Изследователски методи в социологията и маркетинга




Анотация


Магистърската програма „Изследователски методи в социологията и маркетинга" е атрактивна възможност за хора с интереси в сферата на социалните и маркетинговите изследвания и изследванията на потребителските мнения, нагласи и поведение. Програмата дава знания за иновативни подходи в изследователския процес, като необходимо условие да се отговори на нарастващите изисквания на потребители на емпирична информация. Тя е разработена в съответствие с използваните методологии в  водещи в световен мащаб маркетингови компании като GfK, Nielsen и др. На основата на богатата практика и експертиза на своите преподавателите, програмата органично свързва теория и практика в социалните  и маркетинговите изследвания.

Магистърската програма изгражда в студентите умения да проектират приложни социални и маркетингови изследвани съобразно поставените задачи, организират и ръководят процеса на набиране на данни и прилагат съвременни аналитичен и статистически софтуер при техния анализ. Специално внимание се отделя на развитието на умения за изготвяне на изследователски доклади и резюмета към тях, включващи подбор и обобщение на резултатите според тяхната значимост за възложителя. Дават се знания за етичните аспекти на социалните и маркетингови изследвания, както и свързаните с тях нормативни разпоредби. Основни курсове в програмата включват специални модули, в които практикуващи изследователи и маргетингови специалисти преподават своя опит.

Програмата е изготвена по изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и позволява трансфер на кредити от други специалности и ВУЗ. Успешно завършилите студенти придобиват квалификация „експерт емпирични изследвания" за работа в маркетингови и изследователски агенции, в изследователски отдели в публичната администрациия и неправителствените организации (НПО), както и в отдели по маркетинг и проучвания в големи индустриални и финансови компании.

            Програмата дава възможност на заинтересованите студенти да участват в реални проекти по време на обучението си.

 

Професионална квалификация

Успешно завършилите студенти придобиват квалификация „експерт емпирични изследвания" за работа в социологически и маркетингови агенции, в изследователски отдели в публичната администрация и НПО, както и в отдели по маркетинг и проучвания в големи индустриални и финансови компании.

 

Прием

В програмата могат да кандидатстват студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър" завършили специалности социология, икономическа социология, политология,  публична администрация (бакалавър), маркетинг, европеистика, както и други специалности, ако кандидат-студентът се занимава (занимавал) практически със социологически и маркетингови проучвания. Съгласно закона, студентите-бакалаври се приемат при минимален успех „добър" (над 3.50) от дипломата за завършена бакалавърска степен. Класирането се извършва по успех.

Приемът за всяка учебна е до 25 студенти платено обучение.

Студентите могат да запишат магистърската програма през есенния семестър (края на м. октомври) и пролетния (в края на м. февруари) семестър.