет Жан Моне в Сент-Етиен, университет на Ески-Шехир, Турция

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

магистърски тези

2015, Детелина Димова. Община Тополовград – от Древността до наши дни. Природните дадености, културноисторическите паметници и човешкият фактор като база и възможности  за развитие на туризма

2013, Десислава Самуилова. Нематериалното културно наследство - мост между поколенията

2012, Димитър Димитров. Етносоциологически анализ на етномодела на град Пазарджик

2011, Елисавета Георгиева. Създаването на Стратегия за развитие на културен туризъм в Община Приморско:социалните предизвикателства на ХХІ век се решават с иновации

2009, Николета Петкова. Мегалитни светилища в Източните Родопи

2008, Десислава Еленчева. Есенният салон в Пловдив и развитието на културния туризъм

2008, Андон Божков. Розопроизводството в град Стрелча като ресурс за културен туризъм

2007, Таня Георгева. Храната като код за интеркултурна комуникация (турска кухня)

2007, Нина Чочева. Културата. От общото към частното

2007, Атанас Дуралийски. Инвентаризация на недвижимите паметници на културата на територията на град Пловдив и групирането им в туристически маршрути

2007, Албена Милева. "Европейски месец на културата - Пловдив 1999"

2007, Соня Аврамова. Културно-историческото наследство на град Пещера - ресурс за развитие на туризма

2005, Веселина Пейковска. Антроположките измерения на един род

2004, Снежана Димова-Медарова. Традиционна празничност и обичаи на населението на с. Красново обл. Пловдив

1999: Мица Пепеланова. Кукери в с. Широка Лъка, Смолянско

1999: Надя Солакова. Сватбата като обред в село Баните Смолянско

1998: Виолета Христозова. Опори на културната памет при тракийските българи в град Пловдив

1998: Кремена Цанкова. Празничност на еврейската общност в Пловдив

1998: Цветана Думкова-Бъчварова. Пловдивският квартал Кършияка през погледа на Иван Г. Кунчев - Шекера

1997: Галина Георгиева. Облекло и идентичност в района на Елхово

1997: Нона Кекеманова, Храна и хранене у евреите в Пловдив

бакалавърски тези

2011, Такухи Тавитян. Форми за поддържане на колективна памет на арменската общност в Пловдив (места и културни практики)

2007, Милена Златкова. Културно-историческото наследство в Златоград - предпоставка за развитие на културен туризъм

2005, Анета Акшарова. Комуникативни аспекти на графитите

2005, Петко Георгиев. Съборът на Карандила като ресурс на идентичност за

каракачаните в България

2001: Гергана Кесова. Етнографското дело на Стою Шишков

2001: Златка Атанасова. Родът - социални връзки и културни практики (теренни

проучвания в с. Камилски дол, Ивайловградско)

2001: Милена Сюлемезова. Смесен брак между българи и турци

2001: Ирина Пеева. Домът на хумора и сатирата - създаване, развитие и съвременно състояние или "Модерният музей" (същност, характеристики, публики)

2001: Крум Косев. Античният театър в Пловдив - наследство и употреби

2001, Стефка Кюлханова. Календарни празници в село Момчиловци, Смолянско

 

Докторанти:

2015-2018: Милена Кирилова Иванова-Леблан „Антропологична перспектива в практики на банкови услуги – религиозни модели" (двойно ръководство, споделено с доц. д-р Даниела Бобева)

2015-2018: Горан Георгиев Стефанов „Сакрална етногеография на Странджа "

2014-2017: Свобода Максимова Стоева „Статут бежанец: граници и културни модели"

2014-2017: Петко Деянов Георгиев  „Национална идентичност и фотография (по материали на Народната библиотека и Държавен архив – Пловдив)"

2005-2009: Аксиния Бутева "Женските клубове за везба: традиционната технология в съвременните културни практики" (публична защита 2013 г.)

Други

Работа по изложби и културни събития:

 • 2016: Организиране на културно събитие "История в песен" (спектакъл на La Chorale Gourmande et Le Theatre de l'Albatros, France), 16.04.2016, Пловдив (ПУ, АМТИИ, УХТ)
 • 2008: Организиране на културен проект Светлинен лабиринт „Корени" (на френската културна асоциация AnouSkan) за Нощта на музеите и галериите, септември, Пловдив
 • 2000: Създаване на фотоизложба „Наследство и диалог между културите" (финансиран от Център за културно сътрудничество към Посолството на Република Франция в България, CREA Universite Lumiere-Lyon2, DRAC Rhone-Alpes, DRAC Nord-Pas-de-Calais, Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigres et leurs familles) - изложбите сапоказани в България (Пловдив, София) и Франция (Лион и Лил)
 • 1999-2001: организиране изложба и създаване на CD „Пловдив - пространствата на града" (на български и френски език) по проекта „Да живеем заедно, споделяйки паметта" (представена в Пловдив, Тимишоара и София)
 • 1997: Интимният свят на пловдивчанката (изложба с материали от фонда на Сдружение „Старинен Пловдив")