Кольо Коев


Телефон: 032/261 396
Мейл: kkoev@abv.bg, k_koev@sociology.bas.bg
Кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Социология

Образование

Образование:

      Хабилитация (ако е приложимо)

               1999 г.: Професор по социология, Институт по социология към БАН

     Докторат:

               1998 г.: Доктор на социологическите науки ,Институт по социология към БАН, тема:

„Стратегии на обективиращия поглед"

                      Бакалавър:

                1977г. , СУ „Кл. Охридски", специалност „Журналистика"

Професионална кариера

Професионален опит:

       Академични длъжности:

                От 2005 до момента – Професор по социология  в катедра „Социология и науки за човека"

                От 1981 до 2008 н.с., ст.н.с. II ст. И ст.н.с. I ст. В Институтп по социология при БАН; От

2008 г. Професор в Департамент по философия и социология в НБУ

      Административни длъжности:

               Главен редактор на списание „Социологически проблеми"

Членства

Членства:

               Член на немското Дружество за феноменологични изследвания; Член на

Международния консултативен съвет на Центъра за академични изследвания (София); Член на международния борд на Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски"

Говорими езици

Говорими езици:

                Руски, английски, немски

Публикации

Монографии:

Метаморфозите на чужденеца. Университетско издателство Климент Охридски и изд. Наука и изкуство. София, 1991; 

Видимостта: феноменологични контексти. Изд. Критика и хуманизъм. София, 1996; 

Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание в края на ХІХ и началото на ХХ в. Изд. Просвета. София, 2003; 

Обречени на смисъл. Всекидневността като дискурсивни възможности. Изд. Обсидиан.

София, 2012.

Статии:

                „Към логиката на ситуираните практики", Социологически проблеми (специален брой: Дискурсивни практики и идентичности, 2012); „Смисъл и проект: Хайдегерови следи във феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц", Социологически проблеми (специален брой: Свидетелство и архив – между микроистория и социология, 2011); „Всекидневни практики и практическа формализация: юрисдикцията на индиферентната всекидневност", Социологически проблеми (специален брой: Легалност и (не)легитимност на властта, 2010); „Етнометодологическият дисонанс: принципът на изместващото четене", Социологически проблеми, кн. 3-4, 2009; "Описание и несигурност: Социологическата релевантност на Хайдегеровото формално указване". 2008. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2008; "Протестантска етика и всекидневен хабитус: загадката на трансформацията", Социологически проблеми, кн. 3-4, 2006; Настроението като разкриваща сила. В: Светове в социологията (съст. П. Бояджиева, Л. Деянова, Св. Колева, К. Коев). Университетско издателство "Св. Климент Охридски". София, 2006; Ернст Трьолч и Макс Вебер: Гледни точки към ролята на протестантството за конституирането на модерната социалност' (съвм. С Теодора

Полименова). В: Е. Трьолч. М. Вебер. Протестантска култура и модерна епоха (съст. К. Коев,

Т. Полименова). Просвета. София, 2006 Max Weber's Afterlife in Bulgarian Sociology'. In KarlLudwig Ay, Knut Borchard (Hg.): Das Faszinosum Max Weber. UVK Verlagsgesellschaft. Konstanz, 2006; Интерпретирайки "Parsons' Plenum": етнометодология на "безсмъртното обичайно общество"'. В: Културата: граници и съседства (съст. М. Грекова и Д. Колева). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2005; Constituting Everyday Life: The Prism of the Public. In Ilija Srubar, Steven Vaitkus (Hrsg.): Phänomenologie und die soziale Wirklichkeit.

Entwicklungen und Arbeitsweisen. Leske + Budrich, Opladen, 2003.

Издадени учебници:

                Глава I в учебника Свят и личност, изд. „Просвета", 2008

Книги:

                /попълнете тук, като отбележитеи ISBN номер/

Дейности

Научни проекти

„Теорията на практическата логика като органон на социалните науки"  (2009-2011); „Предизвикателства пред представителната демокрация днес" (2009-2011); „Практическата логика" (2003-2004); „Иновативна социология: източноевропейските общества в преход (20012004); „Седмичните кинопрегледи: към историческа социология на социализма" (2000-2004)

Участие В научни форуми 

"Situated Practices: the Ethnomethodological Perspective"  - доклад на международна конференция "Do We Really Live in One World" (Познан 2013); „Beschreibung und

Unbestimmtheit: Über die soziologische Relevanz Heideggers ‚formalen Anzeige'"  - доклад на международна конференция "Die Philosophie Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen

Bezügen" (университет Касел 2008); „Всекидневност и разбиране в Битие и време на Хайдегер" 

- доклад на конференция „Херменевтика, апофантика и практическа логика"  (София 2006); „Протестантска етика и всекидневен хабитус" – доклад на международна конференция, посветена на 100 годишнината от първото издание на Протестантската етика и духът на капитализма (София 2005); "Interpreting ‘Parsons' Plenum: Ethnomethodology of the ‘Immortal Ordinary Society" – международна конференция „Sociology and Everyday Life" (Любляна 2005); "Social Order and Uncertainties: The Ethnomethodological Perspective in American Sociology" – международна конференция "Contemporary American Sociology: in Memory of Robert Merton" (Скопие 2004); "Max Weber's After-Life in Bulgarian Sociology" – доклад на международна конференция "Das Faszinozum Max Webers" „Мюнхен 2004);  

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

член на Магистърски факултет в НБУ София; член на Международния академичен борд

на Център за академични изследвания (София);  член на International Advisory Board на списание International Sociology (1992-1998)

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

член на БСА; член на немското Дружество за феноменологични изследвания

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

годишна награда за 2010 г. на Съюз на българските преводачи за превода на: Алфред Шютц, Смисловото изграждане на социалния свят; специализация в Maison des sciences de l'homme (Paris, France - 2009); специализация в Maison des sciences de l'homme (Paris, France - 2004); специализация в Баварската академия на науките (Мюнхен – 2002); специализация в университета Билефелд, Германия (1990-1992)

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

                /попълнете тук/ Докторанти:

               /попълнете тук/

Други