Кандидат-студентски изпити

 

Дати за провеждане на изпити:

 1. Предварителни изпити през м. юни 2016 г. 
 • Български език - 1 юни
 • История на България - 2 юни
 • География на България - 2 юни
 • Биология - 2 юни
 • Математика - 3 юни
 • Психология - 3 юни
 • Химия  – 3 юни
 • Теология - 3 юни
 • Английски език - 4 юни
 • Информатика - 4 юни
 • Тест със събеседване по физика - 4 юни

Начало на изпитите – 9.00 часа.

 1. Изпити през м. юли 2016 г.
 • Български език - 3 юли
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 4 юли
 • Английски език - 4 юли
 • Ис­пан­ски език - 4 юли
 • Психо­ло­гия - 5 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 5 юли
 • Химия - 5 юли
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 5 и 6 юли
 • Тест със събеседване по физика - 6 юли
 • Френ­ски език - 6 юли
 • Нем­ски език - 6 юли
 • Био­ло­гия - 7 юли
 • Ин­фор­ма­ти­ка - 7 юли
 • Новогръ­цки език - 7 юли
 • Теология – устен - 7 юли
 • Ма­те­ма­ти­ка - 8 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 8 юли
 • Му­зи­ка - 8 юли

Начало на изпитите – 9.00 часа.