КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

КЪМ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

Консултативният съвет на работодателите, функциониращ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", ще подпомага разработването на иновативни ефективни практики на сътрудничество между Факултета и Работодателите от региона, както и за преодоляване на недостига на професионални умения на секторно ниво. Като част от системата за качество, функционираща към Факултета, той ще подсигурява вземането на информирани решения, свързани с изготвянето и адаптирането на учебните програми в отделните специалности на ФИФ и ще гарантира развиването и осигуряването на политиките на качество на обучението в тях. Ще съдейства за популяризиране на професиите, по които се обучават студенти във Факултета и по достъпен начин ще подпомага с предоставянето на адекватна информация относно възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация. Институционалният и професионален ангажимент на участниците в Консултативния съвет ще спомага за  вземането на решения по административни, правни и комуникационни въпроси и по този начин ще съдейства за реализирането на успешно стратегическо управление на Факултета. Консултативният съвет ще подпомага анализа на потенциалните работни места и развитието на променливия и динамичен пазар на труда. Същевременно ще спомага за систематизиране на информацията за връзката на учебните програми, по които се обучават студентите от различните специалности във ФИФ, с тяхната актуална практическа подготовка. Ще съдействат за мониторинга, анализирането, оценяването, приемането и актуализирането на обучителните програми, свързани с придобиване на основни компетентности, гарантиращи пълноценната реализация на бъдещите специалисти. Консултативният съвет, подпомагайки организацията за управление на качеството на образователния продукт във ФИФ, ще може да съдейства за ефективността на вътрешното осигуряване на качеството на Факултета и по този начин да действа като катализатор за подобряване и предлагане на нови перспективи за развитието на Факултета. Той също така ще уверява обществеността в качеството на дейността на ФИФ и ще гарантира нейната способност да формира гъвкави умения за граждански професии в студентите, обучаващи се по факултетските стандарти.